Onlad karga

Onlad saray karga

Military equipment: Anton Petrus/Moment via Getty Images; money: Wara1982/iStock via Getty Images Plus

MANTULTULOY A MANBANTAY!

Trilyon ya Dolyar so Naupot ed Guerra—Pero Panon Kabili so Talagan Abalang?

Trilyon ya Dolyar so Naupot ed Guerra—Pero Panon Kabili so Talagan Abalang?

 Baleg so nagagastos lapud guerra.

  •   “Diad interon mundo, sinmabi lad $2.2 trilyon so agastos na saray militar ed nanduruman guerra.”​—The Washington Post, Pebrero 13, 2024.

 Balet aliwa labat ya kuarta so nauupot. Imanoen so sakey labat ya alimbawa: Say guerra ed Ukraine.

  •   Saray sundalo. Diad arum ya tantiya, ngalngali 500,000 ya sundalo so inatey odino asugatan diad loob la na duay taon.

  •   Saray inosentin totoo. Base ed United Nations, masulok ya 28,000 so inatey o asugatan. Balet oniay imbaga na sakey ya atagey ya opisyal na UN: “Mairap ya kuentaen no panon kabaleg so aderal ed bilay na totoo lapud sayan guerra.” a

 Mabmabli so kasalat na guerra tan panggugulo ed interon mundo.

  •   114 milyon ya totoo so naandian na ayaman lapud guerra tan panlalaban ed interon mundo base ed bilang ya anggad Setyembre 2023.

  •   783 milyon so totoo ya aliwan magenap so naakan da. “Siansia nin say panggugulo so manunan rason no akin ya naeerasan iray totoo, tan 70 porsiento ed saray naeerasan ed interon mundo so manaayam ed saray lugar ya apektado na guerra tan panlalaban.”​—World Food Programme.

 Naandi ni kasi iray guerra? Wala ni kasi pag-asan magmaliw ya mareen so mundo? Onsabi ni kasi panaon ya anggapo lay mairap-bilay tan amin lan totoo et makaawat na produkto na dalin tan agla ra naerasan? Antoy ibabaga na Biblia?

Say panaon na guerra

 Impasakbay na Biblia ya wala ray nagawan guerra ed interon mundo, isisimbolo itan na samay akakabayo ed ambalbalangan kabayo.

  •   “Wala ni sananey a sinmabi, sakey ya ambalbalangan kabayo, tan samay akakabayo ed satan et naikday autoridad a mangekal na kareenan ed dalin pian manpapateyan ira, tan inikdan na sakey a baleg ya espada.”​—Apocalipsis 6:4.

 Wala ni duaran manumtumbok ed satan ya simbolikon akakabayo tan irerepresenta da so eras tan patey ed interon mundo lapud salot tan arum ni ran rason. (Apocalipsis 6:5-8) Pian naaruman ni amta yo nipaakar ed sayan propesiya na Biblia tan no akin ya segurado tayon nagagawa la itan natan, basaen so artikulon “Say Apatiran Akakabayo—Siopa Iratan?

Say onsabin kareenan

 Asingger lay panaon ya saray kayamanan na mundo et agla usaren parad guerra. Balet aliwan saray totoo so manggawa ed satan. Oniay ibabaga na Biblia:

  •   “Papatundaen to [na Dios] ray guerra diad interon dalin.”​—Salmo 46:9.

  •   Ekalen na Dios iray aliwliwan epekto na guerra. “Punasen to so amin a lua ed kamataan da, tan anggapo lay patey, anggapo met lay panermen tan panakis tan panotot. Saray datin bengatla et linmabas la.”​—Apocalipsis 21:4.

  •   Seguroen na Dios ya magmaliw ya mareen so bilay na amin. “Manayam iray totook diad mareen a pasen, diad saray maligen ya ayaman tan mareen a pasen a painawaan.”​—Isaias 32:18.

 Base ed propesiya na Biblia, ipapanengneng na saray guerra tan arum nin nagagawa natan ya asingger lan onsabi iyan panaon na kareenan.

 Panon iyan gawaen na Dios? Gawaen to iya panamegley na gobierno to ed tawen, odino Panarian. (Mateo 6:10) Pian naamtaan yo no anto iyan Panarian tan no antoy nitulong na satan ed sikayo, bantayan so antikey ya video ya Anto so Panarian na Dios?

a Miroslav Jenca, United Nations assistant secretary-general for Europe, Disyembre 6, 2023.