Onlad karga

Science tan Biblia

Kasin agmankontraan so science tan Biblia? Kasin susto so ibabaga na Biblia tungkol ed science? Imanoen no antoy ipapanengneng na kalikasan tan no antoy nibaga ed satan na saray scientist ya nanaral ed satan.

WALA KASI NANDESINYO?

Makapadinayew ya Itsura tan Nagagawaan na Ayayep—Wala Kasi Nandesinyo?

No obserbaan tayo ray ayayep, seguradon manbilib tayo ed balibalin itsura tan nagagawaan da.

WALA KASI NANDESINYO?

Makapadinayew ya Itsura tan Nagagawaan na Ayayep—Wala Kasi Nandesinyo?

No obserbaan tayo ray ayayep, seguradon manbilib tayo ed balibalin itsura tan nagagawaan da.

Wala Kasi Nandesinyo?

Publikasyon

Pinalsa Kasi Bilay?

Importantin maong no antoy papanisiaan mo ed no panon ya ginmapo so bilay.

Ipapanengneng na Saray Makapakelaw ya Palsa so Gloria na Dios

No nengnengen tayon maong so inkadesinyo na saray palsa ed kaliberliber tayo, natebek tayo ray kualidad na Amalsa tan onapit tayo ed sikato.