Antoy Balo ed JW.ORG?

2021-11-24

BANGAT NA BIBLIA

Salien so Panag-aral na Biblia

Salien so libre ya interactive ya panag-aral na Biblia ya walay personal ya manbangat ed sika.

2021-11-23

SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON

Pebrero 2022

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Abril 4–Mayo 1, 2022

2021-11-16

MABETBET YA ITETEPET

Anto tay Panag-aral na Biblia ya Iyoopresi na Saray Tasi nen Jehova?

Diad sayan libren interactive ya paraan na panag-aral ya iyoopresi na Saray Tasi nen Jehova, sarag mon usaren so anggan anton patalos na Biblia. Imbitaan so interon pamilyam odino anggan siopan kaarom ya labay day milad sika.

2021-11-15

ONLIING!

No. 3 2021

2021-11-05

SARAY PANGUUSARAN NA DONASYON YO

Saray Kansion ya Makakatulong Pian Onapit Tayod Dios

Kasin walay paboritom ya orihinal a kansion? Naisip mo la kasi no panon itan ya ginawa?