Onlad karga

Onlad saray karga

TEPET 1

Siopa so Dios?

“Komon ta naamtaan na totoo a say ngaran mo et Jehova, a sika labat so Sankatagyan ed interon dalin.”

Salmo 83:18

“Amtaen yo a si Jehova so Dios. Sikato so nanggawad sikatayo, tan kayarian to tayo.”

Salmo 100:3

“Siak si Jehova. Saya so ngaran ko; agko iter so gloriak ed anggan siopa, odino say dayew ko ed saray imahen.”

Isaias 42:8

“Balang sakey ya ontatawag ed ngaran nen Jehova et niliktar.”

Roma 10:13

“Kada abung et walay nanggawa, balet say nanggawa na amin a bengatla et say Dios.”

Hebreo 3:4

“Tangay kayo pad tawen tan nengneng yo. Siopay amalsa ed sarayan bengatla? Samay mangidadaulo ed armada na saray bibitewen unong ed bilang da; tatawagen to ran amin ed kangaranan da. Lapud mabisbiskeg ya enerhiya to tan makapadinayew a pakayari to, anggapo ed saratan so nababalang.”

Isaias 40:26