Komaduan Timoteo 4:1-22

  • “Sigpot mon sumpalen so ministeryom” (1-5)

    • Maganat mon ipulong so salita (2)

  • “Akilaban ak diad maabig a pilalaban” (6-8)

  • Personal iran balikas (9-18)

  • Saray panangumusta (19-22)

4  Igaganggan ta ka diad arap na Dios tan si Kristo Jesus, samay mangukom+ ed saray mabilay tan saray inaatey,+ sano sikatoy ompatnag+ tan sano onsabi diad panamegley na Panarian to:+  Ipulong mo so salita;+ maganat mon gawaen itan diad maabig a panaon tan diad mairap a panaon; mangipetek ka,+ manimbawa ka, mamaseseg ka, a walaay anos tan dunong ed panagbangat.+  Ta walay panaon ya agda awaten so maabig* a bangat,+ balet unong ed saray dilin pilalek da et mangala ray dakel a managbangat a mangibagad sikara na labalabay dan narengel.+  Agla ra ondengel ed katuaan tan say labay dan dengelen et saray palson istorya.  Balet sika, manlikas ka ed amin a bengatla, itepel moy irap,+ gawam so kimey na sakey ya ebanghelisador,* sigpot mon sumpalen so ministeryom.+  Ta iyiibung ak la a singa apay ya iinumen,+ tan magano lay panaon na kibulos ko.+  Akilaban ak diad maabig a pilalaban,+ sinumpal ko anggad sampot so pilulumbak ed batik,+ tinumbok koy pananisia.  Manlapud natan, wala lay akaparaan parad siak a korona na inkatunong+ ya iter na Katawan, say matunong ya ukom,+ bilang tumang ko ed satan ya agew,+ ingen ta aliwan siak labat, noagta pati amin met a manpipirawat a sikatoy ompatnag la.  Gawam so anggaay nayarian mon onlad siak a tampol. 10  Ta tinaynan ak nen Demas+ lapud inaro toy kaplesan a sistema na mundo* tan linmad Tesalonica, tan si Crescente et linmad Galacia, si Tito et linmad Dalmacia. 11  Si Lucas labat so kaibak. Ipilam si Marcos, ta baleg so nitulong tod siak diad ministeryo. 12  Balet imbakik lay Tiquico+ diad Efeso. 13  No onla ka dia, awit mo may balabal ya intilak kod si Carpo diad Troas, tan saramay lukot, nagkalalo la iramay pergamino.* 14  Mauge-uges iray ginawad siak nen Alejandro a managpanday na gansa. Sikatoy balesen nen Jehova* unong ed saray ginawa to.+ 15  Manalwar ka met ed sikato, ta pinasyay insumpa to ed mensahe mi. 16  Diad unonan impandepensak et anggapoy sinmuportad siak, noagta tinaynan da ak ya amin—komon ta ag-itan paebatan ed sikara. 17  Balet walad abay ko so Katawan tan pinabiskeg to ak, pian diad panamegley ko et sigpot a nasumpal so panagpulong tan narengel itan na amin a nasyon;+ tan inliktar ak ed sangi na leon.+ 18  Iliktar ak na Katawan ed amin a mauges a gawa tan ilaban to ak parad Panarian to ed tawen.+ Sikatoy nigloria komon ya anggad angga. Amen. 19  Ikumustaan mo ak ed si Prisca tan Aquila+ tan ed sankaabungan nen Onesiforo.+ 20  Si Erasto+ et nansiansia ed Corinto, balet si Trofimo+ et intilak kod Mileto ta mansasakit. 21  Gawam so anggaay nayarian mon makasabi dia antis na ambetel a panaon. Manpapakumusta ed sika si Eubulo, pati si Pudente, si Lino, si Claudia, tan amin ya agagi. 22  Niwala komon so Katawan ed espiritun ipapatnag mo. Niwala komon ed sikayo so agnaparaan a kaabigan to.

Paimanod leksab

Odino “makagunggona.”
Odino “itultuloy mon ipulong so maong a balita.”
Odino “kaplesan a panaon.” Nengnengen so Glosaryo.
Salanti, saray lukot a katat.
Nengnengen so Apendise A5.