Antoy Balo ed JW.ORG?

2022-11-29

MANTULTULOY A MANBANTAY!

Kasin Naiwasan Iray Graben Epekto na Climate Change no Mankakasakey so Amin ya Bansa?—Antoy Ibabaga na Biblia?

Susto so imbaga na Biblia no akin ya mairap a solusyonan iyan problema.

2022-11-29

ISTORYAY BILAY

Camilla Rosam: Ginawak ya Goal ya Naynay Kon Unoren si Jehova

Parad si Camilla tan say asawan ton si Eugene, say sankaimportantian ya iyuna ed bilay et aroen tan unoren si Jehova tan say organisasyon to.

2022-11-22

SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON

Pebrero 2023

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Abril 3-30, 2023.

2022-11-22

PALIWAWA NA SARAY TEKSTO NA BIBLIA

Impaliwawa so 1 Pedro 5:6, 7—“Manpaabeba Kayo . . ., Ipaawit Yod Sikato so Amin a Kapagaan Yo”

Antoy labay ya ibaga na “ipawit” tayod Dios iray kapagaan tayo, tan panon itan ya makatulong pian nainawaan tayo?

2022-11-18

ISTORYAY BILAY

David Maza: No Panon ya Linmiket Lamet so Pamilyan Dinmalan ed Trahedya

Apaseseg so arum ya manilalo tan mantiwala ed si Jehova lapud istorya na sakey ya pamilyan dinmalan ed andukdukey tan mair-irap ya trahedya.

2022-11-14

PANANGASAWA TAN PAMILYA

No Panon so Magmaliw ya Maong a Tatay

No anton klase na asawa ka natan, ontan met ya klase na tatay ka no niyanak lay anak mo.