Onlad karga

Aligen so Pananisia Ra—Gawaen ya Mabilabilay Iray Karakter na Biblia

Diad sayan serye, magmaliw ya mabilabilay ed isip mo iray istorya na saray lalaki tan bibiin abitlad Biblia ya angipanengneng na mabiskeg ya pananisia. a Makatulong ed sika so alimbawa na sarayan karakter na Biblia pian napabiskeg mo met so pananisiam tan mas makaapit ka ed Dios.

a Pian naimadyin mo ray eksena tan naliknam ya singa wadman ka, impila ed sayan serye na saray istorya na pananisia iray detalye ya agnabasa ed Biblia. In-research a maong iratan pian naseguron mikonektaan ed salaysay na Biblia, ontan met ed history tan arkeolohiya.

Impamalsa anggad Insabi na Delap

Abel​—“Mansasalita ni Anggano Inatey La”

Antoy naaralan tayod si Abel anggano dagdaiset labat so nabasa tayod Biblia nipaakar ed sikato?

Enoc: “Apaliket Ton Maong so Dios”

No sika so manlelegpet ed pamilyam odino nasusubok so determinasyon mon gawaen so antam ya duga, makaaral ka ed pananisia nen Enoc.

Noe—“Akiulop-ulop ed Dios”

Anto ran subok so inarap nen Noe tan say asawa to ed impamabaleg dad ananak da? Panon dan impanengneng so pananisia ra ed impampaalagey day biong?

Sikatoy Nisalba “Pati say Pitora ni”

Panon ya nisalba si Noe tan say pamilya to ed sankaermenan ya agawad totoo?

Delap anggad Impaway ed Ehipto

Abraham​—“Ama na Amin a Walaan na Pananisia”

Panon ya impanengneng nen Abraham so pananisia? Diad anto ran paraan naalig moy pananisia nen Abraham?

Sara: “Maganggana Kan Bii”

Diad Ehipto, apansin na saray prinsipe na Faraon so ganggana nen Sara. Ompan nabigla ka ed sinmublay ya agawa.

Tinawag na Dios ya “Prinsesa”

Akin ya dugaruga iyan ngaran ed si Sara?

Job—“Agko Ikbanan so Integridad Ko!”

Panon ya makatulong so istorya nen Job ed Biblia no manirap, nadismaya, tan no nasubok so pananisia tayo?

Job—Pinaabig nen Jehova so Amin a Sakit ya Nalilikna To

Talagan anggapoy nagawaan nen Satanas tan napaliket tayoy puso nen Jehova no aligen tayo so pananisia nen Job!

Miriam—‘Kansionan si Jehova’!

Pinuyanan na Dios si propetesan Miriam ya idaulo iray bibiin Israelita ya kansionen so kansion na pananalo diad Ambalangan Dayat. Naaralan tayod sikato so pakpel, pananisia, tan kapaabebaan.

Impaway ed Ehipto anggad Unonan Ari na Israel

Rut​—“Anggan Iner a Laen Mo, Onla Ak”

Akin a mabulos ya tinaynanan nen Rut so pamilya tan binalegan ton dalin? Anton kualidad so impanengneng to kanian pinabpabli nen Jehova?

Rut​—‘Magalang ya Bii’

Akin ya importante so impankasal nen Rut tan Boaz? Antoy naaralan tayod si Rut tan Noemi nipaakar ed pamilya?

Hana​—Imbesngaw Tod Dios so Walad Puso To

Say pananisia nen Hana ed si Jehova so tinmulong ed sikaton naarap so mairap a situasyon.

Samuel​—Nantultuloy ya “Binmaleg ed Arap nen Jehova”

Antoy nikadkadumad impanugaw nen Samuel? Antoy tinmulong ed sikato pian ombiskeg so pananisia to legan a walad tabernakulo?

Samuel​—Nanmatoor Anggano Wala ray Akadismayaan To

Amin tayo et makakaeksperiensya na irap tan pakadismayaan a nayarin mamakapuy na pananisia tayo. Antoy naaralan tayod impansungdo nen Samuel?

