Onlad karga

Bangat na Biblia

Say Biblia et mangiiter na sankaabigan ya ebat ed sankairapan iran tepet tungkol ed bilay. Diad inlabas na panaon et talagan makatulong iray bilin to. Diad sayan seksion, nanengneng mo no akin ya makapantiwala ka ed Biblia tan no panon kan natulongan na saya.—2 Timoteo 3:16, 17.

 

Irerekomenda

EBAT ED SARAY TEPET ED BIBLIA

Kasin Nagunaw so Mundo?

Malinew ya ibabaga na Biblia so gagala na Dios parad dalin tayo.

EBAT ED SARAY TEPET ED BIBLIA

Kasin Nagunaw so Mundo?

Malinew ya ibabaga na Biblia so gagala na Dios parad dalin tayo.

Manaral na Biblia

Salien so Panag-aral na Biblia

Salien so libre ya interactive ya panag-aral na Biblia ya walay personal ya manbangat ed sika.

Man-request na Ombisita ed Sika

Pantongtongan so tepet mo nipaakar ed Biblia, odino amtaen ni kaaruman ya impormasyon nipaakar ed Saray Tasi nen Jehova.

Tulong ed Panaral na Biblia

Manpili ka ray nausar mo ed panaral moy Biblia pian na-enjoy moy manaral tan mas ganado kan manaral.

Panon Kan Natulongan na Biblia?

Deen na Nonot tan Liket

Dakel lay atulongan na Biblia pian nasarag iray inagew-agew ya problema da, nabawasan so pisikal tan emosyonal ya paniirap da, tan naromog day kabaliksan tan gagala na bilay.

Pananisia ed Dios

No walay pananisiam, magmaliw kan matatag tan makapantiwala ka ya talagan walay marakep ya arapen.

Panangasawa tan Pamilya

Saray sanasawa tan pamilya et ondadalan ed dakel ya subok. Say praktikal iran bilin na Biblia et ontulong pian onelet tan ombiskeg so relasyon ed pamilya.

Tulong Parad Saray Kabataan

Amtaen no panon ya makatulong so Biblia ed saray kabataan pian nakaya da ray problema da.

Saray Activity Parad Ugugaw

Nengnengen iray makapaliket ya activity pian nibangat yod saray ananak yo iray leksion ed Biblia.

Anto so Ibabangat na Biblia?

Ebat ed Saray Tepet ed Biblia

Aralen so ebat na Biblia ed tepet tungkol ed Dios, si Jesus, pamilya, kairapan, tan arum ni.

Paliwawa na Saray Teksto na Biblia

Amtaen no antoy talagan labay ya ibaga na saray kabkabat ya bersikulo tan balikas diad Biblia.

History tan Biblia

Amtaen iray nikaduman istorya no panon ya niwala so Biblia ed sikatayo. Nengnengen iray ebidensya ya napanmatalkan tan susto itan ed history.

Science tan Biblia

Kasin agmikontraan so Biblia ed science? Naebatan itan no ikompara tayoy ibabaga na Biblia ed saray naamtaan na saray scientist ed impanaral da.