Onlad karga

Onlad saray karga

Indese na Saray Salita ed Biblia

A

AABOBONAN

, 2Ti 2:15 iyarap so inkasika ya a. na Dios

AABULOYAN

, 2Ar 10:16 agko a. so agpanmatoor

AANAPEN

, Jn 4:23 ontan iray a. na Ama

AANIEN

, Mat 9:37 dakel so a., daiset so mankikimey

AANOSAN

, Rom 9:22 a. ton maong iray banga na

AAROEN

, 1Jn 2:15 Agyo a. so mundo

Apo 3:19 Amin iramay a. ko, ipepetek ko

ABALANG

, Sal 119:176 Akaarawi ak singa a. a karnero

Eze 34:4 Agyo inanap iray a.

Luc 15:24 ana’ko, a. tan aromog

ABALBAL

, Isa 42:3 Agto puteren so a. a tanubong

ABALBALANG

, Isa 53:6 Singa kami a. a karnero

ABALON BII

, Luc 18:3 a. a naynay ya oonlad sikato

ABALOR

, Mat 16:19 baloren ed dalin, a. ed katawenan

ABAUTISMOAN

, Gaw 2:41 a., manga 3,000

Rom 6:4 niponpon nen a. ed ipapatey to

ABBA

, Rom 8:15 mangibaga: A., Ama!

ABEBAY-ARAL

, Gaw 4:13 tan Juan, a. tan ordinaryo

ABEL

, Ge 4:8 pinekpek nen Cain si A.

Mat 23:35 manlapud dala nen matunong ya A.

ABENDISYONAN

, Jn 12:13 A. imay onsasabi ed ngaran nen Jehova

ABIG

, Ge 1:31 amin a pinalsa to, agaylay a.

ABIGAIL

, 1Sa 25:3 Makatebek tan maganggana si A.

ABILIDAD

, Mat 25:15 talento ed sakey unong ed a. to

ABILIDAD A MANNONOT

, Pro 1:4 laki, naikdan na a.

ABOT

, Pro 26:27 mangokotkot na a. et napelag ditan

Mat 15:14 itabin na bulag so bulag, napelag ira ed a.

ABRAHAM

, Ge 21:12 inkuan na Dios ed si A., Dengel ka

2Aw 20:7 kaarom a si A.

Mat 22:32 Dios nen A., Dios na mabilay

Rom 4:3 Impatnag nen A. so pananisia, matunong

ABULOK

, Efe 4:29 Agkomon ompaway so a. a salita

ABULOYAN

, Hab 1:13 agmo a. so kaugsan

ABUNG

, 2Sa 7:13 mangipaalagey na a. parad ngaran

Sal 27:4 makapanayam ak komon ed a. nen

Sal 101:2 Diad loob na a. ko et manakar ak

Sal 127:1 No aliwan si Jehova mangipaalagey na a.

Isa 56:7 natawag ya a. a panagpikasian na amin

Luc 2:49 nepeg a wala ak ed a. nen Amak

Jn 2:16 panaglakoan so a. nen Amak!

Jn 14:2 Dakel so napanayaman ed a. nen Amak

Gaw 7:48 Sankatagyan agmanaayam ed a.

2Co 5:1 ikdan na permanentin a. diad tawen

Heb 3:4 Kada a. et walay nanggawa

ACAN

, Jos 7:1 si A. et inala toy arum ed

ADAN

, Ge 5:5 say impanbilay nen A. 930 taon

1Co 15:22 ompapatey so amin lapud si A.

1Co 15:45 Say unor ya A. et nagmaliw

1Ti 2:14 ag-apalikdo si A. noagta say bii

ADMINISTRASYON

, Efe 1:10 sakey ya a.

AGAGI

, Mat 13:55 a. to ra di Santiago tan Jose tan

1Pe 5:9 a. yo diad interon mundo

AGAGIK

, Mat 25:40 ginawa yo ed a., ginawa yo ed siak

AGEW

, Jos 10:12 A., tunda kad petek na Gibeon

Sal 84:10 sakey a. ed templom et magmaong ni

Eze 4:6 Sakey a. parad sakey taon

Mat 24:29 Kayari na kairapan, ombilunget so a.

Mat 24:36 a. tan oras et anggapoy makaamta

Gaw 2:20 Magmaliw ya ambilunget so a.

1Co 16:2 unonan a. na kada simba, mangibiig

2Pe 3:8 sakey a. et sanlibon taon

AGEW NA INKIYANAK

, Ge 40:20 a. na Faraon

Mat 14:6 sinelebraan so a. nen Herodes

AGEW NEN JEHOVA

, Joe 2:1 onsabi lay a.!

Am 5:18 Anto so kabaliksan na a. parad sikayo?

Sof 1:14 Asingger lay baleg ya a.! Asingger la

1Te 5:2 a., onsabin singa matakew

2Te 2:2 a mangibabagan asingger lay a.

2Pe 3:12 sankanonot a lanang so isabi na a.

AGI

, Pro 17:17 sakey ya a. diad panaon na gonigon

Pro 18:24 kaaro a mas mansiansia nen say a.

1Co 5:11 tatawagen ya a., manggagaway imoralidad

AG-IILALOAN

, Ec 9:11 panaon tan a. a nagawa

AGILA

, Isa 40:31 Ontikyab singa walaay payak na a.

AG-IMBAING

, Heb 11:16 a. na Dios a tawagen da

AG-INKAHUSTISYA

, De 32:4 Dios agmanggaway a.

Rom 9:14 a. ed Dios? Anggapon balot!

1Pe 2:19 makapaliket sano makakaeksperiensyay a.

AG-IPAPANGTA

, Mat 6:1 a. so inkatunong

AG-IYESEL

, Ec 3:7 Panaon na a., panaon na pansalita

AGKABUBULOK

, 1Co 15:42 paolien itan ed a.

AGLA NINONOT

, Job 6:3 makakapangibalikas na salitan a.

Pro 12:18 salitan a. et singa saray saksak

AGMAAWAT

, Mat 13:15 nagmaliw ya a. so puso na

AGMAKAANAK

, Ex 23:26 Anggapoy biin a.

AGMAKANA

, Mat 10:37 nen say siak et a. ed siak

AGMAKANEPEGAN

, 1Co 11:27 oniinum ed kopa anta a.

Heb 11:38 say mundo et a. ed sikara

AGMAKANKAANOS

, Pro 14:29 a., inkamakulangkulang

AGMAKAPANDESISYON

, 1Ar 18:21 Anggad kapigan a.

San 1:8 toon a., manguman-uman

AGMALINEW

, 1Co 14:8 mangipapaknol na a. a tawag

AGMALINIS

, Le 13:45 ikelyaw ton, A., a.!

Job 14:4 makapawala na malinis manlapud a.?

AGMANANI

, Ec 11:4 onnenengneng ed lurem et a.

AGMANANISIA

, 1Co 6:6 oonlad korte ed arapan na a.!

1Co 7:12 a. so asawa, onaabobon a miamong

2Co 6:14 Agkayo mikakasakey ed saray a.

AGMANBABAYAR

, Sal 37:21 mauges, onuutang tan a.

AGMANBIBILANG

, 1Co 13:5 A. na impakasakitan

AGMANEPEG

, Pro 15:27 a. a nabang mangaawit na

Jud 7 pinenek day a. iran pilalek na laman

AGMANGAARO

, 1Jn 4:20 a. ed agi, agto naaroy Dios

AGMANGASAWA

, 1Co 7:38 a. mas nagunggonaan

AGMANGGAGAWAY

, 1Jn 3:6 nikasakey a. kasalanan

AGMANGUUNOR

, Jn 3:36 a. ed Anak, agto nagamoran

AGMANKAKASALANAN

, 1Ar 8:46 anggapoy toon a.

AGMANPAPANDONG

, 1Co 11:6 no a. so sakey a bii

AGMATUNONG

, Gaw 24:15 kioli na saray a.

1Co 6:9 saray a. et agda natawir so Panarian

AGMISIAN

, 1Co 7:10 asawan bii, nepeg ya a. ed asawa

AGNAAPAG SO IMANO

, 1Co 7:35 makapanlingkor ya a.

AGNAATRASADO

, Isa 46:13 a. so panangiliktar ko

AGNADISMAYA

, Rom 9:33 mangipapatnag na pananisia, a.

AGNAGAWA

, Pro 13:12 No a. so iilaloan, makapasakit

AGNANARAL

, Jn 7:15 a. ed saray eskuelaan?

AGNANENGNENG

, Rom 1:20 a. a kualidad to

2Co 4:18 iteteen so kamataan tayo ed saray a.

Heb 11:27 singa sankanengneng to imay a.

AGNAPANMATALKAN

, Jer 17:9 puso et a. nen say

AGNAPARAAN A KAABIGAN

, Jn 1:17 nipatnag so a.

1Co 15:10 andi-kakanaan so a. to

2Co 6:1 a., agyo ibabaliwala so gagala

2Co 12:9 Duga lad sika so a. ko

AGNATAKEW

, Mat 6:20 kayamanan ed tawen, a.

AGNATUMBA

, 1Co 10:12 manalwar komon ya a.

AG-OMBABAWI

, 2Ti 2:24 a. ed nanggawa na mauges

AGONIGON

, 2Sa 22:7 Tinmawag ed Jehova lapud a.

AG-ONTAKOT

, Isa 28:16 A. so siopaman

AGTAYNANAN

, 1Sa 12:22 a. nen Jehova iray totoo to

AKAALAGEY

, 1Co 10:12 samay maniisip a sikatoy a.

AKAARAWI

, Sal 119:176 A. singa abalang a karnero

AKAAWAT

, Heb 6:4 a. na regalo nanlapud tawen

AKADEPENDE

, 1Pe 4:11 a. ed biskeg ya iiter

AKAIBEG

, Sal 73:3 a. ak ed mapaatagey

AKALOOB

, Jud 4 totoon a. ed limog yo

AKANENGNENG

, Jn 1:18 Anggapoy toon a. ed Dios

Jn 14:9 a. ed siak et anengneng to lay Ama

Col 3:22 aliwa labat a sano a. ira

AKANKAYARIAN

, 1Co 6:19 aliwan sikayoy a. ed sarili

AKAPANNONOT

, Luc 15:17 Nen a. a maong, inkuan to

AKAPANSUNGDO

, Mat 24:13 a. anggad anggaan nilaban

AKAPARAAN

, Mat 24:44 paneknekan yo ya a. kayo

2Co 8:12 no say sakey et a. a mangiter

Efe 6:15 a. a mangiyabawag na maong a balita

2Ti 3:17 a. parad maabig a gawa

AKAPATEY

, Nu 35:6 salimbengan a batikan na a.

AKAPIKAREENAN

, Rom 5:10 a. itayo la ed Dios

AKASAKBONG

, 2Co 3:15 walay a. ed kapusoan da

AKASIAN

, Mat 9:36 anengneng to iray totoo, a. to ra

AKATANGGUYOR

, 2Ti 3:14 naaralan tan a. ed sikan

AKATING

, Le 13:45 a., ikelyaw to, Agmalinis!

Nu 12:10 a. si Miriam

AKAUNA NEN SARAY PANAON

, Da 7:9 imay A.

AKAUTANG

, Pro 22:7 a. et aripen na amautang

AKIASAWA

, Mat 24:38 antis na Delap, saray totoo a.

AKIKALUGORAN

, Mat 5:28 a. lad sikato ed puso to

AKIKATUNONGAN

, Gaw 17:2 a. manlapud Kasulatan

AKIS

, Ex 2:24 dinengel na Dios so a. da

AKISALAMAT

, Gaw 28:15 Pablo, a. ed Dios

AKISIPANAN

, Ge 15:18 a. si Jehova ed si Abram

AKUSASYON

, 1Ti 5:19 Agpapanisiaan, a. ed masiken

ALAK

, Sal 104:15 a. a mamapaliket ed puso

Pro 20:1 a. et mabalaw, say de-alkohol et magulo

Pro 23:31 Agka onnenengneng ed ambalbalangan a.

Ec 10:19 a. et mamaliket ed bilay

Isa 25:6 ponsia a walay maabig, asapit iran a.

Os 4:11 a. so mangekal na motibo ed

Jn 2:9 danum a nagmaliw ya a.

1Ti 5:23 inum kay daiset ya a. parad lusok mo

ALERTO

, 1Pe 4:7 a. nipaakar ed panagpikasi

ALFA

, Apo 1:8 Siak so A. tan say Omega

ALIG

, 1Co 11:1 A. yo ak singa pangaalig kod Kristo

Efe 5:1 a. yoy Dios, bilang ananak

Heb 13:7 a. yoy pananisia ra

ALIGEN

, Jn 13:15 angitilak ak na a. yo

ALIING

, Luc 21:36 mansiansia kayon a., manpikasi

1Co 16:13 Mansiansian a., malet so pananisia

Apo 16:15 Maliket imay mansiasiansian a.

ALIMBAWA

, San 5:10 alig yoy a. na saray propeta

1Pe 5:3 magmaliw kayon a. ed pulok

ALIWAN AKTIBO

, 2Pe 1:8 agmagmaliw ya a. o agmabunga

ALIWAN IMPORTANTIN

, 1Co 1:28 pinili Dios iray a.

ALIWAN NAGNAP

, 1Co 13:9 a. so kakabatan tayo

ALTAR

, Ge 8:20 nanggaway a. si Noe

Ex 27:1 Manggawa kay a. ya acacia

Mat 5:24 itilak moy apay mo ed a.

Gaw 17:23 a. Parad Sakey a Dios ya Agkabat

ALWARAN

, Pro 4:23 a. moy pusom, ta panlalapuan

AMA

, Ge 2:24 taynan na laki so a. tan ina to

Sal 103:13 No panoy panangasi na a. ed anak

Isa 9:6 tawagey Andi-anggaan ya A., Prinsipe

Mat 6:9 A. mi a walad tawen, napasanto

Mat 23:9 agyo tatawagen ya a. so siopaman

Luc 15:20 a., sikatoy binatik to tan nilakap to

Jn 5:20 A., ipapanengneng tod Anak so

Jn 10:30 Siak tan say A. et saksakey

Jn 14:6 Anggapoy makasabi ed A. no aliwan

Jn 14:9 anengneng to met lay A.

Jn 14:28 A. et mas baleg nen say siak

Jn 14:28 manliket kayo ta onla ak ed A.

AMAK

, Sal 89:26 Sika so A., say Dios ko

Luc 2:49 nepeg a wala ak ed abung nen A.

AMAM

, Sal 2:7 Diad sayan agew et nagmaliw ak ya a.

AMBALANGAN

, Ge 25:30 ikdan ak na a. ilalambong

AMBALBALANGA

, Isa 1:18 Anggano kasalanan a.

AMBELAT YA AWIT

, Gal 6:2 sakbaten so a. na balang

AMBILBILUNGET

, Sof 1:15 Agew ya a.

Efe 4:18 A. so kanonotan da

AMBILUNGET

, Joe 2:31 Magmaliw ya a. so agew

AMEN

, De 27:15 onebat so amin a totoo, A.!

1Co 14:16 A. diad pisasalamat mo

2Co 1:20 panamegley to, ibabagad Dios so A.

AMOTAN

, Isa 25:4 a. na pakaskasi, a. na pobri

AMTA

, 2Co 2:11 a. tayo iray pakana to

ANA

, Luc 2:36, 37 propetesa A., 84 lay edad to

ANA’KO

, Mat 3:17 Saya so A., say inad-arok

ANAK

, Ge 6:2 saray a. na Dios, inala ran asawa so

Sal 2:12 Igalang yo so a., ta no andi, say Dios et

Pro 13:24 mangipapaliis na lewet mamubusol ed a.

Pro 15:20 marunong ya a. et papaliketen toy ama

Luc 8:49 Inatey lay a. mo

Luc 15:13 dinarak na yugtan ya a. so kayarian to

Gaw 21:9 apatiran a. a mamarikit manpropropesiya

1Co 7:14 saray a. yo et magmaliw ya agmalinis

ANAK NA TOO

, Da 7:13 onsasabi a. kaiba na lurem

Mat 10:23 anggad isabi na A.

Luc 21:27 A. ya onsasabi a walad lurem

ANANAK

, De 7:14 nawalaay a. so lalaki odino bibii

1Sa 8:3 agtinumbok na a. to so alimbawa to

Job 38:7 a. na Dios, inkasil day boses da

Isa 54:13 bangatan nen Jehova so amin ya a. mo

Isa 66:8 Sion et angiyanak na a. a lalaki

Rom 8:14 iwawanwan na espiritu et a. na Dios

Rom 8:21 maglorian kawayangan bilang a. na Dios

2Co 12:14 a., ag-iilaloan a mantipon parad atateng

Efe 6:1 A., magmaliw kayon maunor ed atateng

1Jn 3:2 natan et a. itayo la na Dios

ANANIAS

, Gaw 5:1 A., kaibay asawa ton Safira

ANAP

, Sal 119:176 abalang a karnero. A. moy lingkor

Isa 55:6 A. yo si Jehova legan a naromog ni

Sof 2:3 A. yoy Jehova, amin yon mauyamo

ANAPAN

, Mat 22:5 ag-interesado, linmad a. to

ANAPEN

, 1Aw 28:9 No sikatoy a. mo, naromog mo

Luc 15:8 panisan so abung, a. anggad naromog

Gaw 17:27 pian a. day Dios, naromog da

Col 3:1 itultuloy yon a. iray bengatlan walad tawen

ANAWAGAN

, Efe 4:1 manbilay a manepeg ed a.

ANAWET

, Heb 3:13 a. so puso lapud kasalanan

Heb 5:14 a. a naakan parad saray matatken

ANAYNAN

, Mat 19:29 balang sakey ya a. ed abung

ANDANGLEL

, Sal 73:18 iiyan mo ra ed a. a pasen

ANDI

, Gal 6:3 iisipen a sikatoy importante anta a.

ANDI-ANGGAAN

, Ge 3:22 agmangan manbilay na a.

Sal 37:29 matunong manbilay ed dalin diad a.

Ec 3:11 Inyan to so a. ed puso ra

ANDI-ANGGAAN A BILAY

, Da 12:2 ombangon, arum ed a.

ANDIAY KAKABATAN

, Sal 19:7 gawaen a marunong so a.

Pro 22:3 a. et aanien toy pansumpalan

ANDI-KAKANAAN

, Sal 101:3 a. ed arapan ko

Sal 119:141 a. tan bubusolen; ingen ta

Ec 1:2 Talagan a.!

Isa 65:23 Ag-ira mansagpot ed a.

Luc 17:10 Ariripen kami labat ya a.

1Co 15:58 aliwan a. so pansasagpot yo ed Katawan

Efe 4:17 ed a. a panagnonot da

Fil 3:7 makagunggona, impasen kon a.

ANDUKEY

, Jn 10:10 nawalaan na bilay, a. a bilay

ANGALIW

, Apo 5:9 diad dalam et a. ka na totoo

ANGANSION

, Mat 26:30 a. na panangidayew, linma

ANGARO

, Gal 2:20 Anak na Dios, ya a. ed siak

1Jn 4:10 agmankabaliksan a sikatayoy a. ed Dios

ANGGAAN

, Mat 24:14 insan onsabi so a.

ANGGAAY NAYARIAN

, 2Ti 2:15 Gawam so a. mon iyarap

2Pe 3:14 gawa yoy a. a naromog ya andiay mantsa

ANGGAD ANGGA

, Ec 3:14 gagawaen na Dios et a.

1Pe 1:25 salita nen Jehova mansiansia ya a.

ANGGAPO NI KAKABATAN

, 1Ti 1:13 a. ko nen ginawak

ANGGAPOY AMTA

, Pro 14:15 a. manisiad kada salita

ANGGAPOY ASAWA

, 1Co 7:8 ibabagak ed a. tan balo

1Co 7:25 ed saray a., anggapoy iter kon ganggan

1Co 7:32 lakin a. et mapaga nipaakar ed Katawan

ANGGAPOY-BAING A KAGAGAWA

, Gal 5:19 imoralidad, a.

2Pe 2:7 Lot, naermenan lapud a. na totoon

ANGGAPOY BAYAR

, Mat 10:8 Inawat yon a., iter yon a.

ANGGAPOY KAKANAAN

, Isa 41:29 singa dagem tan a. ya imahen

Isa 45:19 Anap yo ak, balet a. na sagpot yo

Mat 15:9 A. na pandadayew dad siak

Luc 24:11 impasen dan a.

ANGGAPOY NIBARAAN

, Rom 1:20 kanian a. da

ANGGAPOY PAKAYARIK

, Sal 40:17 a., pakaskasi ak

ANGHEL

, Ge 28:12 a. ya onsesegep tan onlalasur

2Ar 19:35 a. pinatey toy 185,000

Job 4:18 aanapan to na lingo iray a. to

Sal 34:7 babantayan na a. nen Jehova

Da 3:28 angibaki a. to tan angiliktar

Os 12:4 [Jacob] akibalsakan ed a.

Mat 13:41 Ibaki iray a. to, ekalen dad

Mat 22:30 singa la ra a. ed tawen

Mat 24:31 a. to, tiponen da ray pinili to

Gaw 5:19 nilukasan na a. iray prisoan

Gaw 12:11 imbaki so a. to tan inliktar to ak

1Co 4:9 palabas a babantayan na saray a.

1Co 6:3 Agyo amta ya ukomen tayo iray a.?

Heb 13:2 agnaam-amtaan, sinangkaili ra et a.

1Pe 1:12 pirpirawat a natalosan na saray a.

Jud 6 a., agnansiansia ed pasen da

ANGIGATIN-GATIN

, Heb 10:29 a. ed Anak na Dios

ANGIMON

, Sal 106:16 a. ira ed Moises

ANGIPAAMTAAN

, 1Co 2:10 a. na Dios diad espiritu to

ANGIPALIWAWA

, Jn 1:18 so a. nipaakar ed Sikato

ANGIRISGAY

, Rom 16:4 a. bilay da parad siak

ANGISIPAN

, Heb 10:23 matoor imay a.

ANGKLA

, Heb 6:19 ilalo bilang a. na kamarerwa

ANGUMAN SO ITSURA

, Mat 17:2 a. to ed arapan da

ANIEN

, Os 8:7 dagem itatanem, maksil a dagem a.

Gal 6:7 antokaman so itatanem na too, a. to

ANINO

, 1Aw 29:15 saray agew mi et singa labat a.

Sal 91:1 ed silong na a. na Makapanyarin-amin

Col 2:17 a. na saray bengatlan onsabi

San 1:17 agmanguuman-uman ya aliwan singa a.

ANISIA

, Sal 27:13 Kawalaan ko kasi no agak a.

ANISIAAN

, 2Te 2:12 agda a. so katuaan noagta

ANKABLI

, Ag 2:7 onloob iray a. a bengatla na nasyon

ANOSAN

, 1Te 5:14 a. yo so amin

ANSAKIT

, Pro 15:1 a. a panagsalita, palooren toy

ANTAKOT

, Sal 56:4 Dios panmamatalekan ko; agak a.

ANTIKRISTO

, 1Jn 2:18 natan ni labat et dakel lay a.

ANUYAW

, Mat 10:29 duaran a. manbili sakey sinsilyo

APABISKEG

, Gaw 28:15 anengneng ira nen Pablo, a.

APAG

, Da 12:13 onalagey ka pian awaten moy a. mo

APAIRAP

, Sal 119:71 Maong met ya a. ak

APALABAS

, Isa 65:17 agla nanonotan iray a.

APALSA

, Col 1:16 diad panamegley to et a. so amin

APAY

, Le 7:37 a. a popoolan, a. a kakanen

1Aw 29:9 Nanliketan so impangiter na a.

Isa 1:11 Sinmawa ak la ed a. yon popoolan

APAY YA IINUMEN

, Fil 2:17 singa a. ya iyiibung

APING

, Mat 5:39 manampal ed kawanan ya a. mo

APOLOS

, Gaw 18:24 A., maong a mansalita

APOSTASYA

, 2Te 2:3 anggad agni niwala so a.

