Onlad karga

Saray Kabataan

Makatulong iray bilin na Biblia pian nakaya yo ray problema tan makaaral kayo ray skill ya mausa-usar ed bilay. a

a Sinalatan so arum a ngaran na totoon abitla ed sarayan artikulo.

TEPET NA SARAY KABATAAN

Panon to no Agko La Labay so Onloob ed Eskuelaan?

Aliwan sika labat so agmalabay ya onloob ed eskuelaan. Amtaen no panon mon nalabayan so panaaral mo.

TEPET NA SARAY KABATAAN

Panon to no Agko La Labay so Onloob ed Eskuelaan?

Aliwan sika labat so agmalabay ya onloob ed eskuelaan. Amtaen no panon mon nalabayan so panaaral mo.

Tepet na Saray Kabataan

Saray mabetbet ya itetepet na saray kabataan nipaakar ed sex, kakaaro, atateng, eskuelaan, tan arum ni.

No Antoy Ibabaga na Arum ya Kabataan

Nayarin wala ray problemam ya natan mo labat naeksperiensya. Nengnengen no antoy ginawa na saray arum a kabataan.

Whiteboard Animation

Kasin nipapaarap kad saray probleman singa imposiblin solusyonan? Sarayan video clip so ontulong ed sika pian naarap mo iratan.

Worksheet Parad Tinedyer

Ontulong irayan worksheet pian nisulat mo iray nononoten mo tan niparaan moy sarilim ya arapen iray nanduruman situasyon ed bilay.

Activity Parad Panagaral na Biblia

Sarayan activity et denesinyo pian magmaliw a mabilabilay iray istorya ed Biblia.

Ebat ed 10 Tepet na Saray Kabataan

Basaen iray praktikal ya bilin tan suggestion pian maong so pansumpalan mo.

Giya ed Panagaral

Usar mo irayan giya pian magmaliw kan kombinsido ed saray papanisiaan mo tan aralen no panon mon nipaliwawa iratan.