tinedyer

TEPET NA SARAY KABATAAN

Antoy Kaukolan Kon Gawaen Kayari Bautismo?—Part 2: Pansiansiam so Integridad Mo

Nengnengen no panon kan manbilay unong ed sipan mod si Jehova nen indedikam so bilay mo ed sikato.