APOSTATA

, Pro 11:9 a., kadederal ed kaabay to

APOSTOL

, Mat 10:2 kangaranan na 12 a.

Gaw 15:6 nantitipon iray a. tan mamatatken

1Co 15:9 siak so sankaabebaan ed saray a.

2Co 11:5 saray sankamaongan ya a. yo

APOY

, Jer 20:9 singa a. ya apukok ed pukel ko

Mat 25:41 andi-anggaan ya a., parad Diablo

1Co 3:13 nasubok ed a. no anton klase na kimey

1Te 5:19 Agyo eerepen so a. na espiritu

2Ti 1:6 pandarlang mon singa a. so regalo

2Pe 3:7 say dalin a wala natan et nigana ed a.

APRESYA

, 1Co 16:18 a. yo so onia ran totoo

AQUILA

, Gaw 18:2 aromog toy Judion manngaray A.

ARALEM

, 1Co 2:10 espiritu, manguusisa ed a. a

ARALEM A PAKATALOS

, Pro 19:11 a. so mamakepa

Da 12:3 saramay walaay a. et onsinag

ARALEM SO PAKATEBEK

, Sal 119:99 a. ko nen say amin a managbangat ko

ARAPEN

, Pro 24:20 anggapoy a. na marelmeng

ARARAT

, Ge 8:4 sinmadsar so biong ed A.

ARARI

, Pro 22:29 onalagey diad arap na a.

Luc 21:12 Iyarap ed saray a. tan gobernador

Gaw 4:26 a. na dalin, nankasakey

Apo 5:10 manuley bilang a. ed dalin

Apo 18:3 a., nanggaway seksual ya imoralidad

ARAWI

, Gaw 17:27 sikatoy ag-a. ed balang sakey ed

AREOPAGO

, Gaw 17:22 Inmalagey si Pablo ed A.

ARI

, Uk 21:25 anggapoy a. ed Israel

1Sa 23:17 magmaliw kan a., onkokomadua ak

Pro 21:1 puso na a., singa ag-agus na danum

Isa 32:1 a., manuley parad inkatunong

Zac 14:9 Jehova, magmaliw ya A. ed dalin

Mat 27:29 Maabig ya agew, A. na saray Judio!

Jn 19:15 Anggapoy a. mi noag say Cesar

1Co 15:25 sikatoy nepeg a manuley bilang a.

ARIK

, Sal 2:6 Siak so angipasen na a. diad Sion

ARIM

, Mat 21:5 Onsabi so a., akalugan ed asno

ARI NA ABALATEN

, Da 11:11 onsanok so a.

Da 11:40 a., mitulakan ed sikato

ARI NA AMIANEN

, Da 11:7 panag-amotan na a.

Da 11:40 onsabi so a. a kaiba iray karwahe

ARIPEN

, Pro 22:7 say akautang et a. na amautang

Mat 24:45 Siopa so matoor tan makabat ya a.?

Mat 25:21 Maabig so agawaan mo, matoor ya a.!

Jn 8:34 manggagaway kasalanan, a. na kasalanan

ARIRIPEN

, Luc 17:10 A. kami labat ya andi-kakanaan

ARKANGHEL

, 1Te 4:16 walaay boses na a.

Jud 9 si Miguel ya a. et akapisuppiatan

ARMADA

, Sal 68:11 bibii, baleg ya a.

Apo 19:14 ontutumbok iray a. ed tawen

ARMAGEDON

, Apo 16:16 tatawagen ed Hebreo ya A.

ARMAS

, Isa 54:17 Ag-ontalona so a. parad sika

2Co 10:4 a. mi ed pilalaban et aliwan makalaman

Efe 6:11 Isulong yoy kompleton a.

Efe 6:13 kompleton a.

ARO

, Le 19:18 a. yoy kapara yon too

Kan 8:6 a. mabisbiskeg a singa patey

Rom 13:10 a., kasumpalan na ganggan

1Co 8:1 say a. et makapabiskeg

1Co 13:8 Say a. et agbalot mangangga

1Co 13:13 sankaimportantian ed saraya et a.

1Co 16:14 amin et gawaen yo diad a.

Col 3:14 a., perpekton bedber na pankakasakey

1Jn 4:8 say Dios et a.

AROAN NA SANAAGI

, Rom 12:10 a., ipalikna

AROEN

, Col 3:19 Asawan lalaki, a. yoy kaasawaan yo

AROK

, 1Co 13:2 anggapoy a., anggapoy kakanaan ko

AROM

, De 6:5 A. si Jehova ed interon pusom

Mat 22:37 A. si Jehova ed interon pusom

ARTEMIS

, Gaw 19:34 inyeyag da: Makapanyari si A.!

ARUM A KARNEROK

, Jn 10:16 wala ni ray a.

ASAKITAN SO PUSO

, Sal 147:3 Papaabigen toy a.

ASAWA

, Ge 2:24 iyamong toy a. to

1Ar 11:3 awalaan na 700 ya a. tan 300

Mal 2:15 manmatoor kayod a. yo ed inkaugaw yo

1Co 9:5 ipila so mananisian a.

ASAWAM

, Ec 9:9 Manliket kaibay inad-arom ya a.

ASAWAN BIBII

, Col 3:18 A. mapasakop ed kaasawaan

ASAWAN BII

, Pro 12:4 maong ya a. koronay asawa to

Pro 18:22 maong ya a., pabor nen Jehova

Pro 21:19 Nen say miamong ed makolkol ya a.

Pro 31:10 makaromog na maong ya a.? mabmabli

ASAWAN LAKI

, 1Co 7:14 agmananisian a. ipapasen a

ASAWAN LALAKI

, Efe 5:25 A., aroen so kaasawaan yo

ASEGAT

, Rom 2:29 a. so puso panamegley na espiritu

ASELEPAY DEMONYO

, Mat 8:28 duaran a.

ASENTENSIAAN

, 2Co 1:9 a. kami lay patey

ASIMBANG

, Da 5:27 a. tan kulang so belat

ASIN

, Ge 19:26 nagmaliw a pungol na a.

Mat 5:13 Sikayo so a. na dalin

Col 4:6 maabig iray salita, atimplaan na a.

ASINGGER

, Sal 145:18 Jehova a. ed ontatawag

ASNO

, Nu 22:28 pinansalita nen Jehova imay a.

Zac 9:9 arim, akalugan ed a.

ASO

, Pro 26:17 lalampiniten to ray layag na a.

Ec 9:4 mabilay ya a. et mas maong ni nen

2Pe 2:22 Kinan lamet na a. so uta to

ASTROLOGO

, Mat 2:1 wala ray a. a linmad Jerusalem

ASUBOK

, San 1:3 a. a kualidad na pananisia yo

ASUGATAN

, Apo 13:3 sakey ed ulo to et graben a.

ASUGATAY PUSO

, Sal 34:18 Jehova, asingger ed a.

ATAGEY

, Rom 13:1 Manpasakop ed a. ya autoridad

Fil 2:3 ipasen yon mas a. so arum

ATARAGEY

, Rom 12:16 ag-iteteen so nonot ed a.

ATATAKAN

, Efe 1:13 Sanen anisia kayo, a. kayo

ATATENG

, Luc 18:29 anaynan ed a. nisengeg ed

Luc 21:16 iyawat kayo na anggan a. yo

2Co 12:14 a. so mantipon parad ananak

Efe 6:1 magmaliw kayon maunor ed a. yo

Col 3:20 maunor ed a. diad amin a bengatla

ATURON PANAON

, Hab 2:3 pasingawey et parad a.

Luc 21:24 a. na saray nasyon

AUTORIDAD

, Rom 13:1 Manpasakop ed atagey ya a.

1Co 9:18 pian agko naabusoy a. ko

Tit 3:1 ontulok ed a., akaparaan parad maabig

2Pe 2:10 saramay manleleglemew ed a.

AWAT

, Rom 14:1 A. yo so toon maletey

Rom 15:7 a. yo so sakey tan sakey, singa ed Kristo

AWATEN

, Job 2:10 Say maong labat so a. ed Dios?

AWAWEY

, Efe 6:7 walaay maong ya a., ed Jehova

Fil 2:20 anggapoy walaan na a. a singa sikato

AWIT

, Sal 38:4 saray lingok, singa ambelbelat ya a.

Sal 55:22 Ipasakbat mod Jehova so ambelat ya a.

Sal 68:19 Jehova, manasakbat ed a. tayo

AWITEN

, Rom 15:1 mabiskeg, a. iray kakapuyan

AYADYARI

, De 32:4 Say Bato, a. so kimey to

Sal 19:7 Say ganggan nen Jehova et a.

Mat 5:48 Magmaliw kayon a., say Ama yo et a.

Heb 2:10 Manunan Manangitonton, a. diad irap

AYAMAN

, Fil 3:20 peteg ya a. tayo et diad tawen

AYAYEP

, Pro 12:10 matunong, aasikasoen to ray a.

Ec 3:19 parehoy pansumpalan na totoo tan a.

AYEP

, Ge 7:2 sanpipito na malinis ya a.

Le 18:23 agnepeg a misekso ed a.

Le 26:6 paandien ko ray masesebeg ya a.

Eze 34:25 paandien iray masesebeg ya a.

Da 7:3 apatiran angkakabaleg ya a.

Os 2:18 pisisipanan ed saray atap ya a.

AZAZEL

, Le 16:8 pampapalaranan parad A.

B

BAAL

, Jer 19:5 poolan iray ananak parad B.

BABANTAYAN

, Jn 17:12 Sanen kaibak ira, b. ko ra

BABASAEN

, Gaw 8:30 Natatalosan moy b. mo?

BABATIKEN

, Gaw 20:24 nasumpal so b. tan

BABEL

, Ge 11:9 inngaran a B., lapud winetwet

BABILONIA

, Jer 51:6 Taynan yoy B.

Jer 51:30 Tinmundan milaban, sundalo na B.

Jer 51:37 magmaliw a bunton na bato so B.

Apo 17:5 Makapanyarin B., say ina

Apo 18:2 Naplag la so Makapanyarin B.

BABOY

, Luc 8:33 saray demonyo, linmoob ed saray b.

Luc 15:15 imbaki tod uma pian mankomponi na b.

2Pe 2:22 inames lan b. et nantiblak lamet

BAGAT

, 1Sa 15:22 maabig so katutulok nen say b.

2Sa 24:24 saray b. ya anggapoy binayaran ko

Sal 40:6 Agmo pinirawat so b. tan apay

Sal 51:17 b. a makapaliket, nagogonigon ya espiritu

Pro 15:8 b. na mauges makapadimla ed si Jehova

Os 6:6 panliketan so matoor a panangaro, aliwan b.

Rom 12:1 iyapay yo ray laman yo bilang mabilay a b.

Heb 13:15 mangiyapay na b. a panangidayew

BAGOY KARNERO

, Uk 6:37 b. labat so nabasay linaew

BAKA

, Ex 21:28 No binuno na b. so sakey a laki

De 25:4 Agbalungosan so b. sano maniilik

Pro 7:22 singa b. ed panagpakgeran

Os 14:2 iyapay so panangidayew, singa kilaw a b.

1Co 9:9 Kasin saray b. so iyaansakit na Dios?

BAKAT

, 1Pe 2:21 tumboken iray b. to

BALAAM

, Nu 22:28 inkuan na asno ed si B.

BALATYANG

, Pro 27:17 b. patataremen toy b.

Isa 60:17 mangiyakar ak na pilak imbes a b.

Da 2:43 say b. et ag-onlaok ed pitek

BALBALAWEN

, Mat 5:11 Maliket no b. na totoo

BALEG LAN TOO

, Efe 4:13 anggad singa b.

BALEG YA ULOP

, Apo 7:9 b., agnayarian a bilangen

BALESEN

, 2Te 1:6 b. to na kairapan iramay

BALITA

, Ex 23:1 Agmangikakayat na b. ya aliwan tua

Nu 14:36 pinmawil a walaay mauges a b.

Sal 112:7 ag-ontakot ed mauges a b.

Pro 25:25 maong a b. a nanlapud arawin bansa

Da 11:44 sikatoy napagaan ed saray b.

2Co 6:8 diad mauges a b. tan maong a b.

BALITOK

, Eze 7:19 Ag-ira niliktar na pilak odino b.

Da 3:1 Nanggaway Nabucodonosor na b. ya imahen

BALKES

, Isa 11:5 inkatunong so magmaliw a b.

BALO

, San 1:27 pangasikaso ed saray ulila tan b.

Apo 21:5 Gagawaen kon b. so amin

BALO A BII

, Mar 12:43 dakel ni impelag na pobrin b.

BALON

, Isa 42:9 Ibagak iray b. bengatla

Jn 13:34 Iter kod sikayo so b. ganggan

Gaw 17:21 pangibaga o pandengel na b. bengatla

Apo 21:1 b. tawen tan sakey a b. dalin

BALON BII

, Sal 146:9 Susuportaan, ulilad ama tan b.

BALUNGOSAN

, De 25:4 Agnepeg a b. so baka

BANGA

, Rom 9:21 b., sakey et onkana ed kagalangan

BANGATAN

, Isa 54:13 b. nen Jehova so ananak mo

BANGONEN

, Jn 11:11 onla ak pian b. ko

BANOEN

, Sal 141:5 No b. to ak, singa itan larak

BANSA

, Mat 24:7 Ta manlalaban iray b.

BANSAL

, Mat 22:2 ari ya angiparaay b.

Jn 2:1 b. ya agawa ed Cana

BARAAN

, Jud 4 b. parad anggapoy-baing a kagagawa

BARKON AGAYGAY

, 1Ti 1:19 pananisia aderal singa b.

BARUC

, Jer 45:2 inkuan nen Jehova ed sika, B.

BASAEN

, De 17:19 b. ed amin ya agew to

BASBAS

, Pro 4:18 b. na matunong singa liwawa na

Joe 2:7 Mansiansia ed dilin b. to

BASTON

, Apo 12:5 pastolan to diad b. a balatyang

BASURA

, 1Co 4:13 singa b. ed mundo

Fil 3:8 impasen ko iratan bilang dakel a b.

BATIK

, 1Co 9:24 B. kayo pian naala yoy premyo

BATO

, De 32:4 Say B., ayadyari so kimey to

Mat 7:24 impaalagey toy abung to diad b.

Mat 21:42 b. ya impulisay na saray managpaalagey

Luc 19:40 no ag-iraya onesel, saray b. so oneyag

BATO ED SUYOK

, Sal 118:22 nagmaliw a manunan b.

Efe 2:20 si Jesus so pinagkapundasyon a b.

BATON

, Da 2:34 b. atapyas, aliwan panamegley na

BAT-SHEBA

, 2Sa 11:3 B., asawa nen Urias

BAUTISMO

, Luc 3:3 b., simbolo na panagbabawi

1Pe 3:21 b. so mangililiktar natan

BAUTISMOAN

, Mat 28:19 magmaliw a disipulok, b. yo

BAWANG

, Nu 11:5 Sankanonot mi sibuyas tan b.!

BAYAR

, Rom 6:23 say b. na kasalanan et patey

1Co 9:18 niiter ya anggapoy b. so maong a balita

BEDBER

, Col 3:14 aro, b. na pankakasakey

BEDBERAN

, Isa 61:1 b. iramay asugatan a puso

Eze 34:16 b. ko iramay apiley

BELSAZAR

, Da 5:1 Arin B., angitarya na ponsia

BEMBENAN A MALET

, 1Co 16:13 b. so pananisia

BENDISYON

, De 30:19 inyan koy b. tan ayew

Pro 10:22 b. nen Jehova so mamapayaman

Mal 3:10 ikalbok so b. ya anggad

BENDISYONAN

, Nu 6:24 B. ka nen Jehova

BENEG

, Luc 9:62 ombemben ed lukoy, lingawey b.

BENENDISYONAN

, Ge 1:28 b. ira na Dios

BENGATBENGAT

, Pro 19:2 samay b. mankakasalanan

Pro 29:20 Wala tay too a b. a mansalita?

BERNABE

, Gaw 9:27 tinulongan nen B. tan

BETANG

, Gaw 1:20 Alaen so b. bilang manangasikaso

Efe 4:16 susumpalen na kada kabiangan so b.

BETHEL

, Ge 28:19 inngaran ton B. itan a pasen

BETLEHEM

, Miq 5:2 B. Efrata, ompaway ed sika

BEZALEL

, Ex 31:2 pinilik si B.

BIBIDBIREN

, 2Co 6:9 agkabat ingen ta b. kami

BIBII

, De 31:12 Tipon yo iray totoo, saray lalaki, b.

Pro 31:3 Agmo iiter so biskeg mo ed b.

Joe 2:28 manpropesiya, ananak yon lalaki tan b.

2Co 6:18 magmaliw ya ananak kon lalaki tan b.

BIBIL

, Pro 10:19 popokpokan toy b. to et makabat

Isa 29:13 papagalangan da ak ed b. da

Os 14:2 panangidayew na saray b. mi

Heb 13:15 bagat a panangidayew, bunga na b.

BIGBIGLAN

, Luc 21:34 b. onsabid sikayo itan ya agew

BII

, Ge 3:15 busolan ed baetan mo tan say b.

BIIN

, 2Ar 5:2 ugaw a b. inala ra

Ec 7:26 ansakit nen say ipapatey so b.

Apo 12:1 b. akawesan na agew

BIIN PAABANG

, 1Co 6:16 b. nikasakey lad laman to

BII YA ASAWAM

, Pro 5:18 manliket ed b. ed inkaugaw

BILANGEN

, Sal 90:12 Ibangat kamin b. iray agew mi

BILAY

, De 30:19 inyan kod arapan yo so b. tan patey

Sal 36:9 sika so subol na b.

Luc 9:24 mangisalba ed b. to et nabalang to

Jn 5:26 Ama, walaay pakayarin mangiter na b.

Jn 11:25 Siak so kioli tan say b.

Gaw 20:24 agko ipapasen ya importante so b. ko

BILAY YA ANDI-ANGGAAN

, Luc 18:30 mas dakel ni ed sayan panaon, tan b.

Jn 3:16 agnaderal noagta nawalaan na b.

Jn 17:3 mankabaliksay b., a kabaten da ka

Gaw 13:48 dugan kipapasen na puso parad b.

Rom 6:23 regalon iiter na Dios et b.

1Ti 6:12 bemben kan malet ed b.

BINALAWBALAW

, Isa 53:3 b. tan inarawian na totoo

BINALOR

, Ge 22:9 B. toy Isaac ya anak to

BINI

, Luc 8:11 Say b. et say salita na Dios

BINILAY

, 1Pe 3:18 balet b. ed espiritu

BINILIBILIN

, Gaw 5:28 B. mi kayon agkayo la

BINTANA

, Gaw 20:9 Akayurong diad b., Eutico

BINULAG

, Ge 19:11 b. da iramay lalaki

2Co 4:4 b. na dios na mundo so kanonotan

BINUSOL

, Sal 45:7 b. mo so kaugsan

Jn 15:25 B. da ak ya anggapoy makasengeg

BIONG

, Ge 6:14 Manggawa kay b.

BISITAEN

, Gaw 15:36 b. ta ray agagi ed kada syudad

BISKEG

, Sal 29:11 ikdan to na b. so totoo to

Pro 17:22 nagogonigon ya espiritu mangupot na b.

Mar 12:30 arom si Jehova ed interon b. mo

Fil 4:13 Walay b. kon arapen so amin a bengatla

BITEWEN

, Sal 147:4 amin a b. tatawagen tod ngaran

Mat 24:29 Kayari na kairapan napelag iray b.

Apo 2:1 pitoran b. diad kawanan a lima to

BOBON

, Pro 5:15 Inum kay danum ed b. mo

BOGBOGTONG

, Jn 1:18 b. ya anak a singa Dios

Jn 3:16 inter to so b. ya Anak to, pian

BOLUNTARYOK

, 1Aw 29:17 b. ya inyapay irayan amin

BOSES

, 1Ar 19:12 Kayari apoy, kalmado, makalnan b.

Jn 5:28 amin a walad lubok et narengel day b. to

Jn 10:27 Dedengelen na karnerok so b. ko

BUANGES

, Pro 23:21 saray b. et manirap

1Co 5:11 tundaan yo lay miulop ed b.

1Co 6:10 b., agda natawir so Panarian

BUBUSOLEN

, Jn 7:7 mundo b. to ak, tatasian ko

BUBUTAYAN NA AGEW

, Isa 41:2 anurod samay nanlapud b.

BUEK

, Mat 10:30 anggan saray b. yo abilang

Luc 21:18 agnabalang so anggan sakey a b. yo

1Co 11:14 andukey a b. na laki, kabandayan

BUER

, Ge 22:17 ilalak mo singa saray b.

Apo 20:8 karakel et singa b. ed dayat

BUIS

, Luc 20:22 unong ed ganggan so b. ed Cesar?

Luc 23:2 isesebel toy pambayar na b. ed Cesar

Rom 13:6 Kanian manbabayar kayo met na b.

Rom 13:7 say b., diad samay akankanepegan na b.

BUKEL

, Sal 17:8 Alwaran mo ak a singa b. na matam

Zac 2:8 manidiwit ed b. na matak

BUKOR

, Jn 16:32 taynanan a b. Balet agbukbukor

BUKSOT

, Mat 14:20 keran apisagpisag, napnoy 12 b.

BULAG

, Le 19:14 Agmangiyan na pakapatiran na b.

Isa 35:5 makanengneng la ray mata na b.

Mat 15:14 B. iran manangigiya

BULAN

, Joe 2:31 magmaliw a dala so b.

Luc 21:25 tanda ed agew tan b. tan bibitewen

BULONG

, Eze 47:12 saray b. da et parad pantambal

BUNGA

, Ge 3:3 b., agyo nepeg a diwiten

Mat 7:20 nabidbir yo iratan diad b. ra

Mat 21:43 niiter ed nasyon a mamapawala na b. to

Gal 5:22 b. na espiritu et aro, liket

BUNLALAKAW

, Ge 9:13 b. ko, onkana a tanda

BUSOL

, Sal 97:10 mangaarod Jehova, b. yoy kaugsan

Am 5:15 B. yoy kaugsan, aro yoy kamaongan

BUSOLAN

, Ge 3:15 b. ed baetan mo tan say bii

BUSOLEN

, Le 19:17 Agyo nepeg a b. so agi yo

Mat 24:9 b. kayo lapud ngaran ko

C

CAIN

, 1Jn 3:12 aliwan singa si C. a pinatey toy agi to

CALEB

, Nu 13:30 sinali nen C. a pakalmaey totoo

Nu 14:24 duma so espiritu nen C.

CANA

, Jn 2:1 bansal ed C. na Galilea

CEFAS

, 1Co 15:5 nampanengneng ed C., ed Labindua

Gal 2:11 linma ed Antioquia si C., binanok

CESAR

, Mat 22:17 unong ed ganggan so buis ed C.?

Mar 12:17 Iter yod C. iray kien na C., balet

Jn 19:12 No ibulos mo, aliwa kan kaaro na C.

Jn 19:15 Anggapoy ari mi noag say C.

Gaw 25:11 Onapela ak ed C.

CIRO

, Esd 6:3 C.: ipaalagey lamet so abung

Isa 45:1 nilanaan si C., a say kawanan a lima to

CORNELIO

, Gaw 10:24 C., tinipon toy kakanayon to

D

DABOK

, Ge 2:7 pinorma so too manlapud d.

Ge 3:19 d. ka, ompawil ka ed d.

Sal 103:14 sankanonot ton d. itayo

Isa 40:15 nasyon, singa d. ed simbangan

DADAEGEN

, 2Co 10:5 d. so balang kanonotan

DADALEPDEPEN

, Sal 19:14 d. na pusok makapaliket

DAEGEN

, Rom 12:21 d. so mauges na maong

DAGEM

, Ec 11:4 banbantayan toy d. agmangisibwag

Mat 7:25 binmasig so maksil a d. ed abung

1Co 9:26 aliwan pamoponiti ed d.

