Komaduan Timoteo 2:1-26

  • Imatalek moy mensahe ed saray kualipikadon lalaki (1-7)

  • Pansusungdo ed irap parad maong a balita (8-13)

  • Nepeg a dugay pangusar ed salitay Dios (14-19)

  • Arawian mo ray inuugaw a pilalek (20-22)

  • Panon a mideneng ed saray sumusumpa (23-26)

2  Kanian sika, ana’ko,+ mantultuloy kan onggamor na pakayari diad panamegley na agnaparaan a kaabigan a walad si Kristo Jesus;  tan saray nadngel mo ed siak a sinuportaan na dakel a tasi+ et imatalek mo ed saray matoor a lalaki, pian magmaliw iran kualipikado a manbangat ed arum.  Itepel mo met so irap bilang maong a sundalo+ nen Kristo Jesus.+  Anggapoy sundalo a legan a walad serbisyo et mibibiang ed pananap na pambilay,* pian nagamoran toy panangabobon na samay angilistad sikato bilang sundalo.  Tan anggan diad saray pagalaw, agnakoronaan so siopaman a mibibiang ed satan no agto tinumbok iray totontonen.+  Say makulin dumaralus so nepeg ya unonan mangan ed saray bunga na intanem to.  Nonot mon naynay so ibabagak; say Katawan et ikdan to kay pakatalos* ed amin a bengatla.  Nodnonot mo a si Jesu-Kristo et pinaoli manlapud inaatey+ tan sikatoy ilalak nen David,*+ unong ed maong a balita ya ipupulong ko,+  a nipaakar ed saya et nasasagmak koy irap tan impriso ak a singa sakey a kriminal.+ Balet, say salita na Dios et ag-abalor.+ 10  Lapud saya et susungdoan koy amin a bengatla nisengeg ed saray pinili,+ pian nagamoran da met so kililiktar diad panamegley nen Kristo Jesus, pati say andi-anggaan a gloria. 11  Napanmatalkan iyan salita: No inatey itayon sankakaiba, manbilay itayo met a sankakaiba;+ 12  no mantultuloy itayon mansungdo, sankakaiba itayo met a manuley bilang arari;+ no sikatoy iburi tayo, iburi to tayo met;+ 13  no aliwa itayon matoor, sikatoy mansiansian matoor, ta agto nayarian ya iburi inkasikato. 14  Itultuloy mo ran panonotan nipaakar ed sarayan bengatla, a bilin mo ra* diad arap na Dios ya agda pankokolkolan iray salita, ta anggapon balot so nagunggona ed saya lapud makaderal iya ed saramay ondedengel. 15  Gawam so anggaay nayarian mo ya iyarap so inkasika bilang sakey ya aabobonan na Dios, tan komikimey ya anggapoy nepeg ton ibaing, a dugay panguusar to ed salita na katuaan.+ 16  Balet ipulisay mo ray andi-kakanaan a panagsalita ya agmitunosan ed bengatlan masanto,+ ta saratan et mangitonton ed amin a klase na mauges a kagagawa, 17  tan say salita ra et onkayat a singa gangrena.* Kaibad sikara si Himeneo tan Fileto.+ 18  Sarayan lalaki et sinmian ed katuaan, ya ibabaga ran agawa lay kikioli,+ tan dederalen day pananisia na arum. 19  Balet, akaletneg nin siansia so malet a pundasyon na Dios, ya oniay akatatak, “Kabat nen Jehova* iramay kayarian to,”+ tan, “Komon ta amin ya ontatawag ed ngaran nen Jehova*+ et ipulisay day ag-inkatunong.” 20  Natan, diad sakey a baleg ya abung et wala ray kagawaan* ya aliwa labat a gawad balitok tan pilak noagta ontan met ed kiew tan pitek, tan say arum et onkana ed kagalangan balet say arum et onkana ed kababaingan. 21  Kanian no paliisan na sakey irayan unor ya abitla, sikatoy magmaliw a pananginan* ya onkanad kagalangan, apasanto, mausar ed akankayarian ed sikato, akaparaan parad amin a maabig a gawa. 22  Kanian arawian mo ray inuugaw a pilalek, balet seetan mon ipatnag so inkatunong, pananisia, aro, kareenan, a kaiba na saramay walaan na malinis a puso ya ontatawag ed Katawan. 23  Niarum ni, ipulisay mo ray makulangkulang tan andiay-kabaliksan a pandedebati,+ ta pansesengegan iratan na pankokolkol. 24  Ta say aripen na Katawan et agnepeg a mikolkol, noagta nepeg a mauyamo* ed amin,+ kualipikadon manbangat, ag-ombabawi sano walay nanggawa na mauges ed sikato,+ 25  maulimek a mangibabangat ed saramay agmipakna ed ibabaga to.+ Agla piga ya abuloyan ira na Dios a magbabawi* pian nawalaan ira na suston kakabatan ed katuaan,+ 26  tan ompawil irad dugan panagnonot da tan makablos irad patit na Diablo, ta narel to ran mabilay pian gawaen day linawa to.+

Paimanod leksab

Odino posiblin, “inagew-agew iran kimey nipaakar ed bilay.”
Odino “pakatebek.”
Literal, “nanlapud bini nen David.”
Literal, “a sigpot kan mantasi ed sikara.”
Odino “sakey a sugat a manmigmig ed laman.”
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “pananginan.”
Odino “kagawaan.”
Odino “mataktika.”
Odino “manguman so nonot da.”