Isaias 47:1-15

  • Inkaplag na Babilonia (1-15)

    • Niparungtal so katuaan nipaakar ed saray astrologo (13-15)

47  Leksab ka tan yurong kad dabok,O birhen ya anak a bii na Babilonia.+ Lespak kad dalin ya anggapoy trono,+O anak a bii na saray Caldeo,Ta saray totoo et agda ka lan balot tawagen a masimpit tan lanang a napapagustoan.   Mangala kay gilingan tan manggiling kay arina. Ekal moy pandong mo. Ekal moy sapey mo, ipaway moy bikking mo. Baliw ka ed saray ilog.   Niparungtal so inkalakseb mo. Nanengneng so kababaingan mo. Ombales ak,+ tan anggapoy toon makaamper ed siak.*   “Say manondon ed sikatayo—Say ngaran to et Jehova na saray armada—Et say Masanton Dios na Israel.”+   Yurong ka ditan ya agka oneesel tan la kad kabilungetan,O sikan anak a bii na saray Caldeo;+Agda ka la tawagen a Katawan a Bii* na Saray Panarian.+   Sinmanok ak ed totook.+ Pinabanday ko so tawir ko,+Tan inyawat ko rad limam.+ Balet agmo ra kinasian.+ Impasakbat moy ambelat a pako anggan ed saray masiken.+   Inkuan mo: “Siak so Katawan a Bii* ed amin a panaon, on, diad andi-anggaan.”+ Agmo impapuso irayan bengatla;Agmo ninonot so pansumpalan na satan.   Natan et dengel mo iya, O sikan maaro ed liket,+Sikan maligen a manyudyurong, a mangibabaga ed sarili to: “Siak, tan anggapo lay arum.+ Agak nabalo. Agkon balot nasali so naandiay anak.”+   Balet biglan onsabi ed sika iyan duaran bengatla, diad sakey agew:+ Naandian kay ananak tan nabalo ka. Nagawa irayan amin ed sika,+Lapud* karakel na gagawaen mon panagsalamangka tan amin a mabiskeg a mahikom.+ 10  Nanmatalek kad inkauges mo. Inkuan mo: “Anggapoy makakanengneng ed siak.” Say karunongan tan pikakabat mo so angibalang ed sika,Tan ibabagam ed sarilim: “Siak labat, tan anggapo lay arum.” 11  Balet onsabi ed sika so kadederal,Tan anggapod saray anting-anting mo so makaamper ed satan.* Onsabi ed sika so kairapan; agmo iya napaliisan. Biglan onsabi ed sika so kadederal ya agmo nin balot asali.+ 12  Ituloy mo sirin ya usaren so panagmahikom tan dakerakel a panagsalamangkam,+A nansagpotan mo manlapu lad kaugawan mo. Agla pigan nagunggonaan ka;Agla pigan nikelawan iray totoo ed sika. 13  Naksawan ka lad karakel na mananimbawam. Onalagey ira komon, tan iliktar da ka natan,Saramay mandadayew ed katawenan,* saray onnenengneng ed bibitewen,+Saramay mangiiter na kakabatan ed kada balon bulanNipaakar ed saray nagawa ed sika. 14  Singa ra dayami. Napoolan ira. Agda niliktar so sarili ra* ed pakayari na apoy. Aliwa irayan ngalab a pampapetangan,Tan aliwa iyan apoy a pandangdangan. 15  Ontan so pagmaliwan na saray managsalamangkam,A nansagpotan mo manlapu lad kaugawan mo. Manteyengteyeng ira, kada sakey ed dili ton direksion.* Anggapon balot so mangiliktar ed sika.+

Paimanod leksab

Odino posiblin, “tan agko kasian so siopaman a nasabat ko.”
Odino “tawagen a Reyna.”
Odino “so Reyna.”
Odino posiblin, “Anggaman ed.”
Odino “Tan agmo amta no panon mon amperen itan ed panamegley na anting-anting mo.”
Odino posiblin, “Saramay mangaapag na katawenan; Saray astrologo.”
Odino “kamarerwa ra.”
Literal, “ed dili ton rehyon.”