Onlad karga

Wala Kasi Nandesinyo?

Ayayep Diad Dalin

Say Bago na Sea Otter

Saray pigaran mammal ed danum et makakapal so taba ed katat da pian ag-ira naketel. Duma balet so sea otter.

Say Usar na Balbas na Pusa

Akin a mandedesinyo iray scientist na robot ya walaan na saray sensor a tatawagen dan e-whiskers?

Say Pakaangob na Aso

Antoy walad pakaangob na aso ya amakiwas ed saray scientist ya aralen tan kopyaen so abilidad to?

Bilay ed Ilog tan Dayat

Say Glue na Talumasin

Say glue na talumasin et mas mapeket ni nen say dinanman ya glue ya ginawa na too. Balet agano ni labat ya adiskobre no panon ya ompepeket iray talumasin ed saray ambasan pasen.

Say Kurti na Saray Shell ed Dayat

Lapud kurti tan inkagawa na saray shell ed dayat et naproprotektaan so laman ya walad loob.

Say Buek na Tahong ed Dayat

Saray tahong et ompepeket panamegley na saray buek da. No aralen no panon iran ompepeket, nayarin makadiskobre na balo tan mas malet ya paraan na pangikabit na saray kagawaan diad bilding, odino pangisuldong na ulat ed saray pukel.

Sarag na Cuttlefish so Manguman-uman na Kolor

Sasalien na saray engineer so manggawa na kawes a mapmaples ya manguman na kolor.

Saray Makapabilib ya Gamet na Octopus

Nanggawa iray engineer na equipment ya inyalig ed gamet na octopus.

Say Nikadkaduma ya Katat na Pilot Whale

Akin ya interesado iray shipping company ed abilidad na sayan pinalsa ya linisan so sarili to?

Say Sonar na Dolphin

Sasalien na saray scientist ya aligen so makapakelaw ya abilidad na sayan ayep ya amtaen so walad kaliberliber to.

Say Ikol na Seahorse

Say seahorse et sakey ya sira ya nikadkaduma so desinyo na ikol to ya aaligen na saray maniimbento na robot.

Manok

Agbalot Onkupas ya Kolor na Siwit

Lapud ag-onkukupas iran kolor na bago na siwit, sasalien na saray scientist so makapawala na mas marakep iran pintura tan abel.

Say Payak na Kulayot

Say komplikadon desinyo na payak na kulayot so posiblin solusyon pian nabawasan so ingal na saray wind will.

Navigational System na Bar-Tailed Godwit

Amtaen so makapakelkelaw ya waloran agew ya ititikyab na sayan siwit.

Reptile tan Amphibian

Say Ikol na Basakay ya Agama

Panon ya onlulukson paatagey iyan basakay ed padir, kiew, o antokaman ya pa-vertical?

Panga na Buwaya

Mamitlon beses ya mas mabiskeg so ketket to nen say leon odino tigre, balet mas sensitibo ni pakalikna to nen say nguroy gamet na too. Akin?

Insekto

Akin et Agnatatrapik Iray Gilata?

Agmanseseksekan ed dalan iray gilata. Antoy sekreto ra?

Say Teknik na Bubuyog no Ondapo

Antoy teknik da no ondadapo ya makatulong diad panggawa na makatikyab iran robot?

Say Beklew na Gilata

Akin et sarag na sayan insekto so mangawit na mas ambelat na aminpigapiga nen say laman to?

Say Panlinis na Carpenter Ant ed Antenna To

Kaukolan a lanang ya malinis iyan insekto pian manbilay. Panon to iyan nagagawaan?

Say Panlaban ed Petang na Silver ya Gilata ed Sahara

Sayan insekto et kabkabat ya talagan matibay ed petang. Panon ya nasasarag na silver ya gilata so ampetapetang ya temperatura?

Say Bilay na Piyaes

Nikadkaduma so bilay na sarayan makapakelaw ya insekto ta pigaran simba labat iran ompaway ed kada 13 odino 17 taon.

Saray Neuron na Duron ya Sensitibod Galaw

Akin et agmanbabanggaan iray manma-migrate ya dakdakel a duron?

Say Payak na Kompapey

Say tapew na payak na Blue Morpho et singa makinkinis balet wala ray parte na satan ya nanengneng labat diad microscope. Antoy usar na saratan?

Say Kurtin “V” ya Posisyon na Cabbage White Butterfly

Antoy walad cabbage white butterfly ya akatulong ed saray engineer ya makagawa na mas epektibo iran solar panel?

Say Makapabilib ya Pakadngel na Katydid

Saray angkelag a layag na sayan insekto et onggagana a singa layag na too. Antoy nitulong na sayan adiskobre nipaakar ed makapabilib a pakadngel diad modernon siensia tan engineering?

Say Makapabilib ya Katitikyab na Apangat

Sarag na sayan insekto ya umanen so direksion to legan ya ontitikyab ya singa gagawaen na saray jet plane ya uusaren ed guerra. Pero sarag ton gawaen itan diad pigara labat ya millisecond.

Genggeng

Say Sekreto na Genggeng Abung

Say linat na genggeng abung et nayarin mapekepeket balet mainomay met ya naaknit no nakaukolan. Aralen no panon tan akin.

Tanaman

Say Masileng ya Kolor-Asul na Pollia Berry

Sayan berry et anggapoy kolor ya asul ed cell walls na ubak to, pero saya so walaan na sankasilengan ya asul ed saray tanaman. Akin et masileng ya asul so kolor to?