Isaias 54:1-17

  • Nawalaan na dakel ya ananak so lepes a Sion (1-17)

    • Jehova, pinagka-asawa na Sion (5)

    • Bangatan nen Jehova iray ananak na Sion (13)

    • Ag-ontalona iray armas sumpad Sion (17)

54  “Eyag kad liket, sikan lepes a bii ya agnin balot nananak!+ Manggayaga ka tan eyag kad liket,+ sika ya agmo ni asali nampasakit,+Ta saray anak na pinaulyanan et mas dakelNen saray anak na biin walaay asawa,”*+ so inkuan nen Jehova.   “Paawang moy toldam.+ Pinat mo iray abel na tolda ed alay abig a tabernakulom. Agmo lilimitaan, parukey mo ni iray lubir na toldam,Tan gawam a malet iray palpal na satan.+   Ta onnatnat iray ketegan mo diad kawanan tan kawigi. Kayarianen na ilalak mo iray nasyon,Tan manayam ira ed saray ataynanan a syudad.+   Agka natatakot,+ ta agka nabaingan;+Tan agmo liliknaen a niyabeba ka, ta agka nadismaya. Ta nalingwanan moy kababaingan mo nen kalangweran ka ni,Tan agmo la nanonotan so kabalawan mo sanen abalo ka.”   “Ta say pinagka-asawam*+ et say Makapadinayew a Dios a nanggawa ed sika,+Say ngaran to et Jehova na saray armada,Tan say Mananondon mo et say Masanton Dios na Israel.+ Sikatoy tawagen a Dios na interon dalin.+   Ta tinawag ka nen Jehova a singano sakey kan asawa ya ataynanan tan maneermen a maong,*+Singa sakey a biin akiasawa ed panaon na kaugawan to insan inabandona ed saginonor,” so inkuan na Dios mo.   “Ta tinaynanan ta kan agano,Balet tiponen ta ka lamet lapud kabaleg na panangasik.+   Diad pirmin sanok ko et inyamot kon agano so lupak ed sika,+Balet kasian ta ka lapud andi-anggaan a matoor a panangarok,”+ so inkuan nen Jehova, say Mananondon mo.+   “Diad siak et mipadpara iya ed saray agew nen Noe.+ Singa ed impangisipan kon agla manelap ed dalin iray danum nen Noe,+Insipan ko met ya agak la onsanok odino manusa ed sika.+ 10  Ta nayarin naekal iray palandeyTan natenyeg iray pukdol,Balet agnaekal so matoor a panangarok ed sika,+Tan agnatenyeg so sipanan ko parad kareenan,”+ so inkuan nen Jehova, say mangipapatnag na panangasi ed sika.+ 11  “O biin apairap,+ abagyo, tan ag-aligliwa,+Iletneg ko ray batom diad panamegley na halo,Tan say pundasyon mo diad panamegley na saray safiro.+ 12  Gawaen kon rubi iray toktok na padir mo,Saray puertam et mankirlap iran bato,*Tan saray ketegan mo et ankabli iran bato. 13  Tan bangatan nen Jehova so amin ya ananak mo,+Tan magmaliw a daakan so kareenan na saray ananak mo.+ 14  Malet kan niletneg ed inkatunong.+ Niyarawi kad panamairap,+Anggapoy takotan mo tan anggapoy sengegay panggiwgiw mo,Ta ag-itan makaasingger ed sika.+ 15  No walay onataki ed sika,Agko itan ingganggan. Natalo so siopaman a milaban ed sika.”+ 16  “Siak so amalsa ed marunong a komikimey,A manisibok ed ngalabTan manggagawa na armas. Siak met so amalsa ed toon managderal pian sikatoy mangigeba.+ 17  Ag-ontalona so antokaman ya armas a gawaen parad sika,+Tan ukomen mo so siopaman a mansalita na mauges ed sika. Saya so tawir na saray lingkor nen Jehova, Tan say inkatunong da et manlapud siak,” so imbaga nen Jehova.+

Paimanod leksab

Odino “katawan.”
Odino “katawan mo.”
Literal, “asakitan ed espiritu.”
Odino “mandarlang iran bato.”