1Co 14:9 mansasalita kayo ed d.

Efe 2:2 manuley a walaay pakayari ed d.

Efe 4:14 ipapalirpalir na d. na palson bangat

Apo 7:1 popokpokan da so apatiran d. na dalin

DAISET

, Isa 60:22 Say d. et magmaliw a sanlibo

Luc 16:10 toon napanmatalkan ed d.

DAKDAKEL

, Sal 72:16 D. so anien ya ilik

Luc 12:15 anggano d. so kayarian, ag-iratan

DAKEL

, 1Co 15:58 d. so kimey na Katawan

DALA

, Ge 9:4 d., agyo nepeg a kanen

Le 7:26 Agkayo mamangan na d.

Le 17:11 say bilay na laman et walad d.

Le 17:13 iyibung so d. tan tabonan toy dabok

Sal 72:14 d. ra et mabli ed pakanengneng to

Eze 3:18 singilen kod sika so d. to

Mat 27:25 Ebatan mi tan saray anak mi so d. to

Gaw 15:29 itultuloy yon arawian so d.

Gaw 20:26 malinis ak ed d. na amin a totoo

Gaw 20:28 sinaliw panamegley na d. na Anak to

Efe 1:7 dinondon itayo panamegley na d.

1Pe 1:19 panamegley na mablin d. nen Kristo

1Jn 1:7 lilinisan na d. nen Jesus ed kasalanan

Apo 18:24 aromog ed sikato so d. na saray masanto

DALAK

, Mat 26:28 mankabaliksan na d. ed sipanan

DALAN

, Pro 16:25 d. a singa duga, sampot ipapatey

Isa 30:21 Saya so d. Dia so panakaran yo

Mat 13:4 wala ray binin naplag ed gilig na d.

Jn 14:6 Siak so d., say katuaan, say bilay

Gaw 9:2 siopaman a kabiangan na Say D.

1Co 10:13 sikatoy manggawa na d. a pawayan

DALEM

, 2Co 4:16 napapasimbalo so d. ya inkatoo

Efe 3:16 pabiskegen so walad d. ya inkatoo yo

DALEPDEPEN

, Sal 77:12 d. koy amin a kimey mo

DALIG

, Eze 1:16 singa d. ya akabenlag ed sakey a d.

DALIN

, Ge 1:28 pano yoy d. tan uleyan yo

Ex 9:29 say d. et kien nen Jehova

Job 38:4 sanen inletneg koy d.?

Sal 37:11 mauyamo et tawiren day d.

Sal 37:29 matunong et tawiren day d.

Sal 104:5 d., ag-itan nagalaw

Sal 115:16 say d. et inter tod totoo

Pro 2:21 matunong labat so manayam ed d.

Isa 45:18 d., ginawa ton panayaman

Isa 66:8 Niyanak kasid sanagew so sakey a d.?

Mat 5:5 mauyamo, tawiren day d.

Mat 13:23 nitanem ed maong a d.

DANUM

, Nu 20:10 d. ed sayan baleg a bato?

Pro 20:5 kanonotan na puso et singa aralem a d.

Pro 25:25 ambetel a d. ed naksawan a kamarerwa

Isa 55:1 amin yon napgaan, mangala kayoy d.!

Jer 2:13 Tinaynan da ak, say subol na d. a mabilay

Jer 50:38 saray d. to, onekat

Zac 14:8 manlapud Jerusalem iray d. a mabilay

Jn 4:10 ikdan to kay d. a mabilay

Apo 7:17 itonton to ra diad subol na d. na bilay

Apo 17:1 imoral a bii, akayurong ed d.

DAVID

, 1Sa 16:13 Samuel, nilanaan to si D.

Luc 1:32 trono nen D. ya ama to

Gaw 2:34 agsinmegep ed tawen si D.

DAYAMI

, Isa 65:25 leon, mangan lay d. a singa baka

1Co 3:12 no manpaalagey diad pundasyon a d.

DAYAT

, Ex 14:21 impagmaliw ton amagan dalin so d.

Isa 57:20 saray mauges et singa d. ya agnapareen

Apo 19:20 mandarlang a d. a manliob ed asupre

DAYEW

, 1Aw 16:25 Jehova sankamakanepegan na d.

Pro 27:21 too et nasusubok diad naaawat ton d.

DAYEWEN

, Mat 4:10 Jehova a Dios nepeg mon d.

DAYO

, Ex 22:21 agmo mamaltratoen so d.

Nu 9:14 saksakey a ganggan parad d. odino

De 10:19 Nepeg yon aroen so d.

DE-ALKOHOL YA IINUMEN

, Pro 20:1 say d. et magulo

DEBOSYON ED DIOS

, 1Ti 4:7 ipasal a nipatnag moy d.

1Ti 4:8 say d. et makagunggona ed amin

1Ti 6:6 baleg a pakagunggonaan so d.

2Ti 3:12 amin a walaay d. et napasegsegang

DEKORASYON

, Da 11:45 masanton palandey na D.

DELAP

, Ge 9:11 Aglan balot naderal so laman ed d.

Mat 24:38 antis na D., nan-aakan tan naniinum

DEMONYO

, Gaw 16:16 aselepan na d. na panagparles

1Co 10:20 ibabagat na nasyon ed saray d.

1Co 10:21 mangan ed lamisaan na d.

San 2:19 saray d. manisia tan manggiwgiw

DENARIO

, Luc 7:41 sakey et akautang na 500 d.

DENGEL

, Mat 17:5 Ana’ko, inad-arok. D. kayod sikato

DEPEKTON

, Le 22:21 nepeg ya andiay d. ayep

DERALEN, Apo 11:18 d. iramay manederal ed dalin

DESIERTO

, Isa 35:1 manggayaga so d. tan manrosas

Isa 35:6 onagus so danum diad d.

DIABLO

, Mat 25:41 andi-anggaan ya apoy parad D.

Luc 4:6 inkuan na D., pakauley niiter ed siak

Luc 8:12 D., inekal tod puso ra so salita

Jn 8:44 Nanlapu kayod ama yon D.

Efe 4:27 agyo iikdan na pankanawnawa so D.

Efe 6:11 pian nalabanan yoy D.

San 4:7 sumpa yo so D., tan ibatikan to kayo

1Pe 5:8 Say D. et singa managlem a leon

1Jn 3:8 pian deralen to iray kimey na D.

Apo 12:12 Kasi lay dalin, lapud linmeksab so D.

Apo 20:10 say D. et imbantak ed dayat na apoy

DIDISIPLINAEN

, Apo 3:19 Amin ya aaroen ko, d. ko

DIDIWITEN

, Isa 52:11 agyo d. iray marutak!

2Co 6:17 agyo la d. so marutak a bengatla

DILA

, Pro 18:21 patey tan bilay walad pakayari na d.

Isa 35:6 oneyag ed liket so d. na emel

Isa 50:4 Inikdan ak nen Jehova na d. na nibangat

San 1:26 kokontrolen so d. to

San 3:8 say d. et agnapaamo na too

DILAM

, Sal 34:13 Pokpokan so d. ed pansalita na

DILO

, Ex 3:8 dalin a manag-agus so gatas tan d.

Pro 25:27 Aliwan maong so alablabas a d.

DIMLA

, Rom 12:9 D. yo so mauges; peket ed maong

DINA

, Ge 34:1 si D. et mabetbet a milimog

DINARAK

, Luc 15:13 d. to so amin a kayarian to

DINELAP

, 2Pe 2:5 d. to so mundo

DINIWIT

, Mat 8:3 d. to, ya inkuan to: Labay ko!

DINUYOK

, Zac 12:10 onnengneng ira ed samay d. da

DIOS

, De 10:17 Jehova et D. na saray dirios tan

Mat 27:46 D. ko, akin et pinaulyanan mo ak?

Jn 1:18 Anggapoy toon akanengneng ed D.

Jn 17:3 kabaten da ka, saksakey a tuan D.

Jn 20:17 Onsegep ak ed D. ko tan D. yo

1Co 8:4 saksakey labat so D.

2Co 4:4 binulag na d. na mundo so kanonotan

Efe 4:6 sakey a D. tan Ama na amin

1Jn 4:8 say D. et aro

DISIPLINA

, Pro 1:7 makulangkulang mamubusol ed d.

Pro 3:11 agmo ipupulisay so d. nen Jehova

Heb 12:11 d., ag-itan makapaliket

DISIPLINAM

, Pro 19:18 D. so anak legan a wala ni ilalo

DISIPULOK

, Mat 28:19 ibangat pian magmaliw iran d.

Jn 8:31 mansiansia kayod salitak, sikayo iray d.

Jn 13:35 naamtaan a d.—no manaaroan kayo

DONDON

, Rom 8:23 kibulos diad panamegley na d.

DONDONEN

, Os 13:14 D. ko rad Lubok

DORCAS

, Gaw 9:36 disipulo a Tabita, D.

DRAGON

, Apo 12:9 d., sankaunaan ya uleg

DRAKMA

, Luc 15:8 samploran sinsilyo a d.

DUGARUGA

, Jer 30:11 D. labat so disiplina

DUGAY PARAAN

, 2Co 8:21 d. na pangaasikasod amin

DUMURULOT

, Mat 4:24 d. tan paralitiko, pinaabig to

DUNONG

, Ex 35:35 Pinano to ra na d. pian gawaen

DUNONG ED PANAGBANGAT

, 2Ti 4:2 walaay anos, d.

DURON

, Isa 40:22 singa d. iray manaayam

Joe 1:4 kera na saray managderal a d.

DUTAK

, De 23:13 paway, tabonan so d.

Mat 7:3 d. ed mata na agim, balet agmo

E

EBANGHELISADOR

, Gaw 21:8 Felipe ya e., ed pitora

2Ti 4:5 gawam so kimey na e.

EBAT

, Pro 15:1 maulimek ya e., pakepaen toy

Pro 15:23 Panliliketan na too so dugan e.

EBATAN

, Isa 65:24 E. ko ra antis iran ontawag

EDEN

, Ge 2:8 angiparaan so Dios na hardin diad E.

EEBATAN

, Rom 14:12 kada sakey et walaan na e.

EFESO

, 1Co 15:32 akilaban ed atap ya ayep diad E.

EGES

, Rom 16:18 ariripen na mismon e. da

Fil 3:19 say dios da et say e. da

EHEMPLO

, 1Ti 4:12 e. ed saray matoor

EHIPTO

, Mat 2:15 Tinawag ko so ana’ko ed E.

EKAL

, 1Co 5:13 E. yo ed limog yo so mauges

ELEK-ELEKAN

, Luc 18:32 e. tan lutlutdaan da

ELI

, 1Sa 1:3 ananak nen E., bilang saserdote

ELIAS

, San 5:17 E., walaay liknaan singa sikatayo

EMBAHADOR

, 2Co 5:20 e. a kasandi nen Kristo

EMEL

, Isa 35:6 oneyag ed liket so dila na e.

Mat 15:31 mansasalita la iray e.

ENOC

, Ge 5:24 E., nanakar a kaiba na Dios

EPEL

, Heb 5:11 nagmaliw ya e. so pakadngel

ERAS

, Sal 37:19 Nawalaay daakan diad panaon na e.

Am 8:11 aliwan e. ed tinapay odino inkapgaan

Mat 24:7 wala ray e.

ERMEN

, Sal 31:10 Napapatikeyan so bilay ko lapud e.

Sal 90:10 say bilay et napno na e.

Isa 51:11 naandi la so e. tan pannangis

2Co 2:7 agnadaeg na alablabas ya e.

ESAU

, Ge 25:34 inkapanguloan, nileglemew nen E.

Heb 12:16 agmamapabli ed sagrado, singa si E.

ESDRAS

, Esd 7:11 E. a saserdote, eksperto ed

ESKUELAAN

, Jn 7:15 agnanaral ed saray e.?

ESPADA

, 1Sa 17:47 aliwan e. pangiliktar nen Jehova

Isa 2:4 Pitpiten iray e. pian gawaen a lukoy

Mat 26:52 amin a mangusar na e. et ompatey ed e.

Efe 6:17 e. na espiritu, salita na Dios

Heb 4:12 salita na Dios, makdem nen say e.

ESPIHO

, 1Co 13:12 panamegley na metal ya e.

2Co 3:18 iyaaninag a singa e. so gloria nen

San 1:23 nenengnengen toy lupa to ed e.

ESPIKULASYON

, 1Ti 1:4 mamalesa labat na saray e.

ESPIRITISMO

, Gal 5:20 idolatriya, e., pambubusolan

ESPIRITISTA

, De 18:11 siopaman ya onkonsulta ed e.

ESPIRITU

, Nu 11:25 inala toy arum ya e.

1Sa 16:13 pinabiskeg na e. si David

2Sa 23:2 Nansalita so e. nen Jehova panamegley ko

1Aw 28:12 plano, impasabid panamegley na e.

Sal 51:10 ikdan mo ak na balo tan mapekder ya e.

Sal 51:17 bagat ed Dios et say nagogonigon ya e.

Sal 104:29 ekalen moy e. ra, ompatey ira

Sal 146:4 e. ompapaway, sikatoy ompapawil ed

Ec 12:7 e. et ompawil ed Dios ya angiter ed satan

Isa 61:1 Walad siak so e. nen Jehova

Mat 3:16 e. na Dios, singa malapati ya ondadapo

Mat 12:31 panagmudmora ed e. et agnaperdona

Mat 26:41 magunaet so e., balet say laman

Jn 4:24 Say Dios et E., mandayew diad e. tan

Jn 16:13 e. na katuaan, iwanwan to kayo

Rom 8:16 Say e. so mantatasi a kaiba na e. tayo

Rom 8:26 e. so mikasi sano agtayo nibesngaw

2Co 3:17 Si Jehova et E.

Gal 5:16 manakar unong ed e. pian agyo

Gal 5:22 say bunga na e. et aro

Gal 6:8 mantatanem parad e.

Efe 6:12 mipupuligesgesan ed saray mauges ya e.

1Pe 3:18 binilay ed e.

ESPIRITUAL

, Mat 5:3 manonot ed e. a pankaukolan

Rom 1:11 ninabang kod sikayo iray e. a bendisyon

1Co 2:15 e. a too et manguusisa ed amin a bengatla

1Co 15:44 paolien itan ya e. a laman

ESPIRITUK

, Joe 2:28 ikalbok so e. ed amin a

Zac 4:6 Aliwan diad puersa, noagta diad e.

Luc 23:46 imamatalek kod sika so e.

ESTRANGHERO

, Jn 10:5 agda kabat so boses na e.

EUNOKO

, Isa 56:4 e. a pinili ra so panliketan ko

Mat 19:12 wala ray e. manlapud inkiyanak

Gaw 8:27 walay Etiopen e.

EUODIAS

, Fil 4:2 Bilinen koy E. tan Sintique

EY-EY

, Rom 8:26 espiritu, mikasi parad e. tayo

F

FELIPE

, Gaw 8:26 akitongtong so anghel ed si F.

Gaw 21:8 F. ya ebanghelisador, sakey ed pitora

FINEHAS

, Nu 25:7 anengneng nen F., angalay gayang

G

GABRIEL

, Luc 1:19 G., onaalagey ed arapan na Dios

GAGAGALAEN

, Heb 10:26 no g. tayoy mankasalanan

GAGALA

, Pro 16:4 Pakukurangen pian nasumpal so g.

Rom 8:28 saramay tinawag unong ed g. to

Rom 9:11 g. na Dios akadepende, aliwan diad gawa

Efe 3:11 unong ed agmanganggan g.

GAGAWAEN

, Rom 7:15 labay ko et agko g., balet

Gal 5:7 Maabig lay g. yo. Siopay angamper

GALA

, Apo 22:17 ondedengel et ibaga to komon, G.!

GALANG

, Rom 12:10 Idaulo so pangipanengneng na g.

1Ti 5:17 ipasen a makanepegan na doblin g.

GALAW

, Pro 10:23 makapabaing a kagagawa singa g.

GALI DIA

, Isa 55:1 G., amin yon napgaan!

GAMALIEL

, Gaw 22:3 nanaral tan imbangat nen G.

GAMET

, Ex 8:19 G. iya na Dios!

Ex 31:18 tapyas na bato a sinulatan na g. na Dios

GANGGAN

, Sal 19:7 g. nen Jehova, ayadyari

Sal 40:8 say g. mo et walad pusok

Sal 119:97 Ontan lay panangarok ed g. mo!

Jer 31:33 Iyan koy g. ko ed kanonotan da

Hab 1:4 anggapoy nagawaan na g.

Mat 22:40 Sayan duaran g. so basiyan

Mar 12:28 Dinan a g. so manunaan?

Mar 12:31 Anggapo lay g. a manunaan nen

Jn 13:34 balon g., a manaaroan kayo

Rom 7:22 panliliketan koy g. na Dios

Rom 10:4 si Kristo so anggaan na G.

Rom 13:8 mangaarod kapara to, asumpal to lay g.

Gal 3:24 say G. so nagmaliw a manag-asikaso

Gal 6:2 nasumpal yo so g. na Kristo

San 2:8 susumpalen yoy g. na ari

GANGGANA

, Pro 6:25 Agpipilaleken so g. to

Pro 31:30 say g. et onkukupas

GAPO

, Isa 46:10 g., ipapasakbay ko lay pansumpalan

GAPOAN

, Zac 4:10 nanmudmora ed melag a g.?

Mat 24:8 Amin iraya so g. na irap

GARANTIYA

, Gaw 17:31 g. diad impamaoli tod sikato

2Co 1:22 g. nipaakar ed onsabi, say espiritu

Efe 1:14 g. na tawir tayo

GARANTIYAAN

, Pro 17:18 mipapakna pian g. so

GATAS

, Ex 3:8 dalin a manag-agus so g. tan dilo

Isa 60:16 inumen so g. na saray nasyon

Heb 5:12 pinmawil ed dati, a mankaukolan na g.

1Pe 2:2 pampilalek ed puron g.

GAWA

, Heb 9:14 Nalinisan ed saray inatey a g.

GAWAEN

, Rom 14:19 g., mamapawalay kareenan

GAYANG

, 1Sa 18:11 inkena toy g., inkuan ton: Ipanek

GEHAZI

, 2Ar 5:20 si G. inkuan to, Usilan ko

GEHENNA

, Mat 10:28 maneral ed kamarerwa diad G.

GERAY

, Eze 21:27 g., g., g. so gawaen kod satan

GIBEON

, Jos 9:3 Nadngelan na manaayam ed G.

GIDEON

, Uk 7:20 espada nen Jehova tan G.!

GILATA

, Pro 6:6 La ka ed g., sika a mangiras

Pro 30:25 g., ipaparaan day naakan no tiagew

GILIG

, Le 23:22 agyo aanien so g. na uma

GIWGIW

, Fil 2:12 pakaliktar diad takot tan g.

GLORIA

, Jn 12:43 inaro ray g. na totoo nen say

Rom 3:23 agda sarag ya ipatnag so g. na Dios

Rom 8:18 no ikompara ed g. ya

Apo 4:11 makanepegan, Jehova, mangawat na g.

GOLGOTHA

, Jn 19:17 Lapislapis na Ulo, Hebreo G.

GOLIAT

, 1Sa 17:4 manunan sundalo; say ngaran to G.

GOMORRA

, Ge 19:24 asupre tan apoy ed G.

GONIGON

, Job 6:2 No nasimbang labat so g. ko

Sal 46:1 tulong diad panaoy g.

GRUPO

, Gaw 17:5 anugyop iray g., ginulo ray syudad

Heb 12:1 baleg a g. na saray tasi

GUERRA

, Sal 46:9 Papatundaen to ray g.

Os 2:18 Paandien kod dalin so espada tan g.

1Co 14:8 siopay manparaan parad g.?

Apo 12:7 walay agawan g. ed tawen: Si Miguel

Apo 16:14 g. ed baleg ya agew na Dios

GULO

, 1Co 14:33 Dios na kareenan, aliwan g.

H

HADES

. Nengnengen so LUBOK.

HALLELUJAH

. Nengnengen so IDAYEW YOY JAH.

HARDIN

, Ge 2:15 impasen to ed h. na Eden

HENERASYON

, Mat 24:34 antis a naandi iyan h.

HEZEKIAS

, 2Ar 19:15 ginapoan nen H. so manpikasi

HILMIT

, Efe 6:17 awat yoy h. na kililiktar

HOMOSEKSUALIDAD

, 1Co 6:9 saray manggagaway h.

HUIS

, Luc 18:2 h. ya agto tatakotay Dios

HURNO

, Da 3:17 say Dios a mangiliktar ed h.

HUSTISYA

, Job 34:12 Dios, agto pipikeweten so h.

Sal 37:28 aaroen nen Jehova so h.

Pro 29:4 Diad h., say ari mangiiter na kaligenan

Ec 5:8 Agpankelawan no sumlangen so h.

Luc 18:7 Agta iter na Dios so h.?

Gaw 28:4 ag-inyabuloy na H. a manbilay

HUSTISYAK, Job 40:8 Kuestionen mo kasi so h.?

I

IBABAING

, Rom 1:16 agko i. so maong a balita

2Ti 1:8 agmo i. so pantasi

IBABALIWALA

, 1Te 4:8 aliwan too so i. noag say Dios

IBABANGAT

, Mat 15:9 ganggan na totoo so i. dan

Jn 7:16 Say i. ko agmanlalapud siak, noagta

IBABANO

, 2Jn 10 agyo i.

IBAING

, 2Ti 2:15 komikimey ya anggapoy i. to

1Pe 4:16 maniirap bilang Kristiano, agto i.

IBAKI

, Isa 6:8 Wadia ak! I. mo ak!

IBALES

, Sal 116:12 Antoy i. kod si Jehova

IBALIKAS

, Sal 62:8 I. so amin a walad puso yo

IBANGAT

, Uk 13:8 Manoa inkuan to, i. kami no antoy

Esd 7:10 Imparaan nen Esdras so puso to ya i.

Sal 32:8 i. kod sika so dalan

Sal 143:10 I. mo ak pan manggaway linawam

Pro 9:9 I. moy matunong, tan naaruman

Jer 31:34 agla i. na balang sakey so agi to

Mat 28:20 i. yo ran mangunor ed amin

IBATIKAN

, 1Co 6:18 I. yoy seksual ya imoralidad!

IBUBURI

, Tit 1:16 i. day Dios diad saray gawa ra

IBURI

, Pro 30:9 napesel tan i. ta ka

Mat 16:24 i. toy sarili to tan sakbaten toy

IBURIM

, Mar 14:30 i. ak a mamitlo

IDAYEW YOY JAH

, Sal 146:1 I.! Idayew ko

Sal 150:6 Amin a bengatlan onlilinawa—I.!

Apo 19:1 Inkuan na baleg ya ulop: I.!

IDENGEL

, Gaw 4:19 i. ed sikayo imbes a diad Dios

IDOLATRIYA

, 1Co 10:14 ibatikan yo so i.

IDOLO

, 1Jn 5:21 arawian yo ray i.

IGALANG

, Ex 20:12 I. moy amam tan inam

Pro 3:9 I. moy Jehova panamegley na kaykayarian

IGAPOL

, Luc 17:2 i. toy sakey ed sarayan angkekelag

IGIYA

, Jer 10:23 Agkanepegay too ya i. so kupbang to

IGOS

, 1Ar 4:25 ed kaligenan, silong na ubas to tan i.

Miq 4:4 balang sakey diad silong na ubas tan i.

IIBEGAN

, Sal 37:1 agmo i., manggagaway makapuy

IILALOAN

, Pro 13:12 agnagawa so i., makapasakit

IISIPEN

, Mat 24:44 diad oras ya agyo i.

IKDAN

, Heb 13:21 i. kayo pian nagawaan so linawa to

IKET

, Mat 13:47 Panarian na tawen et singa i.

