Arum nin Topic

Kaiba ed sayan serye iray nanduruman topic tan saray artikulon inrekomenda diad home page na jw.org. Sarag yon usaren irayan artikulo tan video pian lalon ombiskeg so tiwala yo ed saray karunongan ya walad Biblia.

MANTULTULOY A MANBANTAY!

Saray Kristiano tan Guerra—Antoy Ibabaga na Biblia?

Talaga kasin uunoren na saray Kristiano so bangat nen Jesus no mibabali rad guerra?

MANTULTULOY A MANBANTAY!

Saray Sankapetangan Lan Temperatura ed Interon Mundo—Antoy Ibabaga na Biblia?

Onsabi kasi panaon ya agla napanayaman so dalin?

MANTULTULOY A MANBANTAY!

Makapabigla Iran Panagpaltog Diad Interon Mundo—Antoy Ibabaga na Biblia?

Wala ni kasi pag-asa ya naandi irayan maruksan nagagawa?

MANTULTULOY A MANBANTAY!

Nadederal Lay Dalin—Antoy Ibabaga na Biblia?

Ipapaamta na sakey ya bersikulo na Biblia so taloran naaralan tayo nipaakar ed saray problemad kaliberliber ya mamepeligro ed planeta tayo.

MANTULTULOY A MANBANTAY!

Ombibili Iray Sasaliwen ed Interon Mundo—Antoy Ibabaga na Biblia?

Akin et dakdakel so problema tayod ekonomya? Panon ya makatulong so Biblia?

MANTULTULOY A MANBANTAY!

Panagpaltog ed Eskuelaan—Antoy Ibabaga na Biblia?

Akin et nagagawa irayan trahedya? Naekal ni kasi irayan kaugsan?

MANTULTULOY A MANBANTAY!

Papalooren na Guerra ed Ukraine so Eras ed Interon Mundo

Impasakbay na Biblia ya wala ray nagawan krisis ed naakan diad interon mundo balet mangiiter met itan na ilalo tan praktikal iran bilin no panon tayon nasarag iratan natan.

MANTULTULOY A MANBANTAY!

6 Milyon so Inatey ed COVID—Antoy Ibabaga na Biblia?

Nabasad Biblia iray pasakbay nipaakar ed saray makapatey ya pandemic, mangiiter met itan na ligliwa no panon iratan ya arapen, tan ipapaamta na satan so permanentin solusyon ya mangekal ed saratan.

Makmaksil Iran Yegyeg—Antoy Impropesiya na Biblia Tungkol ed Satan?

Nia ray pigaran alimbawa na maksil ya yegyeg diad apalabas iran taon tan no panon itayon papasakbayan na propesiya na Biblia ed magano lan nagawa ed arapen.

Naandi ni Kasi Kurapsion ed Gobierno?

Amtaen iray taloran rason no akin ya makapantiwala tayo ed sakey ya nikadkaduman gobierno ya agbalot magmaliw ya kurakot.

MANTULTULOY A MANBANTAY!

Pandayew ed Saray Imahen—Antoy Ibabaga na Biblia?

Anto kasi nalilikna na Dios no manguusar tayoy imahen odino idolo ed panagdayew tayo?

MANTULTULOY A MANBANTAY!

Relihyon tan say Guerra ed Ukraine—Antoy Ibabaga na Biblia?

Babasbasan na saray lider na relihyon ed Russia tan Ukraine iray kanya-kanyan sundalo da diad pigi-guerra da. Agda uunoren imay imbangat nen Jesus ed saray papatumbok to.

MANTULTULOY A MANBANTAY!

Walad Krisis Iray Refugee—Minilyon so Tinmaynan ed Ukraine

Ipapaliwawa na Biblia no anto ran talagay lapuan na satan tan no antoy permanentin solusyon.

MANTULTULOY A MANBANTAY!

Inataki na Russia so Ukraine

Amtaen so labay ya ibaga na sayan nagagawa.

Say Climate Change tan Say Bilay Tayod Arapen—No Antoy Ibabaga na Biblia

Kasin importante ed Dios so planeta tayo tan saray manaayam dia?

Ompawil ni Kasi ed Normal so Bilay? No Panon ya Makatulong so Biblia ed Mundon Anguman Lapud Pandemic

Walay anemiran prinsipyo na Biblia ya makatulong ed sikatayon magmaliw ya realistiko ed saray iilaloan tayo tan nasarag tayo ray antokaman a nagawa.

Duga Kasin Mibabali ed Politika so Relihyon?

Diad interon mundo, dakel ed saray totoon mangibabagan patumbok ira nen Jesu-Kristo et aktibon mibabali ed politika. Duga kasi gagawaen da?

