ugugaw

MAGMALIW YA KAARO NEN JEHOVA

NENGNENGEN YA AMIN

Si Jehova so Ama Tayo

Si Jehova et singa maar-aron Ama ya labalabay to kan dengelen tan inar-aro to ka.

MAGMALIW YA KAARO NEN JEHOVA

NENGNENGEN YA AMIN

Manparaan ya Manpulong (Kansion 53)

Manparaan ti lan manpulong!