Luc 5:4 ipelag iray i. yo pian makarel kayo

ILALAK

, Ge 3:15 busolan na i. mo tan i. to

Ge 22:17 seguradon parakelen koy i. mo

Isa 65:23 i. a benendisyonan nen Jehova

Gal 3:16 tan diad i. mo, si Kristo

Gal 3:29 peteg ya i. nen Abraham, tomatawir

ILALAKO

, 2Co 2:17 agmi i. so salita

ILALO

, Sal 146:5 Maliket so too, i. to walad Jehova

Rom 8:24 walaan na i.; i. a nanenengneng aliwan i.

Rom 12:12 Manliket kayod i.

Rom 15:4 diad panagsungdo nawalaan itayo na i.

Efe 1:18 naamtaan yo no anton i. so anawagan to

Efe 2:12 anggapoy i. yo, agyo kabat so Dios

Heb 6:19 i. bilang angkla

ILALOAN

, Hab 2:3 Anggano naatrasado, i. mo

ILETNEG

, 1Pe 5:10 say Dios, i. to kayon malet

ILIKTAR

, 2Pe 2:9 amta nen Jehova ya i. iray totoo

ILOG

, Apo 12:16 dalin, inakmon toy i.

Apo 22:1 i. na danum na bilay

ILULUKON

, Sal 139:16 Anengneng mo ak sanen i. ak

ILUSTRASYON

, Mat 13:34 Jesus, manguusar na i.

Mar 4:2 imbangat tod panamegley na saray i.

IMAHEN

, Ex 20:4 Agka manggagawa na i. mo

Sal 115:4 i. na dirios da et pilak tan balitok

Da 2:31 walay anengneng mon balbaleg ya i.

Da 3:18 agmi dayewen so balitok ya i.

IMAMATALEK

, Sal 31:5 I. kod sika so espirituk

IMANO

, Gaw 20:28 I. yoy sarili yo tan say pulok

IMANOM

, 1Ti 4:16 I. so sarilim tan say ibabangat mo

IMATALEK

, 1Pe 4:19 i. so inkasikara ed Manamalsa

IMBAYAR

, 1Co 7:23 Sinaliw kayo, a mabli i. to

IMON

, Pro 6:34 i., mamapasanok ed asawan laki

Pro 14:30 i., pakabulokan na pukel

IMORAL A BII

, Apo 17:1 i. ya akayurong ed danum

Apo 17:16 busolen da may i. tan sikatoy

IMORTALIDAD

, 1Co 15:53 ompatey mangisulong na i.

IMPAAMTA

, Le 5:1 agto i. so atasian to

IMPAAMTAM

, Mat 11:25 inyamot mo, i. ed ugugaw

IMPAKALEWET

, 2Co 6:5 diad i., diad impakapriso

IMPALIWAWA

, Gaw 17:3 i. panamegley na sulsulat

IMPAMALSA

, Apo 3:14 say gapoan na i. na Dios

IMPANERMEN

, 2Co 7:9 i. unong ed linawa na Dios

IMPANKASAKEY

, Mat 19:6 say i. na Dios

IMPANSUNGDO

, San 5:11 Nadngelan so i. nen Job

IMPASAKOP

, 1Co 15:27 i. ed salian to so amin

IMPASEN

, Luc 22:37 i. a sakey ed saray makasalanan

IMPATUAK

, Sal 32:5 kaunoran et i. so kasalanan ko

IMPIKASI

, Gaw 12:5 Pedro; i. na kongregasyon

IMPORTANTIN

, Fil 1:10 seguroen no antoy mas i.

IMPOSIBLE

, Ge 18:14 Wala tay i. ed si Jehova?

Ge 18:25 I. a nagawaan mo

Mat 19:26 Diad too et i., diad Dios et posible

IMPULISAY

, Jer 8:9 i. day salita nen Jehova

IMPUPULONG

, Mat 9:35 i. nen Jesus so maong a

Luc 8:1 linma ya i. tan inyaabawag to

IMPUYAN

, 2Ti 3:16 Say interon Kasulatan i.

INA

, Gal 4:26 Jerusalem ed tagey so i. tayo

INAATEY

, Luc 20:38 Dios na mabilay, aliwan i.

1Te 4:16 i. a nikasakey ed Kristo so unonan onoli

INABOBONAN

, Luc 3:22 Ana’ko; i. ta ka

INAD-AROK

, Mat 3:17 Ana’ko, say i.

INAGEW-AGEW A BAGAT

, Da 11:31 ekalen day i.

Da 12:11 manlapud panaon a naandi i.

INAK

, Sal 27:10 Anggano paulyan ak na amak tan i.

Luc 8:21 Say i. tan saray agagik et

INALIGWASAN

, Fil 3:16 antokaman so i. tayo la

INAM

, Ex 20:12 Igalang moy amam tan i.

Pro 23:22 agmo balbalawen so i. lapu labat ta

Jn 19:27 inkuan tod disipulo: Nia so i.!

INANAMOT

, 2Co 7:2 anggapoy i. mi

INANGOBAN

, Luc 22:48 i. so Anak pian traidoren?

INANOSAN

, Ne 9:30 lalom ni ran i. ed dakel a taon

INARAWIAN

, Isa 53:3 binalawbalaw tan i. na totoo

INARO

, Mat 10:37 Siopaman a mas i. toy

Jn 13:1 i. to ra anggad kasampotan

Jn 14:15 No i. yo ak, unoren yo

INATEY

, Ec 9:5 i., anggapon balot so amta ra

Luc 15:24 ana’ko et i. balet binmilay lamet

2Co 5:15 manbilay parad samay i. lapud sikara

Efe 2:1 binilay, anggano i. lapud kasalanan

Apo 14:13 Maliket iramay i. a nikasakey ed Katawan

INATEYAN

, Ec 7:2 maong ni onlad abung na i.

INDENGAN

, Ge 1:26 Mamalsa ta na too unong ed i. ta

INELEK-ELEKAN

, Jer 20:7 i. da ak

Luc 22:63 si Jesus et i. tan pinoponiti

INIMBITAAN

, Mat 22:14 dakel so i., daiset so apili

ININSULTO

, 1Pe 2:23 iinsultoen da, agto ra i.

INKAAGUM

, Luc 12:15 manalwar ed amin a klase na i.

Col 3:5 i., a saya et idolatriya

INKAANOS

, Pro 25:15 Diad i. et natangguyor so

INKAAPAG-APAG

, Mat 10:35 Linma, pansengegay i.

Rom 16:17 bantayan iramay mamapawalay i.

1Co 1:10 nepeg ya anggapoy i. ed sikayo

INKAAWET

, Mar 3:5 naermenan ed i. na puso ra

INKABENGER

, Pro 1:32 i. na andiay kakabatan

INKAHUSTISYA

, Isa 32:1 prinsipe, manuley parad i.

Miq 6:8 pangipatnag na i., pangarod katooran

INKAKAMPANTE

, Pro 1:32 i. makulangkulang, maneral

INKAKULI

, Pro 12:27 i., mablin kayamanan na too

Heb 6:11 ipanengneng so ontan ya i.

INKAMAKULANGKULANG

, Pro 19:3 i., mamipikewet

Pro 22:15 i. nisinger ed puso na ugaw

1Co 3:19 karunongan na mundo, i. ed Dios

INKAMAPAABEBA

, Pro 15:33 i. mangitonton ed

INKAMAPAATAGEY

, Pro 11:2 Sano onsabi i.

Fil 2:3 Agmanggagawa lapud i.

INKAMAPARAWES

, 3Jn 8 nepeg tayon ipatnag so i.

INKAMATOOR

, Hab 2:4 manbilay lapud i. to

INKARUKSA

, Ge 6:11 dalin et napnoy i.

Sal 11:5 Kabusol to so mangaarod i.

Pro 12:10 anggan panangasi na mauges et i.

INKASESEG

, Isa 37:32 i. nen Jehova na saray armada

INKASIKAYO

, Rom 6:13 iyarap yoy i. ed Dios

INKATUNONG

, Sal 45:7 Inarom so i., binusol mo so

Isa 26:9 naaralan na saray manaayam so i.

Isa 32:1 Sakey ya ari so manuley parad i.

Isa 60:17 i. bilang manangipabtang na kimey mo

Sof 2:3 Anap yoy i., anap yoy kauyamoan

2Pe 3:13 diad saraya et manayam so i.

INKAUGAW

, Sal 71:17 manlapu lad i. ibabangat mo ak

Mar 10:20 uunoren ko irayan amin manlapud i. ko

1Ti 4:12 manleglemew ed i. mo

2Ti 3:15 manlapud i. mo et naamtaan mo la

INKILETNEG

, Mat 25:34 Panarian, manlapud i.

INMABIG

, Gaw 5:16 i. iran amin

INMAKI-AKIS

, Mat 26:75 sikatoy pinmaway tan i.

INMATALEK

, 1Pe 2:23 i. toy sarili to ed samay

INMELEK

, Ge 18:13 Akin et i. si Sara?

INMURAN

, Ge 7:12 40 agew ya i.

INSULAT

, Rom 15:4 i. nensaman pian nibangat itayo

INTEGRIDAD

, 1Aw 29:17 panliliketan mo so i.

Job 27:5 Anggad ompatey ak, agko ikbanan so i. ko!

Sal 25:21 Say i. komon so manprotekta ed siak

Sal 26:11 manakar ak a walaay i.

INTERON

, 1Aw 28:9 manlingkor kad Dios diad i. puso

INTERON KAMARERWA

, Efe 6:6 i., linawa na Dios

Col 3:23 Antokaman so gagawaen, gawa yo ed i.

INTULOK

, Rom 5:19 diad i. na sakey a too dakel so

INURASAN

, Jn 13:5 i. to iray sali na disipulo

INUUGAW IRAN BENGATLA

, Gal 4:9 ompapawil ed i.

INYAMOT

, Luc 8:17 i. ya ag-ompatnag

INYANAK

, Job 14:1 too, i. na bii, antikey so bilay to

Sal 51:5 I. ak a walay kalilingoan

IPAMORIA

, Job 6:24 I. yod siak so lingok

IPANGASIM

, Ge 15:5 I., nengneng ka ed tawen

IPANONOT

, 2Pe 1:12 iisipen ko ya i. irayan bengatla

IPAPALIWAWA

, Ne 8:8 binasa so Ganggan, i.

IPAPANENGNENG

, Jn 5:20 Ama i. tod Anak so amin a

IPAPASAKBAT

, Luc 11:46 i. yod totoo iray aawiten

IPAPASIRAYEW

, 2Te 1:4 i. mi kayo

IPAPATEY

, Sal 89:48 agto nanengneng so i.?

Jn 8:51 unoren toy salitak, agto nanengneng so i.

Heb 2:9 Jesus, natawayan toy i. parad too

Heb 2:15 aaripenen na takot ed i.

IPAPUSOM

, De 6:6 i. irayan salita

IPASAK

. Nengnengen so POSTE.

IPASAL

, Pro 22:6 I. moy ugaw; anggan sano ontatken

IPASIRAYEW

, 1Co 1:31 i. to komon si Jehova

IPATAWIR

, Efe 1:18 maglorian kayamanan i. ed

IPATEY

, Eze 18:32 Agko panliketay i. na siopaman

IPATUA

, San 5:16 i. ray kasalanan ed balang sakey

1Jn 1:9 no i. ray kasalanan, perdonaen to

IPEPETEK

, De 8:5 i. ka nen Jehova a singa ed

Sal 94:12 Maliket imay too ya i. mo

IPETEK

, Gal 6:1 i. diad espiritu na inkaulimek

IPIKASI

, Mat 5:44 i. mamapasegsegang ed sikayo

Rom 8:26 agtayo amta no antoy i. tayo

2Te 3:1 itultuloy yon i. a say salita

IPIPIKASI

, Mar 11:24 bengatlan i. yo, manisia kayo

IPRISO

, Apo 2:10 Diablo agto tundaan ya i. so arum

IPULONG

, 2Ti 4:2 I. so salita; maganat mon gawaen

IPUREK

, De 6:7 i. mo iratan ed saray anak mo

IRAP

, Gaw 14:22 dakel ya i. pian makaloob ed

1Co 7:28 mangasawa, nawalaay i. ed laman da

2Co 4:17 anggano say i. et magano

2Co 8:2 i. na bilay, nampayaman ed inkamabunlok

Heb 2:10 Manunan Manangitonton, ayadyari ed i.

1Pe 5:9 amta yo a saray onian klase na i.

IREKLAMO

, Col 3:13 rason ya i. imay

IREREKOMENDA

, 2Co 4:2 i. mi inkasikami ed balang

2Co 6:4 diad amin a paraan et i. mi sarili mi

ISAAC

, Ge 22:9 Binalor toy I. ya anak to

ISABI

, 2Pe 3:4 insipan toy i. to, balet kawalaan to?

ISALBA

, Luc 19:10 linma so Anak pian anapen tan i.

ISAMBA

, Nu 23:8 Panon kon i. iramay

ISIBLET

, Sal 84:11 Si Jehova et agto i. so maong

ISISIAN

, Pro 18:1 i. toy inkasikato et manaanap

ISISIBLET

, Pro 3:27 Agmo i. so kamaongan ed

ISRAEL

, Ge 35:10 I. lay ngaran mo

Sal 135:4 pinili I. bilang espisyal a kayarian to

Gal 6:16 kareenan tan panangasi ed I. na Dios

ISUSUMPA

, 1Te 2:2 manpakpel anggaman dakel so i.

ITATANEM

, Gal 6:7 antokaman so i. na too, anien to

ITEPEL

, Efe 4:2 i. yoy balang sakey lapud aro

ITER

, Mat 22:21 I. ed Cesar iray kien na Cesar

ITETEPEL

, 1Co 4:12 sano papairapen, i. mi

1Pe 2:20 i. yoy irap lapud panggagaway maong

ITONGTONG

, Pro 17:9 i. so bengatla, pansisianen

ITSURA

, 1Sa 16:7 Agka onnenengneng ed i.

Mat 22:16 agka onnenengneng ed i.

2Co 10:7 Onnenengneng kayo unong ed i.

Gal 2:6 ag-onnenengneng so Dios ed i.

IWANWAN

, Sal 48:14 Dios i. itayo ya anggad angga

IYAABAWAG

, 1Co 11:26 i. yo so impatey na Katawan

IYAALIGWAS

, 1Ti 4:15 nanengneng na amin so i. mo

IYAANSAKIT

, 1Pe 5:7 lapud i. to kayo

IYABAWAG

, Rom 10:10 i. ed publiko pian niliktar

Heb 10:23 Panseetan tayon i. ed publiko so ilalo

IYAMONG

, Ge 2:24 taynan so ina, i. toy asawa to

IYAPASAKEY

, Col 3:2 I. yoy nonot ed walad tawen

IYARAP

, Rom 6:13 i. yoy inkasikayo ed Dios

IYASINGGER

, Sal 73:28 i. ed Dios pankaabigan ko

Jn 6:44 likud no sikatoy i. na Ama

IYEBAT

, Col 4:6 amta yo so nepeg yon i.

IYULOM

, 1Ti 4:15 Nodnonot mo, i. iraya

J

JACOB

, Ge 32:24 lakin akibalsakan ed J.

JAH

, Ex 15:2 Si J. so kasil tan biskeg ko

Isa 12:2 si J. Jehova so kasil ko

JEFTE

, Uk 11:30 nansamba si J.

JEHOSAFAT

, 2Aw 20:3 ataktakot si J.

JEHOVA

, Ex 3:15 J. so ngaran ko ed andi-anggaan

Ex 5:2 Siopa ’tay J.? Agkon balot kabat

Ex 6:3 ngaran kon J., agko imparungtal

Ex 20:7 ngaran nen J., ag-usaren ed andi-kakanaan

De 6:5 Arom si J. ed interon pusom

De 7:9 si J. so tuan Dios, matoor a Dios

Sal 83:18 J., sika so Sankatagyan

Isa 42:8 Siak si J. Saya so ngaran ko

Os 12:5 J., pakanodnonotan a ngaran

Mal 3:6 siak si J.; agak manguman

Mar 12:29 J. a Dios tayo et saksakey

JEREMIAS

, Jer 38:6 J., imbantak ed bobon

JERUSALEM

, Jos 18:28 Jebuseo, salanti, J.

Da 9:25 J., apigeren tan ipaalagey lamet

Mat 23:37 J., J., managpatey na propeta

Luc 2:41 Niyugali so iyakar ed J. parad Paskua

Luc 21:20 nanengneng yoy J. ya apaliberay armada

Luc 21:24 J., igatin-gatin na saray nasyon

Gaw 5:28 pinano yo na bangat yo so J.

Gaw 15:2 onla ed apostol tan mamatatken ed J.

Gal 4:26 J. ed tagey et bulos, sikato so ina tayo

Heb 12:22 naasinggeran so J. ed tawen

Apo 3:12 Balon J., onleleksab manlapud tawen

Apo 21:2 Balon J. manlapud tawen, bilang nobya

JESSE

, 1Sa 17:12 J., walaay waloran ananak

Isa 11:1 ontuboy sanga ed sengeg nen J.

JESUS

, Mat 1:21 say ingaran mod sikato et J.

JEZEBEL

, 1Ar 21:23 J., kanen na saray aso

Apo 2:20 kokonsintien moy J.

JOB

, Job 1:9 akin a tatakotan nen J. so Dios?

San 5:11 Nadngelan so impansungdo nen J.

JONAS

, Jon 2:1 diad eges na sira et nampikasi J.

JONATAN

, 1Sa 18:3 nansipanan si J. tan David

1Sa 23:16 J., tinulongan ton ombiskeg si David

JORDAN

, Jos 3:13 ontundan onagus so danum na J.

2Ar 5:10 manames kan maminpito ed J.

JOSE

, Ge 39:23 si Jehova et walad si J.

Luc 4:22 Agta saya imay anak nen J.?

JOSIAS

, 2Ar 22:1 J., 31 taon a nanuley

JOSUE

, Ex 33:11 J. ya anak nen Nun, lingkor to

JUAN 1.

, Mat 21:25 autoridad nen J. a manbautismo

Mar 1:9 Jesus, binautismoan nen J. ed Jordan

JUAN 2.

, Jn 1:42 Sika si Simon, anak nen J.

JUAN 3.

, Mat 4:21 sanagin Santiago tan J.

JUBILEO

, Le 25:10 Magmaliw a J. parad sikayo

JUDA

, Ge 49:10 setro et ag-ontaynan ed si J.

JUDAS

, Mat 27:3 J., nanermen tan impawil toy 30

JUDIO

, Zac 8:23 ombemben ed kawes na J.

Rom 3:29 kasin sikatoy Dios labat na saray J.?

1Co 9:20 Diad saray J., nagmaliw ak a J.

K

KAABIGAN

, Pro 11:17 lakin mangipapatnag na k. et

Pro 31:26 Walad dila to so ganggan na k.

KAABUNGAN

, Isa 65:21 Mangipaalagey ira na k. tan

KAARALEM

, Rom 11:33 k. na karunongan na Dios

Efe 3:18 sigpot yon natalosan so k.

KAARALMAN

, Apo 11:7 atap ya ayep, ompaway ed k.

Apo 17:8 atap ya ayep, manlapud k.

Apo 20:3 sikatoy imbantak to ed k.

KAARO

, Pro 3:32 Sikatoy maapit a k. na maptek

Pro 17:17 tuan k., mangaaro ed amin a panaon

Pro 18:24 k. mas mansiansia nen say agi

Pro 27:6 sugat a ginawa na k. et katooran

San 2:23 Abraham, atawag a k. nen Jehova

KAAROM

, 2Aw 20:7 k. a si Abraham

KAASAWAAN

, Efe 5:28 aroen so k. a singa dilin laman

KABABAINGAN

, Sal 25:3 maniilalo, agniiyan ed k.

Efe 4:19 aglan balot makakaliknay k.

KABALEYAN

, 1Te 2:14 pinairap na saray k.

KABAN

, Ex 25:10 manggawa na k. a gawad acacia

2Sa 6:6 inegnaan nen Uzah so K.

1Aw 15:2 mangawit ed K., saray Levita

KABAT

, Isa 5:13 nibantak, lapud agda ak k.

Gal 4:9 k. kayo la na Dios

KABATEN

, Jer 31:34 K. si Jehova!, ta kabat da ak la

KABAYO

, Apo 6:2 amputin k., tan samay akakabayo

Apo 19:11 tan walay sakey ya amputin k.

KABIANGAN

, 1Co 12:18 inlira na Dios so k. na laman

KABILUNGETAN

, Isa 60:2 nasakbongan na k. so dalin

Mat 4:16 walad k., akanengneng na liwawa

Jn 3:19 inaro na totoo so k.

1Pe 2:9 anawag ed sikayo manlapud k.

KABKAABUNGAN

, Gaw 5:42 diad k. nambabangat

Gaw 20:20 pangibangat ed sikayo diad k.

KABUSOL

, Pro 6:16 anemira a k. nen Jehova

Rom 12:20 no say k. mo et narasan, pakan mo

KADEDERAL

, 2Te 1:9 say dusa ra andi-anggaan a k.

KAGAGAWA

, 1Pe 3:1 natangguyor ed k. anggano

1Pe 3:16 nabaingan ira lapud maabig a k. yo

KAGALANGAN

, Pro 5:9 agniiter ed arum so k. mo

2Ti 2:20 kagawaan ya onkana ed k.

KAGALGALANG

, Gaw 24:3 K. a Felix

KAGAWAAN

, Ec 10:10 No epel so k. a balatyang

KAIRAPAN

, Mat 24:21 baleg a k. ya agni agawa

Rom 5:3 k. mamapawala na panagsungdo

Rom 12:12 Manliket ed ilalo. Mansungdo kayod k.

Apo 7:14 Saraya may nanlapud baleg a k.

KAKAARO

, Pro 14:20 mayaman et dakel so k. to

Jn 15:13 iter toy bilay to parad k.

Jn 15:14 K. ta kayo no gagawaen yoy igaganggan

KAKABATAN

, Pro 1:7 takot ed Jehova, gapoan na k.

Pro 2:10 panliketan na kamarerwam so k.

Pro 24:5 k., mamapabiskeg ed pakayari

Isa 11:9 dalin, napano na k. ed si Jehova

Da 12:4 ondakel so tuan k.

Os 4:6 Lapud impulisay yoy k.

1Co 8:1 k., pansengegay panagpaatagey

KAKABUSOL

, Sal 110:2 manuley ka ed pegley na k.

KAKANAYON

, Gaw 10:24 tinipon nen Cornelio, k. to

KAKANEN

, Jn 6:27 aliwan parad naderal a k.

1Co 8:13 no say k. et pakagapolan na agik

KAKAPLO

, Ne 10:38 Levita mangiyapay na k. ed k.

Mal 3:10 Iyakar yod panagsimpenan so amin a k.

KAKAPUYAN

, Rom 15:1 awitey k. na aliwan mabiskeg

KAKAUKOLANEN

, Job 23:12 mas ni nen say k. ed siak

Miq 6:8 anto so k. nen Jehova ed sika?

KAKIMEYAN

, 1Co 3:9 k. itayo na Dios

KALABAN

, Fil 1:28 agkayon balot natataktakot na k.

KALANGWERAN

, Sal 110:3 k. a lalaki singa ra linaew

Pro 20:29 kagalangan na k. et say biskeg da

KALAWAKAN

, Isa 35:6 ombusitsit so danum diad k.

Isa 41:18 Pagmaliwen kon maranum a pasen so k.

KALBO

, 2Ar 2:23 Tatdang ka, k.!

KALIGENAN

, 1Ar 4:25 Israel et nanayam ed k.

Isa 32:17 bunga na inkatunong et k.

Os 2:18 parukolen ko ra a walaay k.

KALIMALIMA

, De 16:16 anggapo so onarap a k.

KALMADO

, Pro 17:27 toon makatebek, mansiansian k.

KALMADON

, Pro 14:30 k. puso, mangiiter na bilay

KAMARERWA

, Nu 31:28 sakey a k. ed totoo, karnero

Eze 18:4 Say k. a mankasalanan so ompatey

KAMARERWAM

, Mat 22:37 Aroey Jehova ed interon k.