Posible Kasin Magmaliw ya Patas so Sistema ed Ekonomya?

Walay gobierno ya perpekto so panuley to ed saray nagagawad dalin kanian aglan balot manirap iray totoo odino manaburido no kasin walay pambilay da.

Graben Kalamidad—Natulongan Ka Kasi na Biblia?

Natulongan ka na saray bilin na Biblia antis, legan, tan kayari na graben kalamidad.

Kasin Anggaan La na Mundo? Kasin Ibabaga na Biblia ya Naderal so Planetan Dalin?

Anggaman ibabaga na Biblia ya mansiansia ya anggad angga so planetan dalin, walay “mundo” ya mangangga.

Protektaan Moy Sarilim ed Saray Aliwan Tuan Impormasyon

Saray balitan alaokan na palson impormasyon, aliwan tua, tan saray conspiracy theory et ondadakel tan makapuy so epekto na saratan ed sika.

No Inateyan Ka

Amtaen iray praktikal ya nagawaan mo pian nasarag moy paneermen mo.

No Panon ya Kontrolen so Panaburido

Anto ran praktikal ya tulong tan bersikulo ed Biblia so makatulong ed sika pian nabawasan so sobran panaburido?

No Antoy Gawaen Mo no Walay Onkakayat ya Virus

Panon mon naprotektaan so sarilim, say emosyon mo, tan say espiritualidad mo no walay onkakayat ya virus?

No Panon Mon Nalabanan so Pandemic Fatigue

No agtayo manasikaso, ompan agtayo naliklikas ya nangingirasan tayo lan tumboken iray safety protocol na COVID-19.

No Antoy Gawaen Mo no Naamtaan Mon Walay Sakit Mo

Anto ran praktikal ya impormasyon ed Biblia so makatulong ed sika no biglan nansakit ka?

No Panon ya Pasaragen so Daiset ya Kuarta

Seguradon na-stress kan maong no biglan naandi so anapan mo, balet makatulong iray praktikal ya bilin na Biblia no panon mon napasarag so daiset ya kuarta.

Tulong Parad Saray Biktima na Panag-abuso

Tandaan mo ya agmo kasalanan so agawa ed sika tan agmo bukbukor.

Positibo Anggano Bukbukor Mo—Panon?

No pakaliknam et bukbukor mo, singa anggapo lay ilalom tan agka la maliket—pero aliwan tua itan.

Papaneknekan na Saray Rekord Nensaman so Pasen ya Nanayaman na Sakey ya Tribu na Saray Israelita

Papaneknekan na Samaria Ostraca iray detalye na saray impormasyon ya nabasa ed Biblia.

Saray Selyo Nensaman—Anto Iratan?

Akin ya importantin maong iray selyo nensaman, tan panon ya inusar iratan na saray ari tan manuley nensaman?

Kasin Susto so Ibabaga na Biblia Nipaakar ed Kipapasen na Saray Judio ya Inawit ed Babilonia?

Kasin papaneknekan na saray sekular ya reperensya ya susto so imbaga na Dios ya magmaliw a kipapasen na bilay na saray Judio ya inawit ed Babilonia?

Papaneknekan na Saray Ukit ed Padir Diad Ehipto ya Tua so Salaysay na Biblia

Amtaen no panon ya susuportaan na daan ya inskripsion ed Ehipto ya tua so ibabaga na Biblia.

Abayag Lan Walad Ganggan na Dios so Nipaakar ed Kalinisan

Akatulong ed bansa na Israel nensaman so panguunor da ed saray ganggan na Dios ed kalinisan.

Adiskobre na Arkeologo so Prueba ya Talagan Nambilay si Arin David

Wala ray kritiko ya mangibabaga ya si Arin David na Israel et sakey a too ya inimbento labat. Anto ray adiskobre na saray arkeologo nipaakar ed si David?

Iplanom so Pambasam na Biblia

No labay mon iplano so pambasam na Biblia ya inagew-agew, odino labay mon basaen base ed impantutumbokan na saray agawa nensaman, odino labay mo ni labat ya igapon basaen, makatulong iyan eskedyul.

Pinabpabli Da so Biblia

Si William Tyndale tan Michael Servetus so duara ed dakdakel nin angirisga ed bilay tan reputasyon da pian nidepensa so katuaan ya walad Biblia anggano amayamay so onkokontra tan mamepeligro ed bilay da.

Pinabpabli Da so Biblia​—Video Clip (William Tyndale)

Napatnagan ed saray ginawa to ya pinabpabli toy Biblia, tan anggad natan et minanabang tayo ni ed satan.

Pasensya la, anggapoy termino ya nan-match ed inkargam.