ugugaw

Magmaliw ya Kaaro nen Jehova (saray orihinal a kansion)

NENGNENGEN YA AMIN

Nakong Ko

Regalo nen Jehova iray ugugaw. Kansionan ira tungkol ed onsabin Paraiso.

MAGMALIW YA KAARO NEN JEHOVA

NENGNENGEN YA AMIN

Makpel si Ester

Ginawa nen Ester so duga. Alig moy alimbawa to.