Onlad karga

Onlad saray karga

Introduksion

Say Masanton Biblia et nisulat pian makapitalosan so Dios ed sikatayon amin. Nepeg tayon aralen itan pian nakabat tayo so Autor na satan. (Juan 17:3; 2 Timoteo 3:16) Diad saray pahina na satan et ipaparungtal nen Jehova a Dios so gagala to parad totoo tan say dalin a panaayaman da.​—Genesis 3:15; Apocalipsis 21:3, 4.

Anggapoy arum a libro a walaay onian epekto ed bilay na totoo. Papakiwasen itayo na Biblia ya ipatnag iray kualidad nen Jehova ya aro, panangasi, tan panangabagey. Mangiiter itan na ilalo, ya ontutulong ed saray totoo pian nasarag dan arapen anggan say sankairapan a situasyon. Tan ipaparungtal na satan iray bengatla ed sayan mundo ya agmitunosan ed perpekton linawa na Dios.—Salmo 119:105; Hebreo 4:12; 1 Juan 2:15-17.

Say Biblia et orihinal ya insulat ed Hebreo, Aramaiko, tan Griego, tan impatalos itan, balanglan intero odino kabiangan, diad manga 3,000 a lenguahe. Satan a libro so sankalaknaban ya ibubunog tan ipapatalos ed sankarakelan a lenguahe kapiganman. Makatunongan met labat itan. Impropesiya na Biblia: “Sayan maong a balita na Panarian [say manunan mensahe na Biblia] et nipulong ed interon dalin bilang pantasi ed amin a nasyon, insan onsabi so anggaan.”​—Mateo 24:14.

Lapud bibidbiren min importante so mensahe na Biblia, say gagala mi et makapawala na sakey a patalos ya aglabat matoor ed orihinal iran teksto noagta malinew tan mainomay a basaen. Saray Apendise a “Saray Prinsipyo ed Panagpatalos na Biblia,” “No Anto ray Naromog ed Sayan Edisyon,” tan “No Panon a Niwalad Sikatayo so Biblia” et mangipapanengneng ed no anto ray pigaran prinsipyo ed panagpatalos a tinumbok tan mangipapaliwawa ed no anto ray naromog ed sayan edisyon.

Labay na saramay mangaaro tan mandadayew ed si Jehova a Dios so nawalaan na susto tan mainomay a talosan a patalos na Salita na Dios. (1 Timoteo 2:4) Kanian pinawala mi iyan edisyon ed Pangasinan, lapud gagala mi a nipatalos so New World Translation diad dakel a lenguahe anggad posible. Iilaloan tan ipipikasi mi a sika, pinablin managbasa, et nagunggonaan ed sayan edisyon na say Masanton Kasulatan legan mon panseseetan ya ‘anapen so Dios, ta sikatoy naromog mo.’​—Gawa 17:27.

New World Bible Translation Committee