Onlad karga

WALA KASI NANDESINYO?

Saray Makapabilib ya Gamet na Octopus

Saray Makapabilib ya Gamet na Octopus

Manggagawa iray robotic engineer na saray equipment ya makatulong ed saray doktor pian no man-opera ira et melag labat so sugat ed laman na pasyente. Sakey ed saray balo ya ginawa na sarayan engineer et inyalig da ed saray makulaney ya gamet odino galamay na octopus.

Nonot mo pa: Sarasarag ya alaen, egnaan, tan telmeran na octopus so sakey a bengatla anggano mainget so kawalaan to lapud makulaney, naipuliwes, tan napinat toy waloran gamet to. Sarag ton ipuliwes iray gamet to ed anggan iner ya direksion, tan sarag to ni ingen ya patalkeren so nanduruman parte na satan no nakaukolan.

Manisia iray researcher ya makatulong a maong so equipment ya makulaney tan mainomay ya ipuliwes pian melag labat a sugat ed laman na pasyente so gawaen na saray doktor no man-opera ira. No wala iyan equipment, naiwasan la ray komplikadon operasyon.

Nengnengen no panon ya onggagalaw iray gamet na octopus

Wala lay ginawan ontan ya equipment tan kaplesan nin iti-test. Singa gamet iyan equipment, tan walay parte na satan ya mansukat na 135 milimetro ya sarag ton egnaan tan iyatagey iray anlemek ya organ ed dalem na laman ya agto iratan nasakitan. Say sakey a parte balet so man-opera. Imbaga nen Dr. Tommaso Ranzani, sakey ed saray membro ya nanggawa ed sayan equipment: “Manisia kami ya lapud sayan paraan et makapanggawa kami ni na mas balo tan mas marakep ya equipment.”

Makatulong a maong so equipment ya makulaney tan mainomay ya ipuliwes ed saray operasyon

Antoy nibagam? Kasin saray gamet na octopus et niwala lapud ebolusyon? Odino walay nandesinyo?