Onlad karga

Onlad saray karga

TEPET 6

Antoy Impropesiya na Biblia Nipaakar ed Mesias?

PROPESIYA

“Sika, O Betlehem Efrata, . . . ompaway ed sika imay turoen kon magmaliw a manuley ed Israel.”

 

KASUMPALAN

“Kayari inkiyanak nen Jesus ed Betlehem na Judea diad panaon nen Herodes ya ari, wala ray astrologo a nanlapud bukig a linma ed Jerusalem.”

Mateo 2:1

PROPESIYA

“Nanaapagan day kawes ko, tan nampapalaranan da itan.”

Salmo 22:18

KASUMPALAN

“Natan, sanen si Jesus et nipasak la na saray sundalo diad poste, inala ray kawes to tan impankapat da, . . . tan inala ra met so lalatopan a kawes to. Balet anggapoy nansaipan na sayan lalatopan a kawes, a nilaga manlapud tagey ya anggad saloy. Kanian inkuan dad balang sakey: ‘Agtayo iya pipilaten, noagta manpapalaranan itayo no siopay makala.’”

Juan 19:23, 24

PROPESIYA

“Proprotektaan Toy amin a pukel to; anggapoy anggan sakey ed saratan so aputer.”

Salmo 34:20

KASUMPALAN

“Sanen isublay da lay Jesus, anengneng dan inatey la, kanian agda la pinuter iray bikking to.”

Juan 19:33

PROPESIYA

“Sikatoy dinuyok lapud kasalanan mi.”

Isaias 53:5

KASUMPALAN

“Dinuyok na sakey ed saray sundalo so diking to diad panamegley na gayang, tan pinmaway a tampol so dala tan danum.”

Juan 19:34

PROPESIYA

“Inter da so upak, 30 piraso na pilak.”

Zacarias 11:12, 13

KASUMPALAN

“Insan samay tatawagey Judas Iscariote, a sakey ed Labindua, et linmad saray manunan saserdote, tan inkuan to: ‘Antoy iter yod siak no sikatoy iyawat kod sikayo?’ Insipan dan sikatoy ikdan day 30 piraso na pilak.”

Mateo 26:14, 15; 27:5