Onlad karga

Onlad saray karga

MANTULTULOY A MANBANTAY!

Nadederal Lay Dalin—Antoy Ibabaga na Biblia?

Nadederal Lay Dalin—Antoy Ibabaga na Biblia?

 “Asingsingger lan nagawa so baleg ya trahedya lapud climate change. Onlereg iray angkakabaleg ya syudad lapud delap. Wala ray graben heatwave ya agnin balot agawa. Makapataktakot iray bagyo. Onkulang so danum ed dakel a pasen. Naandi iray minilyon ya klase na tanaman tan ayayep. Aliwa yan is-istorya labat tan agmet iya alablabas ya ibaga. Atan so ibabaga na science ya nagawa no ag-umanen na saray gobierno iray totontonen ed panag-usar na enerhiya.”—Imbaga itan nen António Guterres, say secretary-general na United Nations, nipaakar ed report na Intergovernmental Panel on Climate Change ya pinmaway nen Abril 4, 2022.

 “Ipapasakbay na saray scientist ya diad onsublay iran taon, naderal met lay ngalngali 423 ya national park [diad United States] lapud climate change, lalo la ta posiblin naderal irayan park lapud sobran petang. Saray mauges ya nayarin nagawa et singa saramay trahedyan nababasa ed Biblia: pool tan delap, natutunaw iran yelo, mas onaaralem iran dayat, tan saray heat wave.”—Inalad “Flooding Chaos in Yellowstone, a Sign of Crises to Come,” The New York Times, Hunyo 15, 2022.

 Nasolusyonan ni kasi iray problema ed planetan dalin? No on, siopay manggawad satan? Imanoen no anton talagay ibabaga na Biblia.

Nipasakbay ya nipeligro so kaliberliber

 Ibabaga na Biblia ya “deralen [na Dios] iramay manederal ed dalin.” (Apocalipsis 11:18) Walay taloran naaralan tayo ed sayan bersikulo na Biblia:

  1.  1. Napeligro so dalin lapud gagawaen na totoo.

  2.  2. Walay anggaan na panederal ed dalin.

  3.  3. Say Dios, aliwan saray totoo, so manresolbe ed saray problema ed planetan dalin.

Walay balibalin nagawa ed planeta tayo

 Ibabaga na Biblia ya “say dalin et mansiansia ya anggad angga.” (Eclesiastes 1:4) Lanang ya walay manayam dia.

  •   “Saray matunong et tawiren day dalin, tan manbilay ira ditan diad andi-anggaan.”—Salmo 37:29.

 Ompawil so balibalin kipapasen na planeta tayo.

  •   “Manliket so kalawakan tan say amagaan a dalin, tan manggayaga so patar a desierto tan manrosas a singa safron.”—Isaias 35:1.