Onlad karga

Onlad saray karga

B5

Say Tabernakulo tan Atagey a Saserdote

Saray Kabiangan na Tabernakulo

 1. 1 Kaban (Ex 25:10-22; 26:33)

 2. 2 Kurtina (Ex 26:31-33)

 3. 3 Lusek Parad Kurtina (Ex 26:31, 32)

 4. 4 Masanto (Ex 26:33)

 5. 5 Sankasantosan (Ex 26:33)

 6. 6 Sanib (Ex 26:36)

 7. 7 Lusek Parad Sanib (Ex 26:37)

 8. 8 Gansa a Patoonan (Ex 26:37)

 9. 9 Altar Parad Insenso (Ex 30:1-6)

 10. 10 Lamisaan Parad Tinapay ya Iyaapay (Ex 25:23-30; 26:35)

 11. 11 Kandelero (Ex 25:31-40; 26:35)

 12. 12 Linen ya Abel na Tolda (Ex 26:1-6)

 13. 13 Abel na Tolda a Gawad Bagoy Kanding (Ex 26:7-13)

 14. 14 Sakbong a Gawad Katat na Kalakian a Karnero (Ex 26:14)

 15. 15 Sakbong a Gawad Katat na Poka (Ex 26:14)

 16. 16 Hamba (Ex 26:15-18, 29)

 17. 17 Pilak a Patoonan ed Silong na Hamba (Ex 26:19-21)

 18. 18 Baras (Ex 26:26-29)

 19. 19 Pilak a Patoonan (Ex 26:32)

 20. 20 Gansan Palanggana (Ex 30:18-21)

 21. 21 Altar Parad Apay a Popoolan (Ex 27:1-8)

 22. 22 Sular (Ex 27:17, 18)

 23. 23 Lolooban (Ex 27:16)

 24. 24 Saray Akasabit a Kurtinan Linen (Ex 27:9-15)

Atagey a Saserdote

Detalyadon deneskribe na Exodo kapitulo 28 iray kawes na atagey a saserdote na Israel