KAMELYO

, Mat 19:24 mainomay nin onlabot so k.

KANDING

, Mat 25:32 ibibiig to iray karnero ed k.

KANEN

, Mat 6:11 Ikdan mo kami k. mi ed sayan agew

Jn 4:34 Say k. ko et say panggaway linawa na

KANEPEGAN

, 1Co 7:3 Iter na laki so k. na asawa to

KANONOTAN

, Sal 26:2 Dalisayen, sankaaraleman a k.

Sal 139:17 mabmabli iray k. mo!

Pro 20:5 k. na puso et singa aralem a danum

Isa 55:8 agmipara so k. ko ed saray k. yo

Gaw 17:11 Magmaong so k. na saray Judio ed Berea

1Co 2:16 walad sikatayoy k. nen Kristo

2Co 10:5 balang k. a matulok ed Kristo

Apo 17:17 inyan ed kapusoan so panggawa ed k. to

KANSION

, Ne 12:46 saray k. parad panangirayew

Sal 98:1 Kansionan si Jehova na balon k.

Col 3:16 espiritual a k. a walaay pisasalamat

KANSIONAN

, Sal 96:1 K. si Jehova na balon kansion

KANTIAWAN

, 1Sa 17:26 pian k. to iray sundalo

KAPAGAAN

, Sal 94:19 nadadaeg na k., niligliwa mo ak

Pro 12:25 k. ed puso, mamapabelat

Mar 4:19 k. ed mundo tan mapalikdon pakayari na

Luc 8:14 lapud k., kayamanan, tan likeliket

Luc 21:34 nabelatan so puso ed k. ed bilay

1Co 7:32 labay ko ya anggapo so k. yo

KAPALANDEYAN

, Ge 7:20 Alipos na danum iray k.

KAPALARAN

, Isa 65:11 alak parad dios na K.

KAPANANISIAAN

, Gal 6:10 nagkalalo ed saray k. tayo

KAPARAM A TOO

, Luc 10:27 Aroey k. a singa ed sika

KAPARA TON TOO

, Luc 10:36 siopa so angaro ed k.

KAPELIGROAN

, 2Co 11:26 diad k. ed syudad, diad k.

KAPUSOAN

, Pro 17:3 si Jehova so manguusisa ed k.

Jer 31:33 ganggan ko, isulat ko ed k. da

KARAKLAN

, Ex 23:2 Agmo aaligen so k.

Jer 8:6 ompapawil ed dalan a tutumboken na k.

KARAKPAN

, Pro 19:11 k. so pamalabas na kasalanan

Eze 28:17 mapaatagey so pusom lapud k.

KAREENAN

, Sal 29:11 bendisyonan to na k. so totoo to

Sal 37:11 manliket ed agnaparaan a k.

Sal 72:7 walay k. anggad kaandi bulan

Sal 119:165 k. na mangaaro ed ganggan

Pro 17:1 maong ni amagan tinapay a walay k.

Isa 9:7 ilaknab na k. agmangangga

Isa 48:18 say k. mo magmaliw a singa ilog

Isa 54:13 daakan so k. na ananak mo

Isa 57:21 Anggapoy k. ed saray mauges

Isa 60:17 turoen so k. bilang manangasikasom

Jer 6:14 Walay k.! Anta anggapoy k.

Mar 9:50 pansiansia yoy k. ed balang sakey

Jn 14:27 Itilak kod sikayo so k. ya iter ko

Gaw 9:31 awalaay k. so kongregasyon

Rom 8:6 pangiteen na nonot ed espiritu et k.

Fil 4:7 k. na Dios manbantay ed puso yo

1Te 5:3 K. tan kaligenan! biglan kadederal

1Pe 3:11 anapen so k. tan panggunaetan ton

Apo 6:4 naikday autoridad a mangekal na k.

KARNE

, Pro 23:20 saramay masisiba na k.

KARNERO

, Sal 100:3 totoo tan k. ed panagpastolan

Isa 53:7 inyakar ed panagpateyan a singa k.

Mat 25:33 saray k. et ipasen to diad kawanan to

KARNEROK

, Eze 34:12 Asikasoen ko iray k.

Jn 21:16 Pastolan mo iray angkekelag a k.

KARPENTERO

, Mar 6:3 k. ya anak nen Maria

KARUKSAAN

, Sal 72:14 Iliktar ed panagpairap tan k.

KARUNONGAN

, Sal 111:10 takot ed Jehova gapoay k.

Pro 2:6 si Jehova so mangiiter na k.

Pro 4:7 say k. so sankaimportantian

Pro 8:11 k. et magmaong ni nen saray korales

Pro 24:3 Diad k. et nipapaalagey so abung

Ec 7:12 k. et pansiasiansiaen ton mabilay iramay

Ec 10:10 say k. et makatulong ed italona

Mat 11:19 k. et napaneknekan a matunong ed

Luc 21:15 k., agnayarian a kontraen na onsusumpa

Rom 11:33 kaaralem na kayamanan tan k. na Dios

1Co 2:5 aliwan ed k. na totoo, noagta ed Dios

1Co 2:6 aliwan k. na saray manuley na mundo

1Co 3:19 k. na sayan mundo inkamakulangkulang

Col 2:3 Diad sikato so amin a kayamanan na k.

San 1:5 no wala so kulang na k., onkerew

San 3:17 k. a manlalapud tagey, mareen

KARUTAKAN

, Rom 1:24 pinaulyan ira na Dios diad k.

2Co 7:1 linisan tayoy sarili tayo ed k.

Col 3:5 nipaakar ed seksual ya imoralidad, k.

KARWAHE

, Uk 4:13 900 k. a nantarem iray dalig da

KARWAHEN

, 2Ar 6:17 saray k. akapaliber ed Eliseo

KASAL

, Apo 19:7 asabi lay k. na Kordero

KASALANAN

, Ge 4:7 k. so manatalaran ed puerta

Sal 32:1 Maliket so too ya asakbongan lay k. to

Sal 38:18 Gogonigonen ak na k. ko

Isa 1:18 Anggano saray k. yo et ambalbalanga

Isa 38:17 Imbantak mod benegan so amin a k. ko

Isa 53:12 Inawit toy k. na dakel

Jer 31:34 lingwanan ko lay k. da

Eze 33:14 sano nagbabawi so mauges ed k. to

Mat 18:15 akagaway k. so agim, la ka tan

Mar 3:29 manmudmorad espiritu, andi-anggaay k.

Jn 1:29 Kordero na Dios a mangekal ed k. na mundo!

Gaw 3:19 Magbabawi pian naperdona iray k. yo

Rom 3:25 peperdonaen toy k. ya agawad apalabas

Rom 5:12 panamegley na sakey, linmoob so k.

Rom 6:14 say k. et agla nepeg a manuley ed sikayo

Rom 6:23 bayar na k. et patey

1Ti 5:24 k. na arum et naamtaan ed saginonor

San 5:15 no akagawa na saray k., naperdona

1Jn 1:7 lilinisan na dala nen Jesus ed amin a k.

1Jn 5:17 Amin ya ag-inkatunong et k.

KASALAT

, Mat 16:26 antoy iter na too a k. na bilay to?

KASAMPOTAN

, Isa 2:2 k. a parte na saray agew

Jn 13:1 Jesus, inaro to ra anggad k.

KASI

, Apo 12:12 K. lay dalin tan say dayat

KASIAN

, Mat 16:22 K. moy sarilim, Katawan

1Jn 3:17 mankaukolan so agi to, agto labay a k.

KASIL

, Sal 31:10 Nanaupot so k. lapud impakalingok

KASIMPITAN

, 1Ti 2:9 pamarakep na bibii, k.

KASULATAN

, De 24:1 manggawa na k. na diborsyo

Mat 19:7 Akin et ingganggan so pangiter na k.?

Mat 22:29 agyo amta so K. odino

Luc 24:32 puso onaapoy legan ton lulukasan so K.

Gaw 17:2 akikatunongan ed sikara manlapud K.

Gaw 17:11 uusisaen day K. ya inagew-agew

Rom 15:4 ligliwa manlalapud K. nawalaan na ilalo

2Ti 3:16 interon K. et impuyan na Dios

KASULATAN NA IMPANGALIW

, Jer 32:12 k. ed Baruc

KATAWAN

, De 10:17 Jehova, K. na kakatawan

Mat 6:24 toon manpaaripen ed duaran k.

Mat 7:22 K., K., agta nampropesiya kami

Mat 9:38 Mikasi ed K. na panag-ani a mangibaki na

Mat 22:44 Inkuan nen Jehova ed K. ko:

Rom 6:14 kasalanan, agmanuley bilang k.

Rom 14:4 onalagey o natumba, k. so makauley

1Co 7:39 bulos a miasawa dia labat ed K.

1Co 8:5 dakel so dirios tan dakel so k.

Col 4:1 wala met so K. yo ed tawen

KATAWENAN

, Sal 8:3 Sano nanenengneng koy k.

Sal 19:1 Iyaabawag na k. so gloria

KATILAAN

, Efe 4:25 nilakseb yo lay k.

2Te 2:11 naimpluensyaan ira na k.

KATING

, Luc 5:12 walay lakin napno na k.!

KATOORAN

, Kan 8:6 k., agmamalugar a singa Lubok

Miq 6:8 inkahustisya, pangarom ed k.

KATUAAN

, Sal 15:2 mansasalita na k. manlapud puso

Sal 119:160 kabaliksan na salitam et k.

Pro 23:23 Saliw moy k. tan agmon balot ilalako

Jn 4:24 nepeg a mandayew diad espiritu tan k.

Jn 8:32 naamtaan so k., tan say k. so mangibulos

Jn 14:6 Siak so dalan tan say k. tan say bilay

Jn 16:13 espiritu na k., iwanwan kayo diad k.

Jn 17:17 Pasantom diad k.; say salitam et k.

Jn 18:38 Inkuan nen Pilato ed sikato: Anto so k.?

2Co 13:8 anggapoy nagawaan mi a sumpad k.

Efe 4:25 kada sakey ed sikayo so mansalita na k.

2Pe 1:12 akaletneg kayo lan malet ed k.

3Jn 4 manaakar ed k. iray ananak ko

KATUTULOK

, 1Sa 15:22 maabig so k. nen say bagat

Rom 16:26 nisagyat so k. lapud pananisia

Heb 5:8 naaralan toy k. lapud asagmak to

KAUBASAN

, Isa 65:21 mantanem na k., kaney bunga

Mat 20:1 mangupa na saray mankimey ed k. to

Mat 21:28 Ana’ko, mankimey ka natan diad k.

Luc 20:9 nantanem na k., linmad sananey a bansa

KAUGSAN

, Da 6:4 Daniel, anggapoy panamaulyan o k.

Mat 7:23 Arawi kayo, sikayo ran manggagaway k.!

Mat 24:12 lapud k., ombetel so panangaro

1Te 5:22 Paliisan yoy antokaman a k.

2Te 2:7 sayan k., misteryo tan nagagawa la

KAULOP

, Sal 55:13 Say mismon k. ko a kabkabat ko

KAUMAAN

, Jn 4:35 Nengneng yo iray k., amputi la

KAUNORAN A PARTE

, Mat 28:20 wala ak anggad k. na

KAUNORAN IRAN AGEW

, 2Ti 3:1 k., onsabi iray mapeligron panaon

KAWAYANGAN

, Rom 8:21 k. bilang ananak na Dios

2Co 3:17 iner so espiritu nen Jehova wadman so k.

1Pe 2:16 usar yoy k., aliwan panakbong ed

2Pe 2:19 Isisipan dad saratan so k.

KAWES

, Ge 3:21 Dios et nanggaway andukey iran k.

KAYAMANAN

, Sal 62:10 No ondakel so k. yo, agyo

Pro 2:4 kotkoten a singa akaamot iran k.

Pro 10:2 k., agamoran ed kaugsan agmakagunggona

Pro 11:4 k. agnapinabangan diad agew na sanok

Pro 11:28 manmamatalek ed k. to et napelag

Pro 18:11 k. na mayaman, padir diad imahinasyon to

Ec 5:10 mangaaro ed k. et agbalot napenek

Eze 28:5 mapaatagey so pusom lapud k.

Mat 6:21 kawalaay k. mo, diman so kawalaay pusom

Mat 6:24 Agnayarin manpaaripen ed Dios tan ed K.

Mat 13:44 Panarian singa k. ya akaamot ed uma

Luc 12:33 agbalot naupot a k. ed tawen

Luc 16:9 Mikaaro panamegley na k.

2Co 4:7 k. ed pananginan a gawad pitek

KAYARIAN

, Ex 19:5 magmaliw kayon espisyal a k. ko

KAYKAYAMANAN

, Mat 13:22 mapalikdon pakayari k.

KAYKAYARIAN

, Isa 60:5 Onla iray k. na saray nasyon

Isa 61:6 Kanen yo iray k. na saray nasyon

Luc 14:33 agto taynanan so k.

Heb 10:34 agnaandi liket nen sinamsam iray k.

KEKEREWEN

, De 10:12 antoy k. nen Jehova ed sika?

Efe 3:20 mas ni nen say amin a k. tayo

1Jn 5:14 k. unong ed linawa to

KELANG

, Jer 17:8 agnapagaan ed taon na k.

KELPA

, San 4:14 singa kayo k. a wala balet naandi

KERAN

, Mat 14:20 k. apisagpisag, 12 buksot

KEREW

, Sal 20:5 Komon ipagamor nen Jehova so k.

KEREWEN

, Sal 2:8 No k. mo, ipatawir ko ray nasyon

Jn 14:13 antokaman so k. ed ngaran ko, gawaen ko

KERUBIN

, Ge 3:24 impasen tod Eden iray k.

Eze 28:14 Tinuro ta ka bilang alanaan a k.

KIEN

, Rom 14:8 no ompatey itayo, k. itayo nen Jehova

KIEW

, Ge 2:9 k. na pikakabat ed maong tan mauges

Ge 2:9 k. na bilay a walad pegley

Sal 1:3 singa k. ya intanem ed abay na danum

Pro 26:20 No anggapoy k., naerep so apoy

Isa 61:3 angkakabaleg a k. na inkatunong

Eze 47:12 Amin a klase na k. ontubo ed gilig

Da 4:14 Batang yo so k., puterputer yo ray sanga

Apo 2:7 abuloyan kon mangan ed k. na bilay

Apo 22:14 kanepegan ya onla ed saray k. na bilay

KIEW YA IGOS

, Mat 21:19 tampol a nalnes so k.

Mar 13:28 aral yo iyan ilustrasyon nipaakar ed k.

KIEW YA OLIBO

, Sal 52:8 k. diad abung na Dios

KIGLORIAAN

, 1Co 10:31 gawaey amin parad k. na Dios

KILAW A BAKA

, Ex 32:4 impagmaliw ton estatua na k.

Isa 11:6 maniiba lay k. tan leon

KILILIKTAR

, Es 4:14 k., sananey so panlapuan

Luc 21:28 asingger lay k. yo

Gaw 4:12 anggapo lay arum a panlapuan na k.

Rom 13:11 asingger lay k. nen say sanen nagmaliw

Apo 7:10 Say k. tayo et utang tayo ed Dios tayo

KIMEY

, Sal 104:24 Agaylay karakel na k. mo Jehova!

Jn 14:12 gawaen to iray k. a mas baleg nen saraya

1Pe 1:13 iparaan yoy nonot yo parad k.

KINOMBINSE

, Jer 20:7 K. mo ak, O Jehova

KIOLI

, Mat 22:23 Saduceo mangibabagan anggapoy k.

Mat 22:30 diad k. et agla ra mangasawa

Jn 11:25 Siak so k. tan say bilay

Gaw 24:15 k. na matunong tan agmatunong

1Co 15:13 No anggapoy k., agmet pinaoli si Kristo

KIPARUNGTAL

, Rom 8:19 manaalagar ed k. na ananak

KIRMAT

, Luc 10:18 Satanas, naplag a singa k.

KISKISAN

, Le 21:5 Agnepeg a k. so ulo ra

KIWAWALA

, Mat 24:37 singa panaon nen Noe so k. na

KIWAWALAM

, Mat 24:3 antoy tanda na k.?

KLASE

, 2Pe 3:11 no anton k. na totoo so nepeg yon

KOBRA

, Isa 11:8 manggalaw ed kawalaay k.

KOKOMENDAAN

, 1Co 11:2 K. ta kayo lapud

KOKONTROLEN

, Pro 16:32 k. toy petang na ulo to

KOLKOLAN

, Pro 6:19 mangigagapo na k. ed sanaagi

KOMADUAN IPAPATEY

, Apo 2:11 agto nasagmak so k.

Apo 20:6 diad sikara et anggapoy pakayari na k.

Apo 20:14 dayat na apoy et mankabaliksan na k.

KOMAKANSION

, 1Aw 15:16 David, turoen da ray k.

KOMBIKSION

, Col 4:12 malet a k. ed linawa na Dios

KOMBINSIDO

, Rom 8:38 k. ak ya anggan patey o bilay

Rom 15:14 k. ak, agagik, a napno kayoy kamaongan

KOMIKIMEY

, Pro 8:30 bilang marundunong a k.

Luc 10:7 say k. et makanepegan ed upa to

KOMPIDENSYAL

, Pro 20:19 managpauges ipaamtay k.

Am 3:7 no niparungtal lad saray propeta so k.

KOMPIYANSAM

, Pro 3:26 Jehova so panlapuan na k.

KONDUKTA

, Gal 6:16 manbibilay ed totontonen ed k.

KONGREGASYON

, Sal 22:25 Idayew ka diad baleg a k.

Sal 40:9 maong a balita iyaabawag ed baleg a k.

Mat 16:18 sayan bato so pangiletnegan na k.

Gaw 20:28 pastolan yo so k. na Dios

Rom 16:5 Kumusta yo so k. a walad abung da

KONKLUSYON

, Ec 12:13 say k. et: Takotan moy

KONSIDERASYON

, Sal 41:1 k. ed pakaskasi

1Te 5:13 k. tan panangaro lapud kimey da

KONSIENSIA

, Rom 2:15 say k. ra mantatasi a kaiba ra

Rom 13:5 nisengeg met ed k. yo

1Co 8:12 nasugatan yoy makapuy a k.

1Ti 4:2 say k. ra agmakalikna a singa

1Pe 3:16 Pansiansia yon malinis so k. yo

1Pe 3:21 ikerew na malinis a k.

KONTRIBUSYON

, 2Aw 31:10 ginapoay mangawit na k.

KONTROLEN

, 1Co 6:12 agko abuloyan a k. ak na

1Te 4:4 amtaen ton k. so laman to

KOPA

, Mat 20:22 Nayarian yo kasi oninum ed k.

Luc 22:20 Sayan k. et balon sipanan

Luc 22:42 no labay mo, ekal mod siak iyan k.

1Co 11:25 Ontan met so ginawa tod k.

KOPYAEN

, De 17:18 nepeg ton k. iyan Ganggan

KORA

, Nu 26:11 ag-inatey iray ananak nen K.

Jud 11 rebelyoson panagsalita nen K.

KORDERO

, 2Sa 12:3 walaan labat na melag a k.

Isa 40:11 Tiponen to iray k.

Jn 1:29 K. na Dios a mangekal ed kasalanan

KORDEROK

, Jn 21:15 inarom ak? Pakan mo iray k.

KORONA

, Pro 12:4 maong ya asawan bii k. na asawa

1Co 9:25 naawat da so k. a naderal

KORONAN

, Mat 27:29 nanlaga ray k. sabisabit

KORTE

, Da 7:10 Ginmapo so sesyon ed K.

Mar 13:9 Awiten kayo na totoo diad k.

1Co 6:6 agi oonlad k. pian idemanday agi

KRISTIANO

, Gaw 11:26 atawag a K. lapud Dios

KRISTO

, Mat 16:16 Sika so K., say Anak

Luc 24:26 Agta kaukolan a naeksperiensya na K.?

Jn 17:3 tan samay imbakim, si Jesu-K.

Gaw 18:28 panamegley na Kasulatan a si Jesus so K.

1Co 11:3 say ulo na K. et say Dios

KRISTO, PALSON

, Mat 24:24 onsabi ray p., propeta

KUALIPIKADO

, 2Co 3:5 k. lapud dilin sagpot

2Ti 2:2 lalaki a k. a manbangat ed arum

KUALIPIKASYON

, Gal 6:1 walaan na espiritual iran k.

KUARTA

, Ec 7:12 k. et proteksion, karunongan et

Ec 10:19 k. so ebat ed kada pankaukolan

1Ti 6:10 panangaro ed k. lamot na makaderal a

Heb 13:5 komon agnapatnagan so panangaro ed k.

KUARTO

, Isa 26:20 La kayo, loob kayod saray k. yo

KUENTAEN

, Luc 14:28 onyurong tan k. toy nagastos

KUGIP

, Ec 5:3 k. et resulta na kapagaan

KUPBANG

, Jer 10:23 Agkanepegay too, igiya so k. to

KUWADRA

, Luc 2:7 imparukol tod k.

KUYANGEN

, Mat 8:20 k. walay ayaman balet Anak

L

LABI

, Sal 19:2 Kada l. ipaparungtal day kakabatan

Rom 13:12 Magano lan manampot so l.

LAKI

, Le 20:13 akdolan na l. so kapara ton l.

LAKI TAN BAI

, 1Ti 5:4 ibales ed l. so manepeg

LALABANAN

, Gaw 5:39 say Dios a mismo so l. yo

LALABIEN

, De 10:17 say Dios anggapoy l. to

Gaw 10:34 natatalosan ko ya anggapoy l. na Dios

LALAOKAN

, 2Co 4:2 agmi l. so salita na Dios

LALAROGAN

, Pro 29:5 l. toy kaabay, mangibubuskag

Jud 16 l. so arum parad pakagunggonaan

LALONG

, Mat 26:34 antis ya onkukaok so l., iburim ak

LAMAN

, Ge 2:24 magmaliw iran sakey a l.

Job 33:25 l. to magmaliw a malangwer nen say

Mat 10:28 agyo tatakotan iramay mamatey na l.

Mat 26:26 Saya et mankabaliksay l. ko

Rom 8:5 saramay manbibilay unong ed l.

Rom 12:1 iyapay yoy l. yo bilang mabilay a bagat

1Co 7:4 pakauley ed l. to, noagta say asawa to

1Co 12:18 inlira na Dios so kabiangan na l.

1Co 15:44 Intanem a pisikal a l., paolien ya espiritual

1Co 15:50 l. tan dala et agmakatawir ed Panarian

Gal 5:19 mapatpatnag iray gawa na l.

Fil 3:21 pasimbaloen so makapuy a l. tayo

LAMISAAN

, Da 11:27 onyurong ira ed l. tan mantitilaan

1Co 10:21 mangan ed l. nen Jehova tan

LAMPARAAN

, Mat 6:22 Say mata so l. na laman

Mat 25:1 samploran mamarikit ya angalay l. da

LARAK

, 1Ar 17:16 melag a pasig na l. agnaandian

Mat 25:4 angawit na reserban l. iray makabat

Mar 14:4 Akin et pinerdi ambalingit a l.?

LAZARO

, Luc 16:20 mipapayabol a manngaray L.

Jn 11:11 Say kaaro tayon si L. et naugip

Jn 11:43 L., paway ka!

LEBADURA

, Mat 13:33 Say Panarian na tawen singa l.

1Co 5:6 daiset a l. et palebagen toy masa

LEGAL A KANEPEGAN

, Fil 1:7 l. a mangipulong

LENGUAHE

, Ge 11:7 wetweten so l. ra

Sof 3:9 pagmaliwen kon puron l. so l. na totoo

Zac 8:23 samploran lalaki a nanlapud amin a l.

Gaw 2:4 nansalita ray nanduruman l.

Apo 7:9 nanlapu ra ed amin a nasyon, tribu, l.

LEON

, 1Sa 17:36 Pinatey so l. tan oso

Sal 91:13 Gatinan mo so l. tan kobra

Isa 11:7 Say l. et mangan lay dayami

Da 6:27 inliktar toy Daniel ed saray l.

