Isaias 18:1-7

  • Mensahe sumpad Etiopia (1-7)

18  Pakaskasi la so dalin a kawalaan na saray manasibengbeng a payak na insekto,Diad rehyon a kawalaan na saray ilog na Etiopia!+   Sikatoy mangibabaki na saray mensahero ya ondadalan ed dayat,Ya ombabaliw ed danudanum diad panamegley na saray baloto a gawad papiro, ya oniay ibabaga to: “La kayo, sikayo ran masiglat a mensahero,Diad sakey a nasyon na saray atatagey a totoon makinis so baog da,*Diad saray totoon tatakotan ed anggan iner,+Diad sakey a nasyon a mabiskeg tan manasakop,*A say dalin to et inyagus na saray ilog.”   Amin yon manaayam ed satan a pasen tan sikayo ran manaayam ed dalin,Makanengneng kayo na singa sakey a tanda* ya impaalagey diad kapalandeyan,Tan makarengel kayo na tanol a singa papaknolen a tambuyog.   Ta oniay inkuan nen Jehova ed siak: “Mansiansia ak a kalmado tan onnengneng ak ed* akaletneg a pasen ko,Singa petang na maliwliwawan agew,Singa lurem na linaew diad ampetang a panaon na panagburbor.   Ta antis na panagburbor,Sano asumpal lan binmuskag so rosas tan nagmaliw lan ubas a naluluto,Saray sanga et putoten na palotTan saray malambot a sanga et putoten tan ekalen.   Amin iratan et natilak parad saray managsibar a manok ed kapalandeyanTan parad saray ayep ed dalin. Kanen iratan na saray managsibar a manok anggad ilabas na tiagew,Tan kanen iratan na amin ya ayayep ed dalin anggad ilabas na panaon na panagburbor.   Diad satan a panaon et niiter ed si Jehova na saray armada so sakey a regalo,Manlapud nasyon na saray atatagey a totoon makinis so baog da,*Manlapud saray totoon tatakotan ed anggan iner,Manlapud sakey a nasyon a mabiskeg tan manasakop,*A say dalin to et inyagus na saray ilogDiad pasen a kawalaan na ngaran nen Jehova na saray armada, diad Palandey Sion.”+

Paimanod leksab

Literal, “sakey a nasyon ya apinat tan apasileng.”
Odino “sakey a nasyon a malet tan mangigagatin.”
Odino “palitek a pinagkatanda.”
Odino posiblin, “manlapud.”
Literal, “sakey a nasyon ya apinat tan apasileng.”
Odino “sakey a nasyon a malet tan mangigagatin.”