Onlad karga

Serye na Saray Artikulo

Mannengneng tan manbasa na saray artikulo ya tungkol ed Biblia, no antoy nitulong na satan ed bilay tayo, tan saray gagawaen na Saray Tasi nen Jehova. Manpili na lenguahe diad language box pian nanengneng mo no anto ray artikulo ya available ed satan ya lenguahe.

 

SAY PANAG-BANTAYAN

“Kien nen Jehova so Panlalaban”

Panon ya atalo nen David si Goliat? Antoy naaralan tayod istorya nen David?

SAY PANAG-BANTAYAN

“Kien nen Jehova so Panlalaban”

Panon ya atalo nen David si Goliat? Antoy naaralan tayod istorya nen David?