1Pe 5:8 Diablo et singa managlem a l.

Apo 5:5 Say L. a nanlapud tribu nen Juda

LEOPARDO

, Isa 11:6 ondukol so l. tan kanding

Da 7:6 sananey ya ayep a singa l.

LEPES

, Isa 54:1 Eyag kad liket, l. a bii

LEVI

, Mal 3:3 linisan to iray ananak nen L.

LEVITA

, Ex 32:26 tinmipon ed sikato so amin a L.

Nu 3:12 magmaliw a kayarian ko ray L.

2Aw 35:3 saray L., managbangat ed Israel

LEWET

, Pro 13:24 mangipapaliis na l. mamubusol ed

LEY

, Sal 94:20 mamapawalay gulo panamegley na l.?

LIBREN

, Apo 22:17 mangala na l. danum na bilay

LIBRO

, Jos 1:8 l. na Ganggan agnepeg ya onarawi

Ec 12:12 Anggapoy tunday pansusulat na l.

Mal 3:16 l. na pakanodnonotan, nisulat

Gaw 19:19 l. ra, pinoolan dad arapan na amin

Apo 20:15 ag-akasulat ed l. na bilay

LIBROK

, Ex 32:33 ekalen koy ngaran tod l.

LIDER

, Pro 28:16 l. ya aabusoen toy pakayari to

Mat 23:10 saksakey so L. yo, say Kristo

LIDIA

, Gaw 16:14 L., managlakoy kolor-uben abel

LIGLIWA

, Rom 15:4 diad l. a manlalapud Kasulatan

2Co 1:3 say Dios na amin a l.

LIGLIWAEN

, Job 2:11 miambegya ed si Job, l. da

LIKELIKET

, Luc 8:14 lapud l. ed sayan bilay

LIKET

, Ne 8:10 l. ya iiter nen Jehova, biskeg yo

Job 38:7 inmeyag ed l., bitewen ed kabuasan

Sal 137:6 saray manunan sengegan na l. ko

Isa 65:14 Oneyag ed l. iray lingkor ko

Jn 16:22 anggapoy makapangekal ed l. yo

Rom 15:13 Dios, panoen to kayo komon na l.

1Te 1:6 l. a manlalapud masanton espiritu

Heb 12:2 Lapud l. a niiyan ed arapan to, nansungdo

LIKNAAN

, San 5:17 Elias, walaan na l. singa sikatayo

LILIGLIWAEN

, 1Te 2:11 naynay min papasesegen tan l.

LILINGWANAN

, Fil 3:13 L. la ray walad benegan tan

LIMA

, Isa 35:3 Pabiskeg yo ray makapuy a l.

LIMAK

, Isa 41:10 bembenan ta ka ed kawanan a l.

LIMAM

, Sal 145:16 Ilulukas moy l. tan pepeneken moy

Mat 6:3 ag-amta na kawigin l. so gagawaen na

LIMGAS

, Pro 31:30 l. et makapalikdo, ganggana et

LIMITASYON

, Sal 119:96 say ganggan mo anggapoy l.

1Te 4:6 Ag-onlampas ed nigeter a l.

LINAEW

, De 32:2 salitak et ontedter a singa l.

Sal 110:3 ulop na kalangweran, singa l.

LINAWA

, Ge 2:7 insibok ed eleng to so l. na bilay

Mat 7:21 manggagawa ed l. nen Amak

Gaw 21:14 Nagawa komon so l. nen Jehova

Rom 12:2 makapaliket tan ayadyarin l. na Dios

1Te 4:3 l. na Dios, paliisan yoy imoralidad

1Jn 2:17 manggagawa na l. na Dios et mansiansia

1Jn 5:14 kekerewen unong ed l. to, dedengelen to

LINAWAK

, Luc 22:42 aliwan l. noag say linawam

Jn 6:38 gawaen ko, aliwan say l.

LINAWAM

, Sal 40:8 panggaway l. panliliketan ko

Sal 143:10 Ibangat mo ak pan manggaway l.

Mat 6:10 Nagawa komon so l. diad dalin

LINGKOR

, 1Sa 2:11 ugaw nagmaliw a l. nen Jehova

Isa 42:1 Say l. ko a susuportaan ko!

Isa 65:13 Mangan iray l. ko, balet naerasan kayo

Mar 10:43 manuna ed sikayo et nepeg a l. yo

LINGKORAN

, Sal 100:2 Maliket yon l. si Jehova

LINGKOR ED TEMPLO

, Esd 8:20 l., inter parad Levita

LINGO

, Sal 130:3 No l. so babantayan mo

Isa 53:5 apairap lapud saray l. mi

LINGOK

, Job 6:24 ipamoria yod siak so l.

Sal 40:12 dakel so l. nen saray buek ko

LINGWANAN

, Heb 6:10 Dios et matunong, agto l.

LINISAN

, Sal 51:2 l. mo ak ed kasalanan ko

Da 12:10 L. na dakel so inkasikara

Zac 13:9 l. ko ra a singa panaglinis ed pilak

2Co 7:1 l. tayoy sarili tayo ed karutakan

LINMAMOT

, Luc 8:13 angawat na salita, balet ag-ira l.

LIRIO

, Luc 12:27 Imano yoy ibabaleg na saray l.

LIWAWA

, Sal 36:9 makakanengneng kami l.

Sal 119:105 Say salitam et l. ed dalan ko

Pro 4:18 basbas na matunong et singa l.

Isa 42:6 bilang l. na saray nasyon

Mat 5:14 Sikayo so l. na mundo

Mat 5:16 Pasindag yo so l. yo

Jn 8:12 Siak so l. na mundo

2Co 4:6 Onsinag komon so l. ed kabilungetan

LOBO

, Isa 11:6 Manulop so l. tan say kordero

Mat 7:15 l. a mankunkunwarin karnero

Luc 10:3 singa kordero ed limog na saray l.

Gaw 20:29 onloob iray masesebeg a l.

LOT

, Luc 17:32 Nodnonot yoy asawa nen L.

2Pe 2:7 inliktar toy matunong a L.

LUA

, Ec 4:1 l. na napapairap anggapoy manliligliwa

Gaw 20:19 nampaaripen ed Katawan tekep na l.

Gaw 20:31 nambilin ed sikayo tekep na saray l.

Heb 5:7 si Kristo, kinmerew tekep na saray l.

LUAK

, Sal 6:6 atalem so dukolan ko ed l.

LUAM

, 2Ar 20:5 pikakasim, anengneng ko ray l.

LUBIR

, Ec 4:12 taloran tili a l., mairap a napultot

Isa 54:2 parukey mo iray l. na toldam

LUBOK

, Job 14:13 iyamot mo ak ed L.

Ec 9:10 anggapo so kimey o kakabatan diad L.

Os 13:14 Dondonen ko rad pakayari na L.

Gaw 2:31 Kristo, agpinaulyanan diad L.

Apo 1:18 walad siak iray tombok na patey tan L.

Apo 20:13 patey tan L. et inter da ray inaatey da

LUCAS

, Col 4:14 L., inad-aron doktor

LUKOT

, Apo 20:12 arap na trono, wala ray l.

LUKOY

, Luc 9:62 ombemben ed l., lingawen toy beneg

LUMBA

, Ec 9:11 maples agnaynay a manatalo ed l.

LUREM

, Ec 11:4 onnenengneng ed l. et agmanani

Mat 24:30 Anak na too ya onsasabi diad l.

LUSEK

, Ex 13:22 l. a lurem, l. ya apoy

Gal 2:9 saramay ipapasen a l.

1Ti 3:15 l. tan seklang na katuaan

M

MAABAGEY

, Ex 34:6 si Jehova, mapangasi tan m.

MAABIG

, Mat 25:21 M., maong tan matoor ya aripen!

Gal 6:10 manggawa itayo na m. ed amin

2Ti 1:13 pangaligan a m. iran salita

Tit 2:1 mitunosan ed m. a bangat

MAAGUM

, 1Co 5:11 tundaan yo lay miulop ed m.

1Co 6:10 saray m., agda natawir so Panarian

MAALWAR

, Pro 14:16 m., aarawian toy kaugsan

Mat 10:16 m. singa uleg, maamo singa malapati

MAAMOT

, Sal 91:1 m. a pasen na Sankatagyan

MAAN-ANOS

, 2Pe 3:9 Si Jehova et m. ed sikayo

MAANOS

, 1Co 13:4 Say aro et m. tan maomaong

MAAR-ARO

, San 5:11 si Jehova et m.

MAARON

, Col 3:12 isulong yo so m. panangabagey

MABALAW

, 2Pe 3:3 kaunoran iran agew wala ray m.

MABANBANDAY

, Rom 1:27 lalaki ed lalaki, m.

MABANDAY

, Efe 5:4 anggan m. a panaglurey

Col 3:8 ekalen so m. a panagsalita

MABAYAG

, Luc 12:45 ibaga, M. ni isabi katawan

MABILAY

, Da 6:26 sikato so m. a Dios

Luc 20:38 Dios na m., parad sikato m. ira

1Te 4:15 saramay m. ni ed sikatayo

Heb 4:12 salita na Dios, m. tan makapanyari

MABISKEG

, Rom 15:1 awitey kakapuyan na aliwan m.

2Co 12:10 no kapigan a makapuy ak, diman ak m.

MABLI

, Mat 6:26 Agta mas m. kayo ni nen say sikara?

MABLIN

, Pro 3:9 Igalang si Jehova diad m. kayarian

1Pe 1:19 panamegley na m. dala nen Kristo

MABULBULOS

, Sal 110:3 m. dan iyapay so inkasikara

MABULOS

, Ex 19:8 M. min gawaen

Ex 35:5 Amin a walaay m. a puso et mangawit

De 15:8 m. mon ilukas so limam

Sal 51:12 Pakiwas mo ak pan m. ya ontulok

1Jn 3:16 m. tayon iter so bilay parad

MABUNLOK

, Pro 11:24 m. a mangiiter naaaruman

Pro 11:25 Say m. a too et onaligwas

1Ti 6:18 magmaliw a m., akaparaan a mangiter

San 1:5 mantultuloy ya onkerew ed Dios, ta m.

MACEDONIA

, Gaw 16:9 Gala ed M., tulongan mo kami

MAER-ERMEN

, Sal 38:6 Sanagew ak a m.

Fil 2:26 [Epafrodito] m. lapud

1Te 5:14 ligliwa yo iramay m.

MAGANAT

, 2Ti 4:2 m. a gawaen ed maabig a panaon

MAGANGGANO

, Sal 30:5 no sinmanok, m. ya onkepa

MAGANO

, Isa 26:20 Amot kayon m.

2Co 4:17 say irap et m.

MAGBABAWI

, Gaw 3:19 M. tan manguman kayo pian

Gaw 17:30 totoo ed inerman a pasen, nepeg a m.

Rom 2:4 labay kan pakiwasen na Dios a m.

MAGENAP

, 1Pe 4:3 m. lay panaon a linmabas

MAGMALIW

, Ex 3:14 M. Ak No Antoy Pilien Kon Pagmaliwan

MAGMALIW AK

, Ex 3:14 ibagam, Imbaki ak nen M.

MAGOG

, Eze 38:2 Gog ed dalin na M.

MAIGOT

, Pro 23:6 Agmo kakanen so ipaparungo na m.

MAIMON

, 1Co 13:4 Say aro et aliwan m.

MAINGET

, Mat 7:13 Loob kayo ed m. a puerta

MAINGONGOT

, Pro 21:19 makolkol, m. ya asawan bii

MAIRAP-BILAY

, Sal 9:18 aglawas nalingwanan so m.

Sal 69:33 dedengelen nen Jehova iray m.

Luc 4:18 mangiyabawag na maong a balita ed m.

Jn 12:8 naynay yon nakakaiba ray m.

2Co 6:10 m. balet dakel so papayamanen mi

2Co 8:9 Kristo, nagmaliw a m. nisengeg ed sikayo

Gal 2:10 nepeg min nonoten iray m.

MAIR-IRAP

, 1Pe 4:18 no m. a niliktar so matunong

MAKAAMPER

, Isa 14:27 ginetma nen Jehova siopay m.

MAKABAT

, Sal 119:98 m. ak nen saray kakabusol ko

Pro 12:23 m. a too et iyaamot toy amta to

Pro 14:15 m. et dadalepdepen toy kada gawaen to

Isa 5:21 Pakaskasi la iramay m. ed sarili da

Mat 24:45 Siopa so matoor tan m. ya aripen

MAKADONDON

, Sal 49:7 Anggapo so m. ed agi to

MAKAGAPOL

, Sal 119:165 anggapoy m. ed sikara

MAKAGUNGGONA

, Gaw 20:20 pangibaga na saray m.

1Co 6:12 nayari, balet aliwan m.

2Ti 3:16 impuyan na Dios tan m.

MAKAKAILIW

, Fil 1:8 m. ak ed sikayon amin

MAKALAMAN

, 1Co 3:3 ta m. kayo ni

Col 2:18 m. a panagnonot to

MAKALNA

, Jos 1:8 Sayan Ganggan et basaen a m.

Sal 1:2 babasaen ton m. so ganggan To

MAKANAN KARUNONGAN

, Pro 2:7 mantitipon na m.

Pro 3:21 Alwaran mo so m. tan abilidad a mannonot

MAKANEPEGAN

, Mat 10:11 anap yo so m.

Gaw 13:46 m. ed bilay ya andi-anggaan

2Te 1:5 ipapasen a m. ed Panarian

Apo 4:11 Sika so m., Jehova, lapud pinalsam

MAKANKANEPEGAN

, Eze 21:27 onsabi imay m.

MAKAPABAING

, Efe 5:4 m. a kagagawa odino

MAKAPABELAT

, 1Jn 5:3 ganggan to et aliwan m.

MAKAPABIGLA

, Jn 6:60 M. iyan ibabaga to. Siopay

MAKAPABISKEG

, Rom 14:19 seetan a gawaen iray m.

1Co 8:1 balet say aro et m.

1Co 10:23 makagunggona, balet aliwan amin m.

MAKAPADIMLAN BENGATLA

, Mat 24:15 m., sengegay

MAKAPAINAWAN

, Gaw 3:19 onsabi iray m. panaon

MAKAPAINGONGOT

, Mal 1:13 M. a maong!

MAKAPAKEBBIEW

, Sal 91:5 Agka ontakot ed saray m.

Pro 3:25 Agmo takotan so isabi na m. a bengatla

MAKAPAKELKELAW

, Sal 139:14 m. so inkagawak

MAKAPALIKET

, Sal 147:1 m. so pangidayew ed sikato!

Jn 8:29 naynay kon gagawaen iray m. ed sikato

Gaw 20:35 Mas m. so mangiter nen say

2Co 6:2 Natan so talagan m. a panaon

Efe 5:10 seguroen no antoy m. ed Katawan

MAKAPANGISIAN

, Rom 8:39 m. ed panangaro na Dios

MAKAPANKASALANAN

, Ge 39:9 tan m. ak ed Dios?

MAKAPANPAPASESEGAN

, Rom 1:12 pian m. itayo

MAKAPANSASAGYATAN

, Heb 10:24 m. a mangaro

MAKAPASAKIT

, Isa 11:9 Anggapo lay gawaen dan m.

MAKAPASAKIT A SALITA

, Efe 4:31 paneyag, tan m.

MAKAPASESEG

, Gaw 13:15 salitan m., ibaga yo

MAKAPATAKTAKOT

, Heb 10:31 M. so dusa na Dios

MAKAPATAMAN

, Nu 21:5 onsasawa ed m. tinapay

MAKAPIKAREENAN

, 2Co 5:19 m. so mundo ed Dios

MAKAPILIKNA

, Heb 4:15 m. ed saray kakapuyan tayo

MAKAPUY

, 1Co 1:27 pinili na Dios iray m. a bengatla

2Co 12:10 no m. ak, diman ak mabiskeg

1Te 5:14 tulongan yo iramay m., anosan

1Pe 3:7 saray bibii, mas m. a pananginan

MAKASALANAN

, Sal 1:5 agmansiansia iray m.

Luc 15:7 panliketan ed tawen so nagbabawin m.

Luc 18:13 Dios, kasian mo ak a sakey a m.

Luc 22:37 impasen a sakey ed saray m.

Jn 9:31 Amta tayon agdedengelen na Dios iray m.

Rom 5:8 anggano m. itayo ni et inatey si Kristo

MAKATANGGUYOR

, 1Co 2:4 aliwan m. iran salita na

MAKATUNONGAN

, Fil 4:5 Naamtaan a m. kayo

MAKAYARIN

, Ex 18:21 m. lalaki, napanmatalkan

MAKISIR

, Mat 7:14 m. so dalan ya ompugta ed bilay

MAKMAKPEL

, Gaw 4:31 m. dan inyabawag so salita

Fil 1:14 m. a mangipupulong ed salita

MAKPEL

, Efe 6:20 [manpikasi] a m. a makapansalita

MAKULANGKULANG

, Sal 14:1 m.: Anggapoy Jehova

Luc 12:20 M. kan too, diad sayan labi et

MAKULI

, Pro 10:4 liman m., mangawit na kayamanan

Pro 21:5 Saray plano na m. et ontalona

Rom 12:11 Magmaliw a m., aliwan mangiras

MALAINEM-EM

, Apo 3:16 lapud m. ka

MALAMUYOT

, Rom 16:18 m. a panagsalita aayaten

MALAPATI

, Mat 3:16 espiritu, singa m. ya ondadapo

Mat 10:16 malikas singa uleg, maamo singa m.

MALAROG

, Pro 26:28 m. pansesengegay kadederal

MALET

, Col 2:7 mansiasiansian m. ed pananisia

MALETEY

, Rom 14:1 Awat yo so toon m.

MALIGEN

, Sal 9:9 Si Jehova, m. a salimbengan

Pro 3:23 Diad ontan et manakar kan m.

Pro 12:3 Anggapoy magmaliw a m. lapud kaugsan

MALIKELIKET

, Sal 27:4 m. ya onnengneng ed templo

Pro 8:30 M. ak a naynay ed arapan to

Gaw 5:41 tinmaynan irad Sanhedrin, a m.

MALIKET

, 1Aw 28:9 manlingkor kad Dios diad m. a

Sal 32:1 M. so too ya asakbongan lay kasalanan to

Sal 94:12 M. imay too ya ipepetek mo

Sal 100:2 M. yon lingkoran si Jehova

Sal 144:15 M. so totoo a say Dios da et si Jehova!

Mat 5:3 M. iray manonot ed espiritual

Luc 8:13 m. ya angawat na salita, balet

2Co 9:7 aaroen na Dios so m. a mangiiter

1Ti 1:11 maong a balita na m. a Dios

MALIMPEK

, Isa 40:22 ed tagey na m. a dalin

MALINIS

, Mat 5:8 Maliket iray m. so puso ra

Jn 15:3 M. kayo la lapud salitan

Gaw 20:26 m. ak ed dala na amin a totoo

MALINLINIS

, Hab 1:13 M. so matam pian onnengneng

MALIWAWAN BITEWEN

, Isa 14:12 Naplag ka, O m.

MALMALET

, 2Co 10:4 nigeba iramay m. ya akaletneg

MALTA

, Gaw 28:1 say isla et tatawagey M.

MALUHO

, Apo 18:7 impanbilay a m., anggapoy baing

MALUKON

, Ex 21:22 no nasakitan day m. tan sikatoy

1Te 5:3 singa pampasakit na biin m.

MAMAABIG

, Pro 12:18 say dila na marunong et m.

Apo 22:2 saray bulong et m. ed saray nasyon

MAMAPABISKEG

, Fil 2:13 Dios so m. ed sikayo

MAMAPABLI

, Jn 12:25 m. ed bilay to et naderal to itan

MAMAPAIRAP

, Ec 4:1 walay pakayari na m.

MAMAPASEGSEGANG

, Rom 12:14 kerew parad m.

MAMAPATEY

, Ex 20:13 Agka m.

MAMAPAYAMAN

, Pro 10:22 bendisyon nen Jehova m.

MAMAPELES

, Isa 60:22 Siak, si Jehova, so m. ed saya

MAMARAWES

, Rom 12:13 Iyugali yoy m.

MAMARIKIT

, Mat 25:1 Panarian singa samploran m.

MAMASESEG

, Tit 1:9 m. diad bangat, mangipetek

MAMATATKEN

, Tit 1:5 manuro ka na m.

MAMATEY

, Jn 16:2 isipen na amin a m. ed sikayo

MAMERDONA

, Ne 9:17 Dios ya akaparaan a m.

MAMINLASUS

, Mar 10:30 mangawat na m. ed karakel

MAMITLO

, De 16:16 M. ed sakey taon, amin a lalaki

MAMUBUSOL

, Mat 5:44 aroen iray m. ed sikayo

Luc 6:27 manggaway maabig ed m. ed sikayo

1Jn 3:15 m. ed agi to et managpatey

MAMUSOL

, Mat 10:36 say m. ed sakey et pamilya to

MANA

, Ex 16:31 M. so impanawag na Israel ed tinapay

Jos 5:12 Insan anggapo lay m.

MANAAKAR

, Jn 6:19 Jesus a m. ed tapew na dayat

MANAARAL

, 2Ti 3:7 naynay a m., ingen ta

MANAAROAN

, Jn 13:34 m. kayo

MANAAYUNAL

, Luc 18:12 Mamiduan m., sakey simba

MANAG-AKUSA

, Apo 12:10 nibantak m. ed agagi tayo

MANAG-ANLONG

, Gaw 17:28 imbaga na saray m. yo

MANAG-ASIKASO

, Luc 12:42 Siopa so matoor a m.?

1Co 4:2 saray m. et nepeg a matoor

MANAGBANGAT

, Sal 119:99 pakatebek ko nen say m.

Efe 4:11 say arum bilang pastol tan m.

MANAGDAMILI

, Isa 64:8 Sikami so pitek tan sika so M.

Rom 9:21 Agta say m. et walaay pakauley

MANAG-EREL NA MANOK

, Sal 91:3 patit na m.

MANAGGAWAY TOLDA

, Gaw 18:3 m. so anapan da

MANAGLIGLIWA

, Job 16:2 makapagonigon a m.!

MANAGPARLES

, Le 19:31 agkayo onkokonsulta ed m.

MANAGPASTOL

, Isa 40:11 Asikasoey pulok a singa m.

Eze 34:2 m. a papakanen day inkasikara!

Zac 13:7 Patey mo so m., paulyan mo so pulok

Mat 9:36 singa ra karnero ya andiay m.

Jn 10:11 Siak so maong a m.; iter toy bilay to

Jn 10:14 Siak so maong a m. Kabat koy karnerok

Jn 10:16 magmaliw iran sakey a pulok, sakey a m.

MANAGPATALOS

, 1Co 12:30 aliwan amin et m.

MANAGPATEY

, Jn 8:44 Sikatoy m. sanen ginmapo

MANAGPAUGES

, Pro 16:28 m. sianen toy sankakaaro

MANAGPULONG

, 2Pe 2:5 Noe, m. na inkatunong

MANAGPURO

, Mal 3:3 onyurong bilang m. na pilak

MANAGSALAMANGKA

, Gaw 13:6 Bar-Jesus, a m. tan

MANAGSINGIL NA BUIS

, Mat 18:17 ipasen a singa m.

Luc 18:11 misalamat ak ta aliwa ak a singa m.

MANAGTAMBAL

, Luc 5:31 maksil, agmankaukolay m.

MANAK-AKIS

, Sal 126:5 Saramay m. a mantatanem

MANAKTAKOT

, Miq 4:4 anggapoy m. ed sikara

MANALAGAR

, Sal 37:7 mananos kan m. ed si Jehova

Miq 7:7 Maan-anos ak a m.

Rom 8:25 manpirawat a m. legan a mansusungdo

MANALO

, 2Aw 20:20 Manmatalek ed propeta to, m.

