Onlad karga


PANAG-ARAL NA BIBLIA YA WALAY MANBANGAT ED SIKA

Panliketan so Bilay ya Anggapoy Anggaan!

Diad sayan libre ya interactive ya panag-aral na Biblia, naamtaan moy ebat ed sarayan tepet:

  • Panon ak ya magmaliw ya maliket?

  • Naandi ni kasi kaugsan tan paniirap?

  • Nanengneng ko lamet kasi iray inatey lan inarok ed bilay?

  • Talaga kasin inaro ak na Dios?

  • Panon ak ya manpikasi tan nasegurok ya dengelen ak na Dios?

Libre

Anggapoy bayar ed sayan panag-aral na Biblia, kaiba lay usaren ya giya ed panag-aral, say Panliketan so Bilay ya Anggapoy Anggaan! tan say Biblia no kaukolan moy kopya.

No Antoy Kombeniente ed Sika

Sarag moy manaral na Biblia ya walay manbangat ed sika balanglan diad personal odino diad online—anggan anton oras tan anggan iner.

Agka Obligado

Sarag mon ikansela no labay mo—agka obligadon sumpalen iya.

Panon ya gagawaen so panag-aral?

Walay personal ya manbangat ed sika pian naaralan mo iray ibabangat na Biblia ed nanduruman topic. Diad sayan interactive ya panag-aral na Biblia panamegley na Panliketan so Bilay ya Anggapoy Anggaan! epektibom ya naaralan so mensahe na Biblia tan no panon itan ya makatulong ed sika. Parad kaaruman ya impormasyon, bantayan iyan video odino amtaen iray ebat ed saray mabetbet ya itetepet nipaakar ed sayan panag-aral.

Labay mon nengnengen so usaren ed panag-aral?

Nengnengen iray unonan leksion ya aralen.

Labay mon salien?

I-click so button pian nigapo la so unonan sesyon na panaral moy Biblia.