Onlad karga

Science tan Biblia

Kasin agmankontraan so science tan Biblia? Kasin susto so ibabaga na Biblia tungkol ed science? Imanoen no antoy ipapanengneng na kalikasan tan no antoy nibaga ed satan na saray scientist ya nanaral ed satan.

ONLIING!

Say Payak na Kompapey

Say tapew na payak na Blue Morpho et singa makinkinis balet wala ray parte na satan ya nanengneng labat diad microscope. Antoy usar na saratan?

ONLIING!

Say Payak na Kompapey

Say tapew na payak na Blue Morpho et singa makinkinis balet wala ray parte na satan ya nanengneng labat diad microscope. Antoy usar na saratan?

Publikasyon

Pinalsa Kasi Bilay?

Importantin maong no antoy papanisiaan mo ed no panon ya ginmapo so bilay.

Ipapanengneng na Saray Makapakelaw ya Palsa so Gloria na Dios

No nengnengen tayon maong so inkadesinyo na saray palsa ed kaliberliber tayo, natebek tayo ray kualidad na Amalsa tan onapit tayo ed sikato.