Apo 2:7 Samay m. et abuloyan kon

MANALWAR

, Efe 5:15 m. kayo singa saray marunong

MANAMALSAM

, Ec 12:1 Nonotey M., kalangweran

MANAMEGLEY

, 1Ti 2:5 saksakey so m. ed Dios tan too

MANAMES

, 2Ar 5:10 m. kan maminpito ed Jordan

MANANAM A KAKANEN

, Da 1:5 ikdan iray m. na ari

MANANAP

, Eze 34:11 Siak so m. ed saray karnerok

Da 12:4 Dakel so m., tan

MANANGASIKASO

, Gaw 20:28 tinuroy espiritu a m.

1Ti 3:1 dadampoten toy magmaliw a m.

1Pe 2:25 managpastol tan m. na kamarerwa

1Pe 5:2 manlingkor bilang m., mabulos

MANANGASIKASOM

, Isa 60:17 turoen so kareenan, m.

MANANGILIKTAR

, 2Sa 22:3 say salimbengan ko, m. ko

Sal 3:8 Sika so m., O Jehova

Gaw 5:31 Manunan Manangitonton tan M.

MANANGITER NA GANGGAN

, San 4:12 Saksakey, M.

MANANI

, 2Co 9:6 mantatanem na daiset, m. na daiset

Gal 6:9 m. itayo no ag-itayo onkesaw

MANANIMBAWA

, Pro 15:22 nagawaan no dakel so m.

Isa 9:6 tawagen a Makapakelaw a M.

MANANOS

, San 5:8 m.; pabiskeg yoy kapusoan

MANANULONG

, Jn 14:16 ikdan to kayoy sakey nin m.

Jn 14:26 m., masanton espiritu, mangibangat

MANANUMPAL

, San 1:22 magmaliw a m. na salita

MAN-ARI

, Rom 6:12 ag-aabuloyan so kasalanan a m.

MANASAKBONG

, Mar 4:19 m. ed salita, agmanbunga

MANASES

, 2Aw 33:13 naamtaan nen M. a si Jehova

MANATALO

, Rom 8:37 sigpot a m. panamegley na

MANATAYNAN

, Isa 1:28 mangangga, m. ed Jehova

MANBANGAT

, 1Ti 2:12 Agko abuloyan a say bii et m.

MANBANTAY

, Mat 26:41 Mantultuloy a m., manpikasi

MANBAYAG

, Hab 2:3 Ag-itan m.!

MANBAYAR

, Ex 21:36 sikatoy m. na baka

MANBILAY

, 2Co 5:15 agla ra m. parad sarili ra

MANBOLUNTARYON

, Ex 36:2 pinakiwas na puso a m.

MANBUBUIS

, Mat 17:25 Siopa ray m. ed saray arari

MANBUBULONG

, Mat 24:32 No m. lay balon sanga

MANBUEK

, Efe 5:18 paliisan yoy m.

MANBUNGA

, Ge 1:28 M. tan manparakel kayo

Jn 15:2 lilinisan pian m. na mas dakel

Jn 15:8 Nigloria no m. kayo na dakel

MANDADALEPDEP

, Pro 15:28 m. antis ya onebat

MANDADAYEW ED IDOLO

, 1Co 6:9 agnatawir na m.

MANDALEPDEP

, Ge 24:63 walad uma si Isaac pian m.

MANDAYEW

, Jn 4:24 m. diad espiritu tan katuaan

MANDEDEMANDAAN

, 1Co 6:7 m. kayo

MANDEDEPENDE

, Pro 3:5 agka m. ed dilin pakatalos

MANDEEN

, Job 37:14 M., nonot mo iray makapakelaw

Sal 4:4 No walay ibagam, dia lad pusom m. ka

MANDUARUWA

, Mat 21:21 walay pananisia agkayo m.

San 1:6 onkerew tekep na pananisia, agbalot m.

Jud 22 panangasi ed saramay m.

MANEERMEN

, Eze 9:4 markaay m. tan mannanangis

Mat 5:4 Maliket iray m.

MANEPEG

, Luc 15:19 Agak m. a natawag ya anak mo

Rom 12:3 agmaniisip na alabas nen say m.

Efe 4:1 manbilay a m. unong ed anawagan

Col 1:10 manbilay a m. ed si Jehova pian napaliket

MANERMEN

, 1Te 4:13 agkayo m. singa andian na ilalo

MANGAAMPER

, 2Te 2:6 amta yo la no antoy m.

MANGAASIKASO

, Rom 12:8 m. a maseeseet

MANGAKANSION

, Gaw 16:25 Pablo tan Silas m.

MANGAKANTIAW

, Pro 27:11 naebatan koy m. ed siak

MANGAKUSA

, Rom 8:33 Siopay m. ed

MANGANSION

, Efe 5:19 m. tan mantogtog kayo

MANGARO

, 1Jn 3:18 m., aliwan diad salita noagta

MANGASAWA

, Mat 22:30 diad kioli agla m. o miasawa

1Co 7:2 komon ta kada laki et m.

1Co 7:9 m. nen say ondalang ed pampilpilalek

1Co 7:36 agmankasalanan. Abuloyan yo ran m.

MANGEREL

, Le 17:13 No m., nepeg ton iyibung so dala

MANGIBABANGAT

, Isa 48:17 m., nagunggonaan ka

Rom 2:21 m. ed arum, agmo ibabangat so sarilim?

MANGIBAING

, Mar 8:38 siopaman a m. ed siak

MANGIBIIG

, Heb 5:14 nipapasal, m. ed duga tan aliwa

MANGIBULOS

, Jn 8:32 say katuaan so m. ed sikayo

MANGIDADAULO

, 1Te 5:12 respeto yo iramay m.

Heb 13:7, 17 iramay m. diad limog yo

MANGIDEPENSA

, 1Pe 3:15 naynay ya akaparaan a m.

MANGIDIBORSYO

, Mat 19:9 m. aliwan makasengeg

Mar 10:11 Siopamay m. insan mangasawa

MANGINABANG

, Rom 12:13 M. unong ed nakaukolan

MANGIPAALAGEY

, Sal 127:1 Noag si Jehova so m.

Isa 65:21 M. na kaabungan tan manayam ira

MANGIPAPATUA

, Pro 28:13 siopaman a m. nakasian

MANGIPARAAN

, Jn 14:2 m. na pasen parad sikayo

MANGIPIYA

, Luc 16:11 siopay m. ed sikayo na tuan

MANGIRAS

, Pro 6:6 La ka ed gilata, sika a m.

Pro 10:26 Singa asewek ed mata, ontan so m.

Pro 19:24 Say m. et iiyan toy lima tod yaong

Pro 20:4 m., agmanbabaka diad ambetel

Mat 25:26 Mauges tan m. kan aripen

Rom 12:11 Magmaliw a makuli, aliwan m.

MANGIRAYEW

, Pro 27:2 Paulyan mon sananey so m.

MANGIREREPRESENTA

, Jn 7:29 siak so m. ed sikato

MANGISALBA

, Mat 16:25 siopaman a m. ed bilay to

MANGISIBWAG

, Ec 11:6 Diad kabuasan m. kay binim

MANGISIPAN

, De 23:21 No m. kad si Jehova

MANGITER

, Gaw 20:35 makapaliket so m. nen say

MANGIYANSAKIT

, 1Co 12:25 m. ed sakey tan sakey

MANGUKOM

, Luc 22:30 makayurong ed trono, m. ed 12

Rom 14:4 Siopa ka a m. ed lingkor na

1Co 6:2 saray masanto so m. ed mundo

San 4:12 siopa ka a m. ed kaparam a too?

MANGUMAN

, Mal 3:6 siak si Jehova; agak m.

MANGUNOR

, Mat 28:20 ibangat yo ran m. ed amin

MANGUUKOM

, Luc 6:37 agla m., pian agkayo naukom

MANGUUSAR

, 1Co 7:31 saramay m. ed mundo

MANGUUSISA

, Pro 21:2 si Jehova so m. ed puso

MANIIRAP

, 1Co 12:26 m. so sakey, manirap so arum

MANIISIP

, Rom 12:3 agkayo m. na alabas ed sarili yo

MANIRAP

, Pro 30:8 Agmo aabuloyan a m. o onyaman

Pro 30:9 agmo aabuloyan a m. tan mantakew

Rom 8:17 tomatawir, daput no m. itayo

Fil 1:29 pribilehyo a m. nisengeg ed si Kristo

1Pe 3:14 m. nisengeg ed inkatunong, maliket

MANISIA

, Jn 20:29 ag-akanengneng ingen ta m.

MANISIPLINA

, Pro 23:13 Agka masuyat a m. ed ugaw

MANIWIT

, Pro 6:29 siopaman a m. ed sikato nadusa

MANKAKASAKEY

, Sof 3:9 m. a manlingkor ed sikato

Efe 4:13 anggad m. ed pananisia

Fil 2:2 sigpot kayon m.

MANKAKASALANAN

, San 4:17 duga, agto gawaen m.

MANKASALANAN

, 1Jn 2:1 no walay m., walay sakey a

MANKAUKOLAY

, San 2:15 agin laki o bii et m. kawes

MANKEKETKETAN

, Gal 5:15 no mantultuloy kayon m.

MANKELAW

, 1Pe 4:4 M. ira ta agkayo

MANKIKIMEY

, Jn 5:17 Amak et m. ni anggad natan

MANKIMEY

, Jn 6:27 M. aliwan ed naderal a kakanen

2Te 3:10 agto labay so m., agyo papakanen

MANKONTENTO

, 1Ti 6:8 walay naakan tan kawes, m.

MANLIKET

, Sal 37:4 M. kan maong ed si Jehova

Ec 2:24 nen say m. ed pansasagpot

Ec 8:15 maabig so mangan, oninum tan m.

Isa 65:13 M. iray lingkor ko, balet nabaingan kayo

Rom 5:3 m. itayo legan a wala tayod kairapan

Rom 12:12 M. kayod ilalo

Fil 3:1 mantultuloy kayon m. ed Katawan

Fil 4:4 M. kayon naynay ed Katawan!

MANLILINGKOR

, Da 7:10 libolibo so m. ed sikato

MANLINGKOR

, 1Aw 28:9 m. diad interon puso

Mat 20:28 Anak na too linma dia pian m.

MANLULUREY

, Ge 19:14 Lot, abaloan a m. labat

Pro 26:19 M. ak labat!

MANMAHIKO

, De 18:10 siopaman so m.

MANMAMAHIKO

, Gaw 19:19 m., pinoolan day libro ra

MANMAMATALEK

, Sal 84:12 maliket so m. ed sika

Sal 146:3 Agkayo m. ed saray prinsipe

Pro 28:26 m. ed puso to et makulangkulang

Jer 17:5 Naayew so too a m. ed saray totoo

MANMATALEK

, Sal 9:10 kabat so ngaran mo, m.

Sal 62:8 M. kayod sikato ed amin a panaon

Pro 3:5 M. ed si Jehova diad interon pusom

2Co 1:9 m., aliwan diad sarili mi, noagta diad Dios

MANMATOOR

, Mal 2:15 m. kayod asawa yo

MANMUDMORA

, Mar 3:29 m. ed masanton espiritu

MANNANANGIS

, Eze 9:4 totoon maneermen tan m.

MANNEGOSYO

, San 4:13 m. tan manubo kami

MANOK

, Mat 6:26 Imano yo iray ontitikyab a m.

MANPAABEBA

, Mat 18:4 siopaman a m. a singa ugaw

San 4:10 M. kayo ed arap nen Jehova

1Pe 5:6 M. kayo diad silong na lima na Dios

MANPAARIPEN

, Gal 5:13 m. lapud aro

MANPABAUTISMO

, Mat 3:13 linmay Jesus, m. ed Juan

MANPABISKEG

, Jos 1:7 Manpakpel tan m. ka a maong

Isa 35:4 M. kayo. Agkayo ontatakot

1Co 16:13 Mansiansian aliing, m.

MANPAINAWA

, Da 12:13 M. ka, balet onalagey ka

Luc 12:19 m., mangan, oninum, manliket

MANPAKPEL

, Jos 1:7 M. tan manpabiskeg ka

1Co 16:13 m. kayo

1Te 2:2 tinulongan kami na Dios tayo a m.

MANPAPAARIPEN

, 1Co 7:23 agkayo la m. ed totoo

MANPAPAIMPLUENSYA

, Rom 12:2 agla m. ed mundo

1Pe 1:14 agla m. ed saray pilalek yo

MANPAPAKNA

, 1Co 1:10 m. kayo ed ibabaga yo

MANPAPASESEGAN

, Heb 10:25 m., nagkalalo la

MANPAPASUSON

, 1Te 2:7 singa sakey a m. ina

MANPAPAUTANG

, Pro 19:17 m. ed Jehova

MANPARLES

, De 18:10 Nepeg ya anggapoy m.

MANPASAKOP

, Rom 13:1 M. ed atagey ya autoridad

Heb 13:17 m. kayo ed saramay mangidadaulo

1Pe 2:13 m. ed ari bilang atagey ya autoridad

MANPASIMBALO

, Rom 12:2 m. diad panagnonot yo

MANPASNOK

, Sal 37:8 Tundaan moy m. tan onsanok

Sal 103:8 Si Jehova et matantan a m.

Pro 14:17 magangganon m., makulangkulang

1Co 13:5 agmainomay a m.

MANPATATKEN

, Heb 6:1 itultuloy tayoy m.

MANPAUTANG

, Luc 6:35 m. ya agmaniilalo na kasalat

MANPIKASI

, 2Ar 19:15 ginapoan nen Hezekias so m.

Luc 5:16 oonlad pasen ya anggapoy too pian m.

1Te 5:17 Naynay kayon m.

MANPILI

, Jos 24:15 m. no siopay panlingkoran yo

MANPIPIKASI

, Da 6:13 m. a mamitlo ed sanagew

MANPIRPIRAWAT

, Isa 26:9 m. ak ed sika

MANPLAPLANO

, Rom 13:14 agkayo m. a peneken iray

MANPROPESIYA

, Joe 2:28 m., ananak a lalaki tan bibii

MANPULONG

, Rom 10:14 narengel no anggapoy m.?

MANROSAS

, Isa 35:1 desierto m. a singa safron

MANSAGPOT

, Efe 4:28 agla mantakew; m.

MANSAMBA

, Ge 22:16 M. ak ed ngaran ko a Jehova

MANSANAS

, Pro 25:11 m. a balitok ed pilak a

MANSASAKIT

, Isa 33:24 anggapoy mangibagay: M. ak

San 5:14 Wala ta ed sikayo so m.?

MANSASALITAY MAUGES

, Rom 12:14 agkayo m.

MANSASAMBA

, Mat 5:34 Agkan balot m.

MANSIANSIA

, Jos 23:8 m. kayod si Jehova

1Jn 2:17 manggagawa na linawa na Dios et m.

MANSIGAY

, Luc 5:10 natan et m. ka la na totoon

MANSUNGDO

, Rom 12:12 M. kayod kairapan

MANTAKEW

, Pro 30:9 m. tan napabanday koy Dios

Efe 4:28 say matakew et agla m.

MANTANEM

, Isa 65:22 Ag-ira m., sananey so mangan

MANTASI

, Gaw 1:8 m. kayo nipaakar ed siak diad

Gaw 10:42 ingganggan a manpulong tan sigpot a m.

MANTATAKEW

, Ex 20:15 Agka m.

Le 19:13 agkayo m.

MANTATALARAN

, Luc 3:15 m. so totoo, nononoten da

MANTATANEM

, Sal 126:5 saramay manak-akis a m.

MANTETEPEL

, Rom 9:22 m. so Dios ed bangay sanok

MANTILA

, Tit 1:2 Dios, agto nayarian so m.

MANTITILAAN

, Col 3:9 Agkayo m.

MANTRAIDOR

, Mat 26:21 sakey so m. ed siak

MANTSISMIS

, Pro 20:19 ed samay labalabay toy m.

MANTUTUDTOR

, Ru 2:8 Boaz: Agka m. ed arum

MANTUTUNOSAN

, Rom 8:28 m. so amin a kimey to

Efe 4:16 interon laman et ginawan m.

Efe 4:16 ginawan m. so kada kabiangan

MANULEY

, Da 4:17 say Sankatagyan so M.

Jn 12:31 napataynan so m. na sayan mundo

Jn 12:42 anisia ed sikato so dakel a m.

Jn 14:30 onsasabi lay m. na mundo, agto ak

Gaw 4:26 nankasakey iray m. sumpad si Jehova tan

Apo 11:15 sikatoy m. bilang ari ya anggad angga

MANUMPAL

, Mat 5:17 m. na Ganggan, aliwan maneral

MANUNAAN

, Mar 9:35 m., nepeg a sankaunoran

MANUNAN KABIANGAN

, Rom 2:20 m. na katuaan

MANUNAN MANANGITONTON

, Gaw 3:15 M. ed bilay

Heb 12:2 M. tan Manamayadyari pananisia, Jesus

MANUULEY

, Pro 29:2 m. so mauges, manngesnges so

MAONG

, Ge 3:5 singa Dios, amta yoy m. tan mauges

Pro 31:29 m. a bibii, apalumbasan mo ra

Rom 5:7 mabulos ya ompatey parad m. a too

Rom 7:19 agko gagawaen so m. a labay ko

MAONG A BALITA

, Isa 52:7 sali na mangipapasabi m.

Mat 24:14 sayan m. na Panarian et nipulong

Luc 4:43 iyabawag so m., angibakian ed siak

Rom 1:16 agko ibabaing so m.

1Co 9:16 pakaskasi ak no agko iyabawag so m.!

1Co 9:23 gagawaen koy amin nisengeg ed m.

MAPAABEBA

, De 8:2 pian magmaliw a m., nasubok ka

Pro 11:2 karunongan walad saray m.

Zac 9:9 M. tan akalugan ed asno

Luc 9:48 say m., sikato so manunaan

San 4:6 iiter toy agnaparaan a kaabigan ed m.

MAPAABEBAN

, Miq 6:8 m. panakar a kaibay Dios!

MAPAATAGEY

, De 17:12 onkiwas a m. ed agto idengel

Pro 16:5 m. so puso et kabkabusol nen Jehova

San 4:6 Say Dios et sumpad saray m.

MAPAGA

, Mat 10:19 agkayo m. no antoy ibaga

1Co 7:32 anggapoy asawa, m. ed Katawan

MAPAGPAGA

, Mat 6:34 agbalot m. ed ontumbok ya

Fil 4:6 Agkayo m. ed antokaman

MAPALAKBAT

, Sal 19:13 amper mo ed gawan m.

MAPALIKDO

, Pro 3:32 kabusol nen Jehova so m.

MAPANGASI

, Sal 78:38 sikatoy m.; peperdonaen to

Mat 5:7 Maliket iray m.

Luc 6:36 Mansiansian m., singa say Ama yo

San 5:11 si Jehova et maar-aro tan m.

MAPANGASIN

, De 4:31 si Jehova et m. Dios

MAPARAWES

, Tit 1:7, 8 manangasikaso, nepeg a m.

1Pe 4:9 m. ya anggapoy reklamo

MAPASPASNOK

, Col 3:19 agkayo m. ed sikara

MAPEKDER

, 1Co 15:58 magmaliw kayon m., agnagiing

MAPELIGRO

, 2Ti 3:1 onsabi m. tan mair-irap a panaon

MAPTEK

, Job 1:8 Job, m. a too a walaay integridad

MAPTEK A PUSO

, Sal 101:2 manakar ak a walaay m.

MARCOS

, Col 4:10 M., kapinsan nen Bernabe

MAREEN

, Isa 32:18 diad m. a pasen

1Te 4:11 Panggunaetan yoy manbilay a m.

1Pe 3:4 m. tan maulimek ya espiritu

MAREKLAMO

, Jud 16 meremere, m.

MARENDEEN

, Isa 53:7 m. ed arapan na managkiskis

MARIA 1.

, Mar 6:3 karpentero ya anak nen M.

MARIA 2.

, Luc 10:39 M., ondedengel

Luc 10:42 Pinili nen M. so maabig a parte

Jn 12:3 angalay M. na ambalingit a larak

MARIA 3.

, Mat 27:56 M. Magdalena, tan

Luc 8:2 M. Magdalena; pitoran demonyo

MARIA 4.

, Mat 27:56 M. ya ina di Santiago tan

MARIA 5.

, Gaw 12:12 M. ya ina nen Juan Marcos

MARIKIT

, Mar 5:42 binmangon so m. tan nanakar

MARKA

, Apo 13:17 nilikud ed toon walaan na m.

MARKAAN

, Eze 9:4 m. moy moling

2Te 3:14 m. yo tan agyo la pipiulopan

MARLANG

, Rom 12:11 Magmaliw kayon m. ed espiritu

MARTA

, Luc 10:41 M., dakdakel so pampapagaan mo

MARUKSA

, Sal 5:6 kabkabusol nen Jehova so m.

MARUKSAN

, Pro 11:17 m. too et problema ed sarili to

MARUNDUNONG

, Pro 22:29 m. a mankimey? Sikatoy

Luc 16:8 manag-asikaso, kinmiwas a m.

Luc 16:8 kinmiwas a m. nen saray anak na liwawa

MARUNONG

, Ex 4:10 aliwa ak a m. a mansalita

Pro 3:7 Agmagmaliw a m. ed pakanengneng mo

Pro 9:9 Bilin mo so m., magmaliw a lalon m.

Pro 13:20 Samay miuulop ed m. et magmaliw a m.

Pro 22:3 m. ompapaliis no nanengneng toy peligro

Pro 27:11 magmaliw kan m. tan paliket moy pusok

Mat 11:25 inyamot mo irayan bengatla ed saray m.

1Co 1:26 pigpigaray m. unong ed laman

Efe 5:15 say kagagawa yo et singa saray m.

MASABIT A KIEW

, Gaw 7:30 nampanengneng diad m.

MAS AMBELAT

, Mat 23:23 m. iran pamaakaran

MASANTO

, Ex 26:33 M. tan say Sankasantosan

Le 19:2 magmaliw a m., ta siak et m.

Heb 12:14 Panseetan yoy magmaliw a m.

1Pe 1:15 magmaliw kayon m. diad kagagawa yo

Apo 4:8 M., m., m. si Jehova a Dios

MASANTON ESPIRITU

, Luc 1:35 tarongan kay m.

Luc 3:22 m. a singa nengneng na malapati

Luc 11:13 Ama mangiter na m. ed onkekerew

Jn 14:26 m. so mangibangat tan mangipanonot

Gaw 1:8 makaawat na pakayari sano onsabi m.

Gaw 2:4 napno ran amin na m.

Gaw 5:32 m., inter na Dios ed saramay manguunor

Efe 4:30 agyo papaermenen so m. na Dios

MASANTON ESPIRITUM

, Sal 51:11 agmo eekaley m.

MASANTON TOTOO

, Da 7:18 m. mangawat ed panarian

MAS BALEG

, Jn 14:28 say Ama et m. nen say siak

1Jn 3:20 say Dios et m. nen say puso tayo

MASESEG

, Rom 10:2 m. ira parad Dios, balet aliwan

Tit 2:14 totoo a m. ed maabig iran gawa

MASIMOON A KEREW

, 1Ti 2:1 saray m., pangipikasi

MASIMOON A NAMPIKASI

, Heb 5:7 Kristo, m. tan

MASIMOON A PIKAKASI

, San 5:16 m. na matunong

MASIMPIT

, Rom 13:13 Manakar a m. singa diad agew

1Co 14:40 amin et nagawa komon a m.

MASUNGGAY

, 1Te 5:14 pasakbayan yo iramay m.

2Te 3:6 arawian yo so balang agi a m.

MATA

, Sal 115:5 [imahen] walay m., agmakanengneng

Pro 15:3 m. nen Jehova, akanengneng ed amin

Mat 5:38 M. parad m., ngipen parad ngipen

1Co 2:9 Ag-anengneng na m., agnadngel na

1Co 12:21 m. ed lima, Agta ka kaukolan

1Co 15:52 diad kakirem na m.

