Komaduan Timoteo 1:1-18

  • Maabig iran balikas (1, 2)

  • Akisalamat si Pablo ed Dios lapud pananisia nen Timoteo (3-5)

  • Pansiansiaen a mandarlang so regalo na Dios (6-11)

  • Itultuloy a tumboken so maabig iran salita (12-14)

  • Saray kakabusol tan kakaaro nen Pablo (15-18)

1  Siak, si Pablo, ya apostol nen Kristo Jesus diad linawa na Dios unong ed sipan a bilay a nagamoran diad panamegley nen Kristo Jesus,+  et nansulat ak ed sika, Timoteo, ya ana’kon inad-aro:+ Nawalaan ka komon na agnaparaan a kaabigan, panangasi, tan kareenan a manlalapu ed Dios ya Ama tayo tan ed Kristo Jesus a Katawan tayo.  Misasalamat ak ed Dios, a panlilingkoran ko a singa ginawa na inmuunan atateng ko, tan gagawaen ko iya a walaay malinis a konsiensia, tan agta kan balot lilingwanan diad masimoon a pikakasik ed agew tan labi.  Sano nanononotan ko ray luam, pirpirawat ta kan nanengneng, pian manliket ak a maong.  Ta nanononotan koy pananisiam ya andiay pankunkunwari,+ ya unonan impatnag nen baim a Loida tan inam a Eunice, tan matalek ak a wala met iya ed sika.  Lapud saya, ipapanonot kod sika a pandarlang mon singa apoy so regalo na Dios a niiter ed sika sanen intapew ko ray limak ed sika.+  Ta say espiritun iiter ed sikatayo na Dios et agmamawala na takot,+ noagta mamawala na pakayari,+ aro, tan limpion kanonotan.  Kanian agmo ibabaing so pantasi nipaakar ed Katawan tayo,+ odino nipaakar ed siak ya apriso nisengeg ed sikato, noagta itepel mo met so irap+ parad maong a balita diad panmatalek mo ed pakayari na Dios.+  Inliktar tan tinawag to itayo pian magmaliw a masanto,+ aliwan lapud saray gawa tayo, noagta lapud gagala tan agnaparaan a kaabigan to.+ Saya et niiter ed sikatayo diad panamegley nen Kristo Jesus antis a ginmapoy andukerukey a panaon, 10  balet natan et mabitabitar la itan sanen pinmatnag so Manangiliktar tayo, si Kristo Jesus,+ a pinaandi to so ipapatey+ tan impalinew to so nipaakar ed bilay+ tan agkabubulok+ diad panamegley na maong a balita,+ 11  a nipaakar ed saya et aturo ak a managpulong tan apostol tan managbangat.+ 12  Saya so rason a nasasagmak ko irayan irap,+ balet agak ombabaing.+ Ta kabat ko so Dios a papanisiaan ko, tan matalek ak a nayarian ton alwaran so bengatlan impauleyan ko lad sikato anggad satan ya agew.+ 13  Itultuloy mon tumboken so pangaligan a maabig* iran salita+ a nadngel mod siak pati say pananisia tan panangarom a resulta na pagmaliw a nikasakey ed Kristo Jesus. 14  Alwaran mo iyan maabig a bengatlan nimatalek ed sika diad panamegley na masanton espiritu a walad sikatayo.*+ 15  Amtam ya imbeneg ak na amin a totoo diad probinsya na Asia,+ kaibay Figelo tan Hermogenes. 16  Kasian komon na Katawan so sankaabungan nen Onesiforo,+ ta naynay to ak a papasesegen, tan agto ak imbaing anggano akagulonggulong ak. 17  Imbes, sanen akakar ed Roma, sikatoy maseet a nananap ed siak tan aromog to ak. 18  Komon ta sikatoy kasian na Katawan a Jehova* diad satan ya agew. Tan amtam so amin ya impanlingkor to diad Efeso.

Paimanod leksab

Odino “makagunggona.”
Literal, “manaayam ed sikatayo.”
Nengnengen so Apendise A5.