Isaias 22:1-25

  • Mensahe nipaakar ed Lawak na Pasingawey (1-14)

  • Sinalatan nen Eliakim si Sebna a manag-asikaso (15-25)

    • Simbolikon panagsabitan (23-25)

22  Say mensahe nipaakar ed Lawak na Pasingawey.*+ Antoy nagagawa ed sika? Akin et linmad atep so amin a totoom?   Maguloy pasen mo,Sakey kan maingal a syudad, manliliket a baley. Saray inaatey mo et ag-inatey ed espada,Agmet ira inatey ed guerra.+   Nambabansag a tinmakas so amin a maruksan manuley mo.+ Nipriso ira anggano anggapoy nausar a pana. Amin a narel et nipriso,+Anggano arawdawi so binatikan da.   Kanian inkuan ko: “Agyo ak nenengnengen,Tan onakis ak na ampaipait.+ Agyo ipapasoot a ligliwaen akLapud impakaderal na anak a bii na* saray kabaleyan ko.+   Ta satan so agew na pakawetwet, pakatalo, tan pakataktakot,+A gawaen na Soberanon Katawan a Jehova na saray armada,Diad Lawak na Pasingawey. Nageba iray padir ditan+Tan walay panakis ed palandey.   Alaen na Elam+ iray pananginay panaPati saray karwahe tan kabayo,*Tan ekalen* na Kir+ so sakbong na panagsamper.   Say sankaabigan ed saray lawak* moEt napano na saray karwahen pan-guerra,Tan mandarasig iray kabayo* diad arap na saray puerta na syudad,   Tan naekal so sanib* na Juda. “Diad satan a panaon et onnengneng kad panagsinopay-armas diad Abung na Kakiewan na Lebanon,+  tan nanengneng mo iray dakel a bungaw ed padir na Syudad nen David.+ Tan tiponen mo iray danum diad depositoan a walad leksab.+ 10  Bilangen mo iray kaabungan ed Jerusalem, tan igebam iray kaabungan pian onkanan pamaelet ed padir. 11  Tan manggawa kay depositoan ed nanleetan na duaran padir a parad danum a manlapud daan a depositoan, balet agka onnengneng ed Makapadinayew a Dios a nanggawad satan, tan agmo nanengneng imay nanggawa ed satan nen inmunan panaon. 12  Diad satan a panaon et kerewen na Soberanon Katawan a Jehova na saray armada,Ya onakis tan manermen iray totoo,+Tan kiskisan day ulo ra tan mansulong ira na sakon abel. 13  Balet, panliliket tan gayaga so nagawa,Pamatey na baka tan pamarti na karnero,Pangan na karne tan paninum na alak.+ ‘Mangan tan oninum tayo, ta nabuas et ompatey tayo.’”+ 14  Tan oniay impaamtad siak nen Jehova na saray armada: “‘Sayan kasalanan et agnasakbongan anggad ipatey yo,’+ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova na saray armada.” 15  Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova na saray armada: “La ka ed si Sebna,+ say manag-asikaso ya angipiyaan ed abung,* tan ibagam ed sikato, 16  ‘Antoy kanepegan mo dia, tan siopay kanayon mo dia? Akin et nankotkot ka dia na lubok mo?’ Sikatoy mankokotkot na lubok to diad atagey a pasen; sikatoy manggagaway pampainawaan* to diad baleg a bato. 17  ‘Ibasileng ka nen Jehova, O sikan too, tan degkemen to ka. 18  Balkoten to kan malmalet tan ipatulin to kan singa bola diad maawang a dalin. Diman ka ompatey, tan diman so laen na saray mararakep a karwahem, a sengegay kababaingan ed abung na katawan mo. 19  Tan iyabeba ta kad posisyon mo, tan ekalen ta kad betang mo. 20  “‘Diad satan ya agew et tawagen koy lingkor kon si Eliakim+ ya anak nen Hilkias, 21  tan isulong kod sikato so andukey a kawes mo tan ibalkes kon malet ed sikato so balkes mo,+ tan iter kod sikato so autoridad* mo. Tan sikatoy magmaliw ya ama na saray manaayam ed Jerusalem tan ed sankaabungan na Juda. 22  Tan sikato so pangipiyaan kod tombok na abung nen David.*+ Sikatoy mangilukas tan anggapoy makapangikapot; tan sikatoy mangikapot tan anggapoy makapangilukas. 23  Sikatoy ipanek kon singa panagsabitan ed malet a pasen, tan sikatoy magmaliw a singa maglorian trono ed sankaabungan nen ama to. 24  Tan isabit dad sikato so amin a gloria* ed sankaabungan nen ama to, saray kapolian tan ilalak,* amin ya angkekelag a kargaan, saray kargaan a kurti-yaong, ontan met ed amin ya angkakabaleg a buyog. 25  “‘Diad satan a panaon,’ so imbaga nen Jehova na saray armada, ‘naekal so panagsabitan a nipanek ed malet a pasen,+ tan naputer tan napelag itan. Napelag tan naderal iray akasabit ed satan, ta si Jehova a mismo so angibaga.’”

Paimanod leksab

Mapatnag a manutukoy ed Jerusalem.
Sakey a personipikasyon, a nayarin mangibabalikas na panangasi odino simpatya.
Odino “lalakin de-kabayoan.”
Odino “iparaan.”
Odino “saray abeban patar.”
Odino “lalakin de-kabayoan.”
Odino “proteksion.”
Odino “palasyo.”
Literal, “ayaman.”
Odino “pakauley.”
Literal, “Iyan kod takeb to so tombok na abung nen David.”
Literal, “belat.”
Odino “saray simit.”