MATAKEW

, Pro 6:30 mantatakew so m. sano narasan

Pro 29:24 kaiba na m. et kabusol toy sarili to

Mat 24:43 No amta so isabi na m.

1Co 6:10 saray m. et agda natawir so Panarian

1Te 5:2 say agew et onsabin singa m. ed labi

MATALEK

, Pro 28:1 say matunong et m. a singa leon

2Co 5:6 m. itayon naynay

MATALETALEK

, Rom 4:21 m. a nayarian na Dios

MATAM

, Mat 6:22 akasentroy m., masnag so laman

MATANTAN

, San 1:19 ondengel m. a manpasnok

2Pe 3:9 Jehova, aliwan m. nipaakar ed sipan to

MATATKEN

, Sal 37:25 Nensaman ugaw, natan m. la

Sal 71:9 Agmo ipupulisay anggan m. ak la

Sal 92:14 Anggano m. la ra onaligwas ni

1Co 14:20 m. diad pakatalos yo

Heb 5:14 m., pakayarin manebek et nipapasal

MATILA

, Sal 101:7 m., agmakaalagey diad arapan ko

Pro 19:22 maong ni mairap-bilay nen say m.

Jn 8:44 Diablo, m. tan ama na tila

MATOOR

, 1Sa 2:9 Bantayan toy panaakar na m.

2Sa 22:26 Diad m. et onkikiwas kan m.

2Aw 16:9 saramay m. so puso rad sikato

Sal 16:10 samay m., agto nanengneng so abot

Sal 37:28 Jehova, agto paulyanan iray m.

Da 6:16 a m. mon panlilingkoran

1Co 4:2 manag-asikaso, nepeg a m.

1Co 10:13 m. so Dios, agto abuloyan a nipaarap

Apo 2:10 Paneknekan mon m. ka anggad patey

MATOOR A PANANGARO

, Ex 34:6 Jehova baleg ed m.

Sal 136:1-26 Say m. to et mansiansia

Os 6:6 panliketan koy m., aliwan bagat

MATOOR A PANANGAROM

, Sal 13:5 talek ed m.

MATSISMIS

, 1Ti 5:13 m. tan mibabali rad bilay na arum

MATUA

, Heb 13:18 manbilay a m. ed amin a bengatla

MATULOK

, Ex 24:7 Mabulos min gawaen, tan m.

Rom 6:17 nagmaliw kayon m. ed puso

Efe 6:5 ariripen, m. ed saray katawan yo

Fil 2:8 m. anggad ipapatey

Heb 13:17 m. ed saramay mangidadaulo

MATUNONG

, Ge 15:6 tan sikatoy impasen Ton m.

Sal 34:19 Dakel so pakakairapan na m.

Sal 37:25 anggapoy anengneng kon m. ya apaulyan

Sal 72:7 Diad saray agew to et ombulaslas so m.

Sal 141:5 leweten ak na m., panangipatnag itan na

Pro 24:16 m. et nayarin maminpiton natumba

1Pe 3:12 mata nen Jehova et onnenengneng ed m.

MAUGES

, Ge 3:5 singa Dios, amtay maong tan m.

Sal 37:9 m. a totoo et naandi

Sal 37:10 anggapo lay m.

Pro 15:8 bagat na m. makapadimla ed si Jehova

Pro 15:29 Si Jehova et arawrawi ed m.

Pro 29:2 manuuley so m., manngesnges iray totoo

Isa 5:20 mangibabagan say m. et maong

Isa 26:10 nakasian so m., agto lanlamang naaralan

Isa 57:21 Anggapoy kareenan ed saray m.

Rom 7:19 m. ya agko labay, gagawaen ko

Rom 12:17 Agyo babalesen na m. so m.

1Jn 5:19 mundo walad pakayari na samay m.

MAUKSOY

, 1Co 14:40 nagawa a masimpit tan m.

1Ti 3:2 say manangasikaso et m.

MAULIMEK

, 1Co 4:13 sano papaugesen, m. ya oneebat

1Pe 3:4 mareen tan m. ya espiritu

MAUNOR

, 1Ar 3:9 ikdan so lingkor mo na m. a puso

MAUTEK

, Luc 10:21 inyamot ed saray m.

MAUYAMO

, Sal 37:11 saray m. et tawiren day dalin

Pro 25:15 dilan m. naputer toy pukel

Sof 2:3 Anap yoy Jehova, amin yon m.

1Te 2:7 nagmaliw kamin m. a singa ina

2Ti 2:24 nepeg a m. ed amin

MAYAMAN

, Le 19:15 Agyo papaboran so m.

Jer 9:23 ag-ipasirayew na m. iray kayamanan to

Apo 3:17 ibabagam a, M. ak tan

MAYAYAMAN

, Luc 14:12 pangdem, agtatawagey m.

1Ti 6:17 m., agmagmaliw a mapaatagey, panilaloan

MELAG

, Zac 4:10 agew na m. a gapoan?

MELAG A PULOK

, Luc 12:32 Agkayo natatakot, m.

MELQUISEDEC

, Ge 14:18 M. ari na Salem et saserdote

Sal 110:4 saserdote, mipadpara ed si M.

MENSAHEROK

, Mal 3:1 Ibakik so m.

MEREMERE

, 1Co 10:10 Agtayo magmamaliw a m.

Jud 16 Sarayan totoo et m.

MESIAS

, Da 9:25 anggad isabi M. a Pangulo, walay

Da 9:26 kayari 62 simba, M. naandi

Jn 1:41 Aromog mi lay M.

Jn 4:25 Amtak ya onsabi so M., a Kristo

MIASAWA

, 1Co 7:2 kada bii et m.

1Co 7:39 bulos a m., dia labat ed Katawan

MIBABALI

, 1Ti 5:13 m. rad bilay na arum

1Pe 4:15 anggapo komon so m. ed arum

MIDUDUNGO

, 1Co 5:11 agkayo m. ed ontan a too

MIGUEL

, Da 10:13 M., sakey ed manunan prinsipe

Da 12:1 Legan na satan, ontalindeg si M.

Apo 12:7 M. tan saray anghel to et akilaban

MIGUERRA

, Isa 2:4 agmet la ra manaral a m.

MIKAARO

, Luc 16:9 M. panamegley na kayamanan

San 4:4 m. ed mundo et kabusol na Dios

MIKAKALUGORAN

, Ex 20:14 Agka m.

1Co 6:9 saray m., agda natawir so Panarian

MIKAKAREENAN

, Mat 5:9 Maliket iray m.

MIKAKASAKEY

, 2Co 6:14 Agkayo m. ed agmananisia

MIKAKASI

, Rom 8:34 Kristo Jesus, m. parad sikatayo

Rom 12:1 m. ak panamegley na panangabagey

2Co 5:20 m. kami: Mikareenan kayo ed Dios

MIKAREENAN

, Mat 5:24 M. ka nid agim

Rom 12:18 m. kayod amin a totoo

MIKASI

, Flm 9 m. base ed aro

MIKOLKOL

, 2Ti 2:24 aripen na Katawan agnepeg a m.

MILABAN

, 2Aw 20:17 Agyo kaukolay m.

1Ti 6:12 M. diad maabig a pilalaban

Jud 3 m. ya impasya nisengeg ed pananisia

MILIKET

, Rom 12:15 M. kayod manliliket; miakis kayod

MINA

, Luc 19:16 say minam anubo na samploran m.

MINISTERYAL A LINGKOR

, 1Ti 3:8 saray m. et nepeg a

MINISTERYO

, 2Co 4:1 sayan m. unong ed panangasi

2Co 6:3 anggapoy nabalaw ed m. mi

1Ti 1:12 impasen a matoor diad impangiter na m.

MINISTERYOK

, Rom 11:13 iglogloriak so m.

MINISTERYOM

, 2Ti 4:5 sigpot mon sumpalen so m.

MINISTERYON

, Gaw 20:24 nasumpal ko so m.

MINISTRO

, 2Co 3:6 kualipikado bilang m.

2Co 6:4 irerekomenda mi sarili mi bilang m.

MIPAWILAN

, 1Co 7:11 anggapoy asawa o m. ed asawa

MIPEPETANG SO ULO

, Pro 19:19 toon m. to et nadusa

MIPUPULIGESGESAN

, Efe 6:12 m., aliwan diad totoo

MIRIAM

, Nu 12:1 M., nansalitay mauges ed Moises

MISALAMAT

, Sal 95:2 Ondago pian m.

Jn 11:41 Ama, m. ak ed sika ta dinengel mo ak

MISALSALAMAT

, Col 3:15 ipanengneng yon m. kayo

MISASALAMAT

, 1Co 1:4 m. ak ed Dios ko parad sikayo

1Ti 1:12 M. ak ed si Kristo Jesus

MISIPANAN

, Luc 22:29 m. ak ed sikayo, say Amak ed

MIULOP

, 1Co 5:9 tundaay m. ed manggagaway imoral

MOISES

, Nu 12:3 M., sankauyamoan ed amin a totoo

Sal 106:32 aliwliway agawad M. lapud sikara

Gaw 7:22 M., makapanyari ed salita tan gawa

2Co 3:7 agmakanengneng ed lupa nen M.

MOLING

, Eze 3:9 m. anawet nen say bato

Eze 9:4 markaan moy m. na totoo

MOTIBO

, 1Aw 28:9 natetebek toy kanonotan tan m.

Pro 16:2 si Jehova so manguusisa ed m.

MUDMORAEN

, Job 2:5 m. to ka ya arap-arapan

MUDMORAM

, Job 2:9 M. so Dios pian ompatey ka la!

MUNDO

, Luc 9:25 nakayarian toy m. balet nabalang to

Jn 15:19 agkayo kabiangay m., busolen kayo na m.

Jn 17:16 Ag-ira kabiangay m.

1Jn 2:15 Agyo aaroen so m. odino

1Jn 2:17 m. et naandi, balet samay

MUSTASA

, Luc 13:19 Singa bukel na m. ya inala na too

N

NAABOBONAN

, 1Co 9:27 anggan panon et n. ak

NAABUSOY

, 1Co 9:18 agko n. autoridad ko

NAAKAN

, Sal 37:25 ananak to a mipapayabol na n.

Sal 145:15 iikdan mo ray n. diad panaon a

Mat 24:45 mangitarya na n. diad dugan panaon?

Gaw 14:17 iikdan kayoy uran, pepeneken to kayoy n.

NAANDI

, 2Te 2:2 agmainomay a n. panagkatunongan

NAARALAN

, De 4:10 Tiponen pian n. day ontakot

Fil 4:9 gawaen iray n. yo

NAATRASADO

, Hab 2:3 Anggano n., ilaloan!

NABABAINGAN

, Esd 9:6 n., agko nitangway lupak ed

NABANG

, Pro 15:27 agmanepeg a n. mangawit na

NABEBELATAN

, 2Co 1:8 N. kami, agmi nasarag

NABEBETANGAN

, Tag 3:24 Si Jehova so n. ko

NABELATAN

, Luc 21:34 agbalot n. so puso yo

NABENDISYONAN

, Ge 32:26 Ag-ikbanan anggad n.

Rom 12:14 kerewen a n. iramay mamapasegsegang

NABILAY

, Job 14:14 No ompatey so too, n. lamet?

NABITLA

, Efe 5:3 ag-anggan n. ed limog yo

NABUAS

, 1Co 15:32 mangan, oninum ta n. ompatey

NABUCODONOSOR

, Da 2:1 N., wala ray akugip to

NADAEG

, Sal 119:133 Agak komon n. na mauges

NADERAL

, Pro 29:1 papaaweten toy tenger to, n.

NADIDISMAYA

, 2Aw 15:7 agkayo n.

NADISMAYA

, Col 3:21 pian ag-ira n.

NAEKALAN

, Ex 23:26 Anggapoy bii a n.

NAEKSPERIENSYA

, 1Pe 2:3 n., kaabigan na Katawan

NAERASAN

, Isa 65:13 Mangan iray lingkor ko, n. kayo

NAGAPOL

, Fil 1:10 tan agyo n. so arum

NAGASTOS

, Luc 14:28 unona, kuentaen toy n.

NAGBABAWI

, Apo 16:11 minudmoray Dios, ag-ira n.

NAGBABAWIN

, Luc 15:7 panliketan so n. makasalanan

NAGKALALO NI

, 1Te 4:1 itultuloy yon gawaen iya a n.

NAGMALIW

, 1Co 9:22 N. ak ya amin a bengatla ed

NAGOGONIGON

, Sal 34:18 Ililiktar iray n. so espiritu

Sal 51:17 bagat ed Dios, n. ya espiritu

Pro 18:14 siopay makaanos ed n. ya espiritu?

Isa 38:14 Jehova, n. ak; tulongan mo ak!

Isa 66:2 mapaabeba tan n. ya espiritu

NAGULO

, Luc 21:25 n. iray nasyon, ag-amtay pawayan

NAGUNGGONA

, Pro 14:23 walay n. ed kada kimey

NAGUNGGONAAN

, De 8:16 pian n. kad arapen

Isa 48:17 Say mangibabangat pian n. ka

NAIKDAN

, Luc 12:48 n. na dakel, dakel so nakerew

NAIN

, Luc 7:11 sikatoy amaarap ed syudad a N.

NAINAWAAN

, 2Te 1:7 sikayo ran napapairap et n.

NAKASIAN

, Pro 28:13 siopaman a mangipapatua n.

Isa 26:10 Anggano n. so mauges, agto naaralan

NAKAUKOLAN

, Mat 6:32 Amta na Ama a n. yo iraya

Rom 12:13 Manginabang unong ed saray n. da

NAKEKERAAN

, Apo 12:17 milaban ed saray n.

NAKEREW

, Luc 12:48 naikdan na dakel, dakel so n.

NAKESAWAN

, Isa 40:28 agbalot n. odino onkapuy

Isa 40:31 manakar ira tan ag-ira n.

NAKSAWAN

, Pro 25:25 singa ambetel a danum ed n.

Isa 40:29 Iikdan toy pakayari iray n.

Isa 50:4 iyebat ed n. diad pangusar na dugan salita

NALIGLIWA

, Isa 61:2 Pian n. so amin a maneermen

Mat 5:4 Maliket iray maneermen, n. ira

2Co 1:4 pian n. tayo iramay

NALILIKNA

, Sal 143:4 Anggapo lay n. na pusok

NALILINGO

, San 3:2 amin tayo et naynay a n.

NALINGWANAN

, De 4:23 Manalwar kayo pian agyo n.

Isa 49:15 N. na ina so mansususon anak to?

NALIWAWAAN

, Mat 24:27 kirmat, n. anggad sagur

NAMBUNGA

, Luc 8:15 n. tan nansungdo

NAMORIA

, 1Ar 8:47 n. ray ginawa ra, tan ompawil ira

NAMPAKNAAN

, 1Co 7:5 Agsisibletan likud no walay n.

NAMPAPAALAGEY

, Luc 17:28 nantatanem, n.

NAMPAPALARANAN

, Sal 22:18 n. day kawes ko

NAMPAREEN

, Sal 32:3 Sanen n. ak, pukel ko kinmapuy

NAMPASAKOP

, Luc 2:51 nantultuloy a n. ed sikara

NAMPIKASI

, Mar 1:35 kabkabuasan, linma tan n.

NANAALMO

, Ec 5:10 agbalot napenek ed n.

NANAIRAPAN

, 1Sa 1:15 Sakey a biin n. lan maong

NANAKIS

, Os 12:4 n. tan akikasi pian nagamoran

NANANAK

, Isa 66:7 n. antis a manpasakit

NANANAP

, 1Pe 1:10 nanusisa tan maalwar a n.

NANAUGIP

, 1Te 5:6 ag-itayo la n. a singa arum

NANDURUMAN LENGUAHE

, 1Co 13:8 n., mangangga

1Co 14:22 pansalita na n., tanda parad agmananisia

NANENENGNENG

, Jn 7:24 Agmanguukom unong ed n.

1Co 7:31 say mundo a n. tayo et manguuman

NANENGNENG

, 1Co 4:9 unor a n. ed entablado

NANKAKASAKEYAN

, Gaw 15:25 n. mi so mamili

NANKASALANAN

, 2Sa 12:13 David: N. ak ed si Jehova

Rom 3:23 amin n., agda nipatnag so gloria na Dios

NANKIMEY

, Ne 4:6 saray totoo n. ya impapuso

NANLIKETAN

, 1Aw 29:9 N. na impangiter na apay

NANONOTAN

, Isa 65:17 agla n. iray apalabas

NANSALOG

, 1Co 3:6 Siak so nantanem, si Apolos so n.

NANSAMBA

, Uk 11:30 n. si Jefte

NANSIANSIAD

, Luc 22:28 sikayoy n. siak ed subsubok

NANSUNGDO

, Luc 8:15 nambunga tan n.

NANTANEM

, 1Co 3:6 Siak so n., Apolos so nansalog

NANTASI

, Gaw 28:23 sigpot a n. nipaakar ed Panarian

NANTRABAHO

, 1Te 2:9 Agew-labi kamin n.

NAPABANDAY

, Eze 39:7 ag-iyabuloy a n. so ngaran

NAPAET

, Isa 49:10 Ag-ira n.

NAPALIKDO

, Gal 6:7 Say Dios et agnayarin n.

NAPALIKET

, 1Co 7:33 n. so asawa to

Col 1:10 pian n. yon maong si Jehova

NAPALSA

, Sal 104:30 ibakim so espiritum, n. ira

NAPANMATALKAN

, Ex 18:21 makayarin lalaki, n.

Sal 19:7 panonot na Dios et n.

Sal 33:4 amin a gagawaen nen Jehova et n.

Luc 16:10 toon n. ed daiset et n. ed dakel

Tit 2:10 ipanengneng da a talagan n. ira

NAPAOLI

, Jn 5:29 ompaway ira, n. pian manbilay

NAPAPAGUSTOAN

, Pro 29:21 n. a lanang, magmaliw

NAPAPAIRAP

, Isa 57:15 kaiba na n. tan niyabeba

NAPAPARALISA

, Isa 44:8 agkayo n. ed takot

NAPAPASEGSEGANG

, Mat 5:10 Maliket iray n.

2Co 4:9 n. kami, balet agkami tataynanan

NAPARAAN

, Fil 2:6 agto ninonot a n. toy Dios

NAPARAKEP

, Tit 2:10 n. so bangat na Dios

NAPASANTO

, Luc 11:2 Ama, n. komon so ngaran mo

NAPASESEG

, 1Co 14:31 makaaral tan n.

NAPATUNDA

, 1Pe 2:15 n. yoy panagsalita

NAPERDONA

, Mat 26:28 dala, iyibung pian n.

Gaw 3:19 pian n. iray kasalanan yo

NAPGAAN

, Isa 55:1 Gali dia, amin yon n.

Jn 7:37 Siopaman a n., onasingger ed siak

NARAYRAYEW

, Uk 5:24 N. ed saray bibii si Jael

NARENGEL

, Rom 10:14 panon dan n. no anggapoy

NASALI

, 1Ti 3:10 n. ran unona no kasin manepeg

NASAOL

, 1Co 6:7 paulyanan a sikayoy n.

NASASAKITAN

, Rom 8:22 amin a pinalsa n. natan

NASEGURO

, Ec 7:14 agbalot n. no antoy nagawad

NASUMPAL

, Gaw 20:24 n. so babatiken tan

NASUSUBOK

, Pro 27:21 too n. diad naaawat a dayew

NASUSUGATAN

, Pro 23:29 n. ag-amtay makasengeg?

NASYON

, Ge 22:18 amin a n. onggamor na bendisyon

Ex 19:6 panarian na saserdote tan masanton n.

Sal 33:12 Maliket so n. a say Dios to et si Jehova

Isa 66:8 tampol kasin niyanak so sakey a n.?

Mat 21:43 Panarian niiter ed n. a mamapawala na

Mat 25:32 Natipon ed arap to so amin a n.

Luc 21:24 nasumpal iray aturon panaon na saray n.

Gaw 17:26 manlapud sakey a too so amin a n.

1Pe 2:9 pinilin kapolian, sakey a masanton n.

NATALOSAN

, Ne 8:8 tinulongan a n. so ibabasa

Sal 119:27 Tulongan mo ak a n. iray totontonen mo

1Pe 1:12 pirpirawat a n. na saray anghel

NATAN

, 2Sa 12:7 inkuan nen N.: Sika iman a too!

NATATAKAN

, Apo 7:3 anggad agmi n. iray ariripen

NATATAKOT

, 2Aw 20:15 Agkayo n. ed baleg a grupo

NATATAKTAKOT

, Fil 1:28 agkayo n. na kalaban

NATATAPIS

, Jn 10:20 aselepan na demonyo tan n.

NATETEL

, 1Sa 22:22 Siak so n. ed impatey na

NATUDTOR

, Le 19:9 n. ed nan-anian yo

NATUMBA

, Pro 24:16 matunong, maminpiton n.

Ec 4:10 no n. so sakey, ipaalagey na kaiba to

NAURASAN

, 1Co 6:11 n. tan alinisan; apasanto

NAYANGYANGAN

, Le 13:40 No n. so laki, malinis

NAYARIAN

, Rom 12:18 diad anggaay n., mikareenan

2Pe 1:5 gawa yoy anggaay n. yo

NEFILIM

, Ge 6:4 Wala ray N. ed dalin

NEGATIBO

, Tit 2:8 anggapoy nibagan n. ed sikatayo

NEGOSYANTE

, Mat 13:45 n. a manaanap na perlas

Apo 18:3 saray n. et yinmaman

NGALAB

, Rom 12:20 bubuntonan na n. so ulo to

NGANAK

, Mat 23:37 singa panitipon na n. ed siwsiw

NGARAN

, Ge 11:4 manggawa tayoy bantog a n.

Ex 3:13 No tepeten da, Antoy n. to?

Ex 3:15 Jehova. Saya so n. ko ed andi-anggaan

Ex 9:16 pian niyabawag so n. ko ed dalin

Ex 20:7 ag-uusaren so n. ed andi-kakanaan

1Sa 17:45 onarap ak diad n. nen Jehova

1Aw 29:13 idadayew mi alay abig a n. mo

Sal 9:10 kabat day n. mo et manmatalek ed sika

Sal 79:9 nisengeg ed n. mo

Pro 18:10 Say n. nen Jehova et mabiskeg a tori

Pro 22:1 maabig a n. pilien nen say kayamanan

Ec 7:1 maabig a n. mas maong ni nen say larak

Jer 23:27 nalingwanan na totook so n. ko

Eze 39:25 maseseg kon idepensa so n. ko

Mal 1:11 magmaliw a bantog so n. ko ed nasyon

Mal 3:16 saramay mandadalepdep ed n. to

Mat 6:9 napasanto komon so n. mo

Jn 12:28 Ama, igloriam so n. mo

Jn 14:14 onkerew kayo diad n. ko, gawaen ko

Jn 17:26 Impakabat kod sikara so n. mo

Gaw 4:12 anggapoy sananey a n. pian nilaban

Gaw 15:14 manpili na totoon parad n. to

Rom 10:13 ontatawag ed n. nen Jehova et niliktar

Fil 2:9 n. ya atagey nen say arum nin n.

NIBALANG

, Mat 24:24 no nayari et n. anggan pinili

NIBANGAT

, Rom 15:4 insulat pian n. itayo

NIBARAAN

, Jn 15:22 anggapoy n. dad kasalanan da

NIBIIG

, Le 11:47 n. so agmalinis manlapud

NIBULOS

, Rom 6:7 inatey et n. la ed kasalanan

Rom 6:18 n. kayo lad kasalanan

NIEBE

, Isa 1:18 kasalanan napaputi a singa n.

NIGEBA

, 2Co 10:4 n. iramay akaletneg

NILAMOT

, Col 2:7 n. tan malet ed pananisia

NILANAAN

, 1Sa 16:13 Samuel, n. toy David

Sal 2:2 arari, tinmalindeg sumpad n.

Sal 105:15 Agyo didiwiten iray n. ko

Isa 61:1 n. ak nen Jehova a mangiyabawag

NILIGLIWA