Onlad karga

Onlad saray karga

 WALA KASI NANDESINYO?

Say Ikol na Basakay ya Agama

Say Ikol na Basakay ya Agama

MAPMAINOMAY na basakay ya agama so onlukson paatagey tan ompeket ed padir, kiew, odino antokaman ya pa-vertical. Balet no say panlapuan to et makurinyas, onkudyas so sali to, pero siansia nin makalukso ed labay ton peketan. Panon ton nagagawaan itan? Say sekreto et amay ikol to.

Nonot mo pa: No magasal so panlapuan na agama, makabuelo antis ya onlukso—kanian say gawaen to labat et balansien toy laman to tan iyabeba toy ikol to. Makatulong itan pian naasigta toy ilukso to. Balet no andanglel so panlapuan to, nayarin onkudyas kanian aliwa laingey direksion na ilukso to. Pero legan ton walad ere, kontrolen toy anggulo na laman to diad pangiwasiwas tod ikol to paatagey. Aliwa iyan mainomay. “Kaukolan ya tuloy-tuloy ya umanen na sarayan basakay so anggulo na ikol da pian mansiansian maptek so laman da,” so kuan na report ya impaway na University of California, Berkeley. No mas makurinyas so panlapuan na basakay, diman to met lalon iyatagey so ikol to sano onlukso pian naseguro ton nipeket toy sali to diad landingan to.

Makatulong so ikol na agama ed saray engineer diad pandesinyo ra na saray robotic ya luluganan ya maples balet ta nakontrol so galaw to, ya nausar ed pananap na saray survivor kayari yegyeg odino arum nin trahedya. “Agnaparaan na saray robot so inkakitsing na ayayep,” so kuan na researcher ya si Thomas Libby, “kanian no walay antokaman ya naimbento pian mas nakontrol so galaw na robot, baleg la itan ya nagawaan.”

Antoy nibagam? Kasin basta labat la niwala so ikol na agama lapud ebolusyon? O walay nandesinyod satan?