Onlad karga

Onlad saray karga

TEPET 8

Kasin Say Dios so Natetel ed Paniirap na Totoo?

“Agbalot manggaway mauges so tuan Dios, agbalot manggaway aliwa so Makapanyarin-amin!”

Job 34:10

“Sano nasusubok so sakey, agto komon ibabagan: ‘Susuboken ak na Dios.’ Ta agnayarin suboken so Dios tan agto susuboken so siopaman diad panamegley na mauges iran bengatla.”

Santiago 1:13

“Ipaawit yod sikato so amin a kapagaan yo, lapud iyaansakit to kayo.”

1 Pedro 5:7

“Si Jehova et aliwan matantan nipaakar ed sipan to, a singa iisipen na arum a totoo, noagta sikatoy maan-anos ed sikayo ta agto labay a walay siopaman a naderal noagta labay to ya amin et naikday pankanawnawan magbabawi.”

2 Pedro 3:9