Onlad karga

Bangat na Biblia

Say Biblia et mangiiter na sankaabigan ya ebat ed sankairapan iran tepet tungkol ed bilay. Diad inlabas na panaon et talagan makatulong iray bilin to. Diad sayan seksion, nanengneng mo no akin ya makapantiwala ka ed Biblia tan no panon kan natulongan na saya.—2 Timoteo 3:16, 17.

 

Irerekomenda

ONLIING!

Antoy Ibabaga na Biblia ed Depresyon?

Amtaen no akin ya wala ray nadi-depress tan panon ya makatulong so Biblia pian nalabanan moy negatibon liknaan.

ONLIING!

Antoy Ibabaga na Biblia ed Depresyon?

Amtaen no akin ya wala ray nadi-depress tan panon ya makatulong so Biblia pian nalabanan moy negatibon liknaan.

Panon Kan Natulongan na Biblia?

Deen na Nonot tan Liket

Dakel lay atulongan na Biblia pian nasarag iray inagew-agew ya problema da, nabawasan so pisikal tan emosyonal ya paniirap da, tan naromog day kabaliksan tan gagala na bilay.

Pananisia ed Dios

No walay pananisiam, magmaliw kan matatag tan makapantiwala ka ya talagan walay marakep ya arapen.

Panangasawa tan Pamilya

Saray sanasawa tan pamilya et ondadalan ed dakel ya subok. Say praktikal iran bilin na Biblia et ontulong pian onelet tan ombiskeg so relasyon ed pamilya.

Tinedyer

Nengnengen no panon ya makatulong so Biblia pian naarap na saray tinedyer iray maslak ya problema ra.

Saray Activity Parad Ugugaw

Nengnengen iray makapaliket ya activity pian nibangat yod saray ananak yo iray leksion ed Biblia.

Anto so Ibabangat na Biblia?

Ebat ed Saray Tepet ed Biblia

Aralen so ebat na Biblia ed tepet tungkol ed Dios, si Jesus, pamilya, kairapan, tan arum ni.

Tulong ed Panaral na Biblia

Manpili kay reperensya ed panaral moy Biblia pian na-enjoy mo tan dakel so naaralan mo.

History tan Biblia

Amtaen iray nikaduman istorya no panon ya niwala so Biblia ed sikatayo. Nengnengen iray ebidensya ya napanmatalkan tan susto itan ed history.

Science tan Biblia

Kasin agmikontraan so Biblia ed science? Naebatan itan no ikompara tayoy ibabaga na Biblia ed saray naamtaan na saray scientist ed impanaral da.

Manaral na Biblia ed Saray Tasi nen Jehova

Akin ya Aralen so Biblia?

Tutulongan na Biblia so minilyon a totoo pian naebatan iray importantin tepet dad bilay. Kasin labay mo met?

Antoy Gagawaen Sano Manaaral na Biblia?

Diad interon mundo, kabkabat iray Tasi nen Jehova lapud iyoopresi dan libren panagaral na Biblia. Nengnengen no panon itan ya gagawaen.

I-request ed Saray Tasi nen Jehova ya Walay Ombisita ed Sika

Pantongtongan so sakey a topic ed Biblia kaiba iray Tasi nen Jehova, odino salien so libren programa mi ed panagaral na Biblia.