Antoy Balo ed JW.ORG?

2023-09-22

ESPISYAL A KAMPANYA

Saray Kurakot ya Politiko—No Antoy Gawaen na Panarian na Dios

Kabaten so napantiwalaan, matua, tan aliwan kurakot ya Manuley ed Panarian na Dios.

2023-09-21

EKSPERIENSYA

Agustoan Da Iray Inter Ton Sulat

Anto ray balibalin resulta na pampulong panamegley na sulat?

2023-09-19

SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON

Disyembre 2023

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Pebrero 5–Marso 3, 2024.

2023-09-18

WALA KASI NANDESINYO?

No Panon ya Maniiknol Iray Grunion Fish—Wala Kasi Nandesinyo?

Amtaen no akin ya importante so timing tan paraan na panag-iknol to pian ag-iratan naperdi.

2023-09-14

PALIWAWA NA SARAY TEKSTO NA BIBLIA

Impaliwawa so Apocalipsis 21:4​—“Punasen To so Amin a Lua”

Nabasa ed sayan bersikulo so balibalin promise na Dios ya nagawad arapen.

2023-09-14

ESPISYAL A KAMPANYA

Problema ed Kalikasan—No Antoy Gawaen na Panarian na Dios

Amtaen no panon ya solusyonan na Panarian na Dios so problema ed kalikasan diad interon mundo.

2023-09-07

ESPISYAL A KAMPANYA

Pangasikaso ed Laman—No Antoy Gawaen na Panarian na Dios

Amtaen no antoy gawaen na Panarian na Dios pian naasikaso so laman tayo.

2023-09-04

MAGMALIW YA KAARO NEN JEHOVA (ACTIVITY)

Manlinis Ak!

Maliket tayo tan si Jehova no mapalinis tayo!

2023-08-31

ARUM NIN TOPIC

Guerra—Antoy Gawaen na Panarian na Dios ed Satan?

Amtaen no panon ya niiter na Panarian na Dios so tuan kareenan tan seguridad.

2023-08-31

PALIWAWA NA SARAY TEKSTO NA BIBLIA

Impaliwawa so Gawa 1:8—“Mangawat Kayo na Pakayari”

Antoy insipan nen Jesus ya naawat na saray papatumbok to, tan antoy nitulong na satan ed sikara?

2023-08-29

WALA KASI NANDESINYO?

Say Panag-iknolan na Mallee Bird—Wala Kasi Nandesinyo?

Say lakin mallee bird et manggagawa na natural incubator parad saray iknol na asawa to. Panon ton nakokontrol so temperatura anggano manguman-uman so panaon?

2023-08-28

MAGMALIW YA KAARO NEN JEHOVA (ACTIVITY)

Saray Kualidad nen Jehova

Sarag mo kasin bitlaen so apatiran manunan kualidad nen Jehova ya nanengneng tayo ed saray ginawa to?

2023-08-24

ARUM NIN TOPIC

Antoy Ibabaga na Biblia Tungkol ed Kakulangan na Naakan Diad Panaon Tayo?

Aliwan say Dios so rason no akin ya onkukulang so naakan, pero pinasakbayan to itayo ya nagawan-nagawa iratan diad panaon tayo.

2023-08-24

SARAY ORIHINAL A KANSION

Onapit Kad Siak

Interesadon maong so Dios ed amin ya malabay ya onapit ed sikato, antokaman so background da.

2023-08-24

SARAY ORIHINAL A KANSION

Duaran Barya

Papablien nen Jehova so pansasakripisyom, melag man itan o baleg.

2023-08-24

EKSPERIENSYA

Onkakalab Ak ed Oak Tree Pian Manpikasi

Si Rachel et sinuholan tan binugbog nen tatay to pian ontunda lan manlingkor ed si Jehova. Panon ya akatulong ed sikato so pampipikasi to manlapud oak tree pian sikatoy makapanmatoor ed si Jehova?

2023-08-24

PANANGASAWA TAN PAMILYA

Tulongan so Anak Mon Makaiwas ed Pornograpiya

Ompan nabigla kayo ed kainomay ya nayarin makanengneng na pornograpiya iray ananak yo. Antoy dapat yon naamtaan tan antoy gawaen yo pian naprotektaan yo ray ananak yo?