Onlad karga

Onlad saray karga

TEPET 13

Antoy Ibabaga na Biblia Nipaakar ed Panagkimey?

“Wala ta lay anengneng mon marundunong a mankimey? Sikatoy onalagey diad arap na arari; sikatoy ag-onalagey diad arap na ordinaryon totoo.”

Proverbio 22:29

“Komon ta say matakew et agla mantakew; imbes, sikatoy mansagpot, a manggawa na maabig a kimey diad panamegley na saray lima to, pian walay inabang to ed siopaman a mankaukolan.”

Efeso 4:​28

“Balang sakey et nepeg a mangan tan oninum tan manliket ed amin a pansasagpot to. Saya et regalo na Dios.”

Eclesiastes 3:13