Onlad karga

Onlad saray karga

SAY PANAG-BANTAYAN No. 1 2022 | Naekal so Pambubusolan!

Dakdakel so manbubusolan ed sayan mundo. Singa bilang, wadtan so diskriminasyon, ansakit ya panagsalita, odino panangataki ni ingen. Panon ya nalabanan so pambusol? Ipanengneng na sayan magasin no panon tayon napatunda so pambubusolan diad tulong na saray bangat na Biblia. Naamtaan ti met so promisa na Dios ya onsabi panaon, permanente lan naekal so panagbusol.

 

Sarag Tayon Taloen so Panagbusol!

Anto so pambubusolan? Panon itan ya napatnagan?

Akin et Grabe so Pambubusolan?

Ipapaamta na Biblia so nanlapuan na busolan, no akin ya mainomay na too ya busolen so arum, tan no akin ya dakel so manbubusolan natan.

No Panon ya Napatunda so Pambubusolan

Dakel lay atulongan na saray bangat na Biblia pian manguman.

NO PANON YA NAPATUNDA SO PAMBUBUSOLAN

1 | Patas ya Tratoen so Amin

Ekalen ed pusom so negatibon naliliknam ed arum diad pangalig ed Dios, ya patas so panagtrato tod amin.

NO PANON YA NAPATUNDA SO PAMBUBUSOLAN

2 | Agka Ombabawi

Kontrol moy naliliknam, agka ombabawi. Mantiwala ka ya magano lan iter na Dios so hustisya.

NO PANON YA NAPATUNDA SO PAMBUBUSOLAN

3 | Ekal Mod Isip Mo so Pambusol

Ekal mod isip tan pusom so pambusol diad tulong na Salita na Dios.

NO PANON YA NAPATUNDA SO PAMBUBUSOLAN

4 | Taloen so Pambusol Diad Tulong na Dios

Tulongan ka na masanton espiritu na Dios pian nawalaan ka na saray kualidad tan ugali ya kailangan mo pian nalabanan moy pambusol.

Sano Permanente Lan Naekal so Panagbusol!

Antoy permanentin solusyon ed problema ya panagbusol?

Anggan Iner et Walay Panagbusol

Panon ya napatunda so pambubusolan? Nagagawa la iya diad interon mundo, tan diad arapen et permanente lan naekal.