Isaias 40:1-31

 • Ligliwa parad totoo na Dios (1-11)

  • Boses ed kalawakan (3-5)

 • Pakapanyari na Dios (12-31)

  • Saray nasyon et singa sankatedter a danum ed timba (15)

  • Say Dios et manaayam diad tagey na “malimpek a dalin” (22)

  • Amin a bitewen et atawag ed kangaranan da (26)

  • Agbalot nakesawan so Dios (28)

  • Ombiskeg lamet iray maniilalo ed si Jehova (29-31)

40  “Ligliwa yo, ligliwa yoy totook,” so inkuan na Dios yo.+   “Mansalita kayo ed puso na* Jerusalem,Tan iyabawag yod sikato ya asumpal lay paskaran a panaglingkor to,Abayaran lay kasalanan to.+ Sigpot a kasimbangan* so naawat tod lima nen Jehova parad amin a kasalanan to.”+   Walay onkekelyaw diad kalawakan: “Linisan* yo so dalanen nen Jehova!+ Manggawa kayoy maptek a dalan+ diad desierto a parad Dios tayo.+   Patagey yoy amin a lawak,Tan paabeba yoy amin a palandey tan pukdol. Plastado yoy atibtibagkol a dalin,Tan pagmaliw yon patar a lawak so nikutkutlaong a dalin.+   Niparungtal naani so gloria nen Jehova,+Tan nanengneng itan na amin a totoo,*+Ta si Jehova a mismo so nansalita.”   Dengel mo! Walay mangibabaga: “Kelyaw ka!” Tan walay mangitepet: “Antoy ikelyaw ko?” “Amin a totoo* et singa birdin dika. Amin a matoor a panangaro ra et singa rosas ed uma.+   Amagaan so birdin dika,Alenes so rosas,+Lapud asiplogan na mismon linawa* nen Jehova.+ On, saray totoo et singa labat birdin dika.   Amagaan so birdin dika,Alenes so rosas,Balet say salita na Dios tayo et mansiansia ya anggad angga.”+   Tatdang kad atagey a palandey,Sikan bii a mangipapasabi na maong a balita parad Sion.+ Ikasil mon maong so boses mo,Sikan bii a mangipapasabi na maong a balita parad Jerusalem. Ikasil mo, agka ontatakot. Iyabawag mod saray syudad na Juda: “Nia so Dios yo.”+ 10  Say Soberanon Katawan a Jehova et onsabin walaay pakayari,Tan say taklay to et manuley parad sikato.+ Walad sikato so tumang to, Tan walad arapan to so upa ya ibayar to.+ 11  Asikasoen* toy pulok to a singa sakey a managpastol.+ Tiponen to iray kordero diad panamegley na taklay to,Tan awiten to ra diad pagew to. Maalwar ton iwanwan iramay manpapasuso.+ 12  Siopa lay akasukat ed danum na dayat ed panamegley na lima to+Tan angalay sukat na katawenan ed panamegley na sankarangan na lima to?* Siopa lay akapangikarga ed dabok na dalin diad panagsukatan,+Odino animbang ed belat na kapalandeyanPati say kapukdolan? 13  Siopa lay akasukat* ed espiritu nen Jehova,Tan siopay makapangibangat ed sikato bilang mananimbawa to?+ 14  Siopay kinonsulta to pian sikatoy nawalaay pakatalos,Odino angibangat ed sikato ed basbas na inkahustisya,Odino angiter ed sikato na pikakabat, Odino angipanengneng ed sikato na dalan na tuan pakatalos?+ 15  Saray nasyon et singa sankatedter a danum ed timba, Tan ipapasen to ran singa dabok ed saray simbangan.+Agwaten to iray isla a singa labat dabok. 16  Anggan say Lebanon et agmagenap a pansunglor ed apoy,*Tan anggan saray atap ya ayep ditan et agmagenap bilang apay a popoolan. 17  Amin a nasyon et singa anggapo ed arapan to;+Ipapasen to ran singa labat anggapo, singa anggapoy kakanaan.+ 18  Siopay pangikomparaan yod Dios?+ Antoy nibaga yon kaparpara to?+ 19  Say marunong a komikimey et nanggaway idolo,Say latero et binalkot to itan na balitok,+Tan inggawaan to na saray pilak a kuwintas. 20  Sikatoy amili na kiew ya iter to,+Sakey a kiew ya agnabulok. Inyanapan to itan na sakey a marunong a komikimeyPian manggaway sakey ya inukit ya imahen ya agnatumba.+ 21  Agyo ta amta? Agyo ta nadngelan? Agta nibaga ed sikayo manlapu lad gapo? Agyo ta atalosan manlapu lad inkiletneg na dalin?+ 22  Walay Dios a manaayam diad tagey na malimpek* a dalin,+Tan singa labat duron iray manaayam ditan, Ibibilkag to so katawenan a singa labat maimpis ya abel,Tan ibubuskag to iratan a singa toldan panayaman,+ 23  Eekalen tod pakayari iray atagey ya opisyal,Tan gagawaen ton anggapoy kakanaan iray ukom* diad dalin. 24  Aganggano ni ran nitanem,Aganggano ni ran nisibwag,Agni linmamot so sengeg da ed dalin,Et asiplogan tan amagaan la ra,Tan singa ra dayami ya itikyab na dagem.+ 25  “Siopay pangikomparaan yod siak pian makapipara ak ed sikato?” so inkuan na Masanton Dios. 26  “Tangay kayo pad tawen tan nengneng yo. Siopay amalsa ed sarayan bengatla?+ Samay mangidadaulo ed armada na saray bibitewen unong ed bilang da;Tatawagen to ran amin ed kangaranan da.+ Lapud mabisbiskeg ya enerhiya to tan makapadinayew a pakayari to,+Anggapo ed saratan so nababalang. 27  Akin ya ibabagam, O Jacob, tan iyaabawag mo, O Israel,‘Agnanenengneng nen Jehova so dadalanen ko,Tan anggapoy hustisya a naawat kod Dios’?+ 28  Agyo ta naamtaan? Agyo ta nadngelan? Si Jehova, say Manamalsa na interon dalin, et Dios ed anggad angga.+ Sikatoy agbalot nakesawan odino onkapuy.+ Agnasarag ya usisaen* so pakatalos to.+ 29  Iikdan toy pakayari iray naksawan, Tan pakakasilen ton maong iramay andiay biskeg.*+ 30  Onkesaw tan onkapuy iray ugugaw a lalaki,Tan naparukol tan natumba iray kalangweran a lalaki, 31  Balet ombiskeg iramay maniilalo ed si Jehova. Ontikyab iran singa walaay payak na agila.+ Ombatik ira tan ag-ira onkapuy;Manakar ira tan ag-ira nakesawan.”+

Paimanod leksab

Odino “Mansalita kayoy makaligliwa ed.”
Odino “Doble.”
Odino “Iparaan.”
Literal, “amin a laman.”
Literal, “Amin a laman.”
Odino “espiritu.”
Odino “Pastolan.”
Say sukat manlapud nguro na tangan anggad kiking sano ibuskag so lima. Nengnengen so Apendise B14.
Odino posiblin, “akatebek.”
Odino “agmakapawala na magenap a kiew a pansunglor.”
Odino “tibukel.”
Odino “iray manuley.”
Odino “Agnatukor.”
Odino “mabiskeg ya enerhiya.”