Komaduan Timoteo 3:1-17

  • Mapeligron panaon diad kaunoran iran agew (1-7)

  • Maapit a tumboken so alimbawa nen Pablo (8-13)

  • “Mantultuloy ka ed saray bengatlan naaralan mo” (14-17)

    • Say interon Kasulatan et impuyan na Dios (16)

3  Balet amtaen mo iya, a diad kaunoran iran agew+ et onsabi iray mapeligro tan mair-irap a panaon.  Ta saray totoo et magmaliw a maaro ed sarili ra, maaro ed kuarta, mapasirayew, mapaatagey, managmudmora, agmatulok ed atateng da, agda amtay misalamat, aliwa ran matoor,  anggapoy panangaro ra ed kapamilyaan da, agda labay so mipaknaan, managpauges ira, anggapoy kontrol da ed sarili ra, masesebeg ira, agda aaroen so kamaongan,  traidor ira, anawet so ulo ra, makinon ira, maaro ira ed panliliket imbes a maaro ed Dios,  singano walay takot da ed Dios balet agnapatnagan ed kabibilay da so pakayari na satan;*+ arawian mo iraya.  Saraya so panlalapuan na saray lalakin agnaliklikas ya onloloob ed saray sankaabungan tan aayaten da ray makapuy a bibiin nabebelatan ed saray kasalanan da, a nasasagyat ed nanduruman pilalek  tan naynay a manaaral, ingen ta agdan balot nagagamoran so suston kakabatan ed katuaan.  Singa ed samay insumpa nen Janes tan Jambres ed si Moises, ontan met so isusumpa na sarayan lalaki ed katuaan. Aderal lay kanonotan da tan ag-ira naabobonan nipaakar ed pananisia.  Anggaman ontan, agda la nituloy so gagawaen da, ta mapatpatnag la ed amin so inkamakulangkulang da, a singa ed saraman a duan lalaki.+ 10  Balet sika et maapit mon tinumbok so ibabangat ko, kabibilay ko,+ gagalak, pananisiak, panag-anos ko, panangarok, panagsungdok, 11  tan amtam met iray panamasegsegang tan irap a singa saramay naeksperiensyak diad Antioquia,+ Iconio,+ tan Listra.+ Sinungdoan ko irayan panamasegsegang, tan inliktar ak na Katawan ed sarayan amin.+ 12  Diad tua, amin a malabay a manbilay a walaay debosyon ed Dios bilang disipulo nen Kristo Jesus et napasegsegang met.+ 13  Balet saray mauges a totoo tan saray impostor et magmaliw a lalon mauges, a mamapalikdo tan napapalikdo ira.+ 14  Balet sika, mantultuloy ka ed saray bengatlan naaralan mo tan akatangguyor ed sikan manisia,+ lapud kabat mo no siopa ray akaaralan mo ed saraya 15  tan manlapud inkaugaw mo+ et naamtaan mo la ray masanton sulat,+ ya akatulong ed sikan magmaliw a marunong parad kililiktar diad panamegley na pananisia ed si Kristo Jesus.+ 16  Say interon Kasulatan et impuyan na Dios+ tan makagunggona parad panagbangat,+ pananimbawa, panangipetek, panagdisiplina unong ed inkatunong,+ 17  pian say too na Dios et sigpot a makayari, ya akaparaan a maong parad amin a maabig a gawa.

Paimanod leksab

Literal, “agda bibidbiren so pakayari na satan.”