ONLIING! Abril 2013 | No Panon so Pagmaliw a Maong ya Ama

Makatulong ed saray ama iray prinsipyo na Biblia pian magmaliw ya maliket so pamilya ra.

Pangobserba ed Nagagawad Mundo

Amtaen iray balita tan nagagawa ed mundo natan.

MANUNAN ARTIKULO

No Panon so Pagmaliw a Maong ya Ama

Amtaen so limaran prinsipyo na Biblia ya ontulong ed sikan magmaliw ya maaro tan maong ya ama.

TULONG PARAD PAMILYA

No Panon ya Napaliisan so Pankolkol

Kasin lanang kayon mankokolkol nen asawam? Aralen no panon ya makatulong iray prinsipyod Biblia ed ulopan yon sanasawa.

Moose—Nikadkaduman Higante ed Takel

Seguradon pandinayewan mo iyan baleg tan mabisbiskeg ya ayep.

INTERBYU

Impaliwawa na Manag-design na Robot so Pananisia To

Ipaliwawa nen Professor Massimo Tistarelli no akin ya agla manisiad ebolusyon.

SAY EBAT NA BIBLIA

Pornograpiya

No labay mon napaliket so Dios, amtaen no antoy nalilikna tod saya.

WALA KASI NANDESINYO?

Say Ikol na Basakay ya Agama

Panon ya onlulukson paatagey iyan basakay ed padir, kiew, o antokaman ya pa-vertical?