Onlad karga

Onlad saray karga

TEPET 18

Panon Kan Nawalaan na Maapit a Relasyon ed Dios?

“O Dumerengel na pikakasi, onasingger ed sika so amin a klase na totoo.”

Salmo 65:2

“Manmatalek ka ed si Jehova diad interon pusom, tan agka mandedepende ed dilin pakatalos mo. Diad amin a dalan mo et sikatoy nonoten mo, tan gawaen ton maptek iray basbas mo.”

Proverbio 3:5, 6

“Saya so mankabaliksay bilay ya andi-anggaan, a kabaten da ka, say saksakey a tuan Dios, tan samay imbakim, si Jesu-Kristo.”

Juan 17:3

“Diad tua et [say Dios] ag-arawi ed balang sakey ed sikatayo.”

Gawa 17:27

“Saya so naynay kon ipipikasi, a lalo ni komon ya ombaleg so panangaro yo tekep na suston kakabatan tan aralem a pakatebek.”

Filipos 1:9

“No walad sikayo so kulang na karunongan, mantultuloy komon ya onkerew ed Dios, ta sikatoy mabunlok a mangiiter ed amin tan agmamabalaw, tan niiter itan ed sikato.”

Santiago 1:5

“Onapit kayo ed Dios, tan sikatoy onapit ed sikayo. Linisan yo ray lima yo, sikayo ran makasalanan, tan saray puso yo, sikayo ran agmakapandesisyon.”

Santiago 4:8

“Saya so kabaliksan na panangaro ed Dios, ya unoren tayo ray ganggan to; tan saray ganggan to et aliwan makapabelat.”

1 Juan 5:3