Unonan Ari na Israel anggad Inkiyanak nen Jesus

Jonatan​—“Anggapoy Makasbel ed si Jehova”

Nilusob nen Jonatan so dakdakel ya akapueston kalaban ya sundalo, anggano duatduara ira, tan agnalinglingwanan so nansumpalan.

“Kien nen Jehova so Panlalaban”

Panon ya atalo nen David si Goliat? Antoy naaralan tayod istorya nen David?

David tan Jonatan​—‘Nagmaliw Iran Maapit a Sankaaro’

Panon ya nagmaliw ya maapit a sankaaro so duaran too ya mandumaan a maong so edad tan kipapasen dad bilay? Panon ya makatulong ed sika so istorya da pian makapikaaro kad arum?

Abigail​—Walaan na Pakatalos tan Karunongan

Antoy naaralan tayod aliwan marakep ya pamilya nen Abigail?

Elias​—Indepensa Toy Dugan Panagdayew

Antoy naaralan tayod si Elias no wala ray kontra ed ibabangat na Biblia?

Elias​—Nanalagar tan Lawas Akabantay

Panon ya impanengneng nen Elias ya sikatoy lawas akabantay legan ton aalagaren ya nasumpal so pormisa nen Jehova?

Elias​—Niligliwa na Dios

Anto ray agawa kanian kinmapuy tan adismaya si Elias, ya anggad kinerew ton ompatey la komon?

Sinungdoan Toy Ag-inkahustisya

Kasin biktima ka na ag-inkahustisya? Labalabay mo la kasin ipetek na Dios iray nagagawa? Ikonsidera no panon mon naalig so matoor ya si Elias.

Elias​—Nansungdo Anggad Kasampotan

Makaaral tayo ed impansungdo nen Elias pian napabiskeg tayoy pananisia tayo legan na mairap iran situasyon.

Jonas​—Akaaral ed Saray Lingo To

Kasin singa ka met si Jonas ed pangawat na asainmin? Say istorya to so mangiter na aral ed sikatayo ed anos tan inkamapangasi.

Jonas​—Naaralan Toy Magmaliw a Mapangasi

Panon ya ontulong ed sikatayon matuan usisaen so sarili tayo ed agawad si Jonas?

Ester​—Inyagel To ray Totoo na Dios

Say pangipanengneng na masakripisyon aro ya singa ginawa nen Ester et mankaukolan na pananisia tan pakpel.

Ester—Makabat, Makpel, tan Agmakasarili

Antoy masakripisyon ginawa nen Ester parad si Jehova tan ed saray kabaleyan to?

Inkiyanak nen Jesus anggad Impatey na Saray Apostol

Maria​—“Nia! Siak so Biin Aripen nen Jehova!”

Anto so ipapatnag na reaksion nen Maria ed si Gabriel diad pananisia to? Anto ni ran kualidad so impanengneng to?

Maria​—“Minorekdek To so Kabaliksan” na Saray Salita

Saray eksperienya nen Maria ed Jerusalem so amabiskeg ed pananisia tod saray sipan nen Jehova.

Asarag Toy Graben Ermen

No nipapaarap kad “andukey ya espada” na ermen, makatulong ed sika so alimbawa nen Maria, say ina nen Jesus.

Jose​—Nampursigi Pian Naprotektaan tan Naasikaso Toy Pamilya To

Panon ya prinotektaan nen Jose so pamilya to? Akin ya inyalis toy Maria tan Jesus ed Ehipto?

Marta​—“Manisia Ak”

Panon ya impanengneng nen Marta so pananisia diad panaon na ermen?

Maria Magdalena—“Anengneng Koy Katawan!”

Sayan matoor a bii et naikdan na pribilehyo ya ibagad arum so maong a balita.

Pedro​—Nilabanan Toy Takot tan Duaruwa To

Mabiskeg tan makaderal so panduaruwa. Balet ta alabanan nen Pedro so takot tan duaruwa to diad impanumbok tod Jesus.

Pedro​—Nanmatoor Anggano Wala ray Subok

Panon ya say pananisia tan inkamatoor nen Pedro so tinmulong ed sikaton awaten so impangorehi nen Jesus?

Pedro​—Akaaral ed Panamerdona na Katawan To

Antoy imbangat nen Jesus ed si Pedro? Panon ya pinaneknekan nen Jesus ya pinerdona to lay Pedro?