tinedyer

TEPET NA SARAY KABATAAN

No Panon so Magmaliw a Balanse ed Panangan

No say sakey et apasal ya mangan na aliwan masustansia manlapud inkaugaw to, seguradon awi-awit to itan anggad itatken to. Kanian natan ni labat, importante ya napasal ka lan mangan na duga.

WHITEBOARD ANIMATION

Agpatatalo ed Pampre-pressure na Arum!

Walay apatiran nagawaan mo pian nasarag moy manggawa na sarilim ya desisyon.

Diad sayan seksion, sinalatan so kangaranan na arum ya abitla.