Isaias 64:1-12

  • Katuloyan na pikakasi na panagbabawi (1-12)

    • Si Jehova so “Managdamili ed sikami” (8)

64  No pinilat mo labat komon so katawenan tan linmeksab ka,Pian nayegyeg iray kapalandeyan lapud sika,   Singa ed pamool na apoy ed kiew ya itutungo,Tan sano palwagen na satan so danum,Diad ontan et naamtaan na saray kalaban mo so ngaran mo,Tan onggiwgiw iray nasyon ed arapan mo!   Sanen ginawam iray makapakelaw a bengatla ya agmin balot inilaloan,+Linmeksab ka, tan ayegyeg ed arapan mo iray kapalandeyan.+   Manlapu la nensaman et anggapoy akadngel odino tinmalineng,Tan anggapoy anengneng dan Dios nilikud ed sika,Ya onkikiwas parad saramay mantultuloy a maniilalo* ed sikato.+   Inabrasam iramay maliket a manggagaway duga,+Saramay mannononot ed sika tan manutumbok ed saray dalan mo. Sinmanok ka sanen mankakasalanan kami,+Abayag ya ontan so ginawa mi. Manepeg kami kasin iliktar?   Tan amin mi et nagmaliw ya agmalinis,Tan amin a matunong a gawa mi et singa abel ya uusaren parad panreregla.+ Nalenes kamin amin a singa sakey a bulong,Tan itikyab kami na saray kasalanan mi a singa dagem.   Anggapoy ontatawag ed ngaran mo,Anggapoy ombebemben a malet ed sika,Ta sinaniban moy lupam ed sikami,+Tan pinakapuy* mo kami lapud* kasalanan mi.   Balet natan, O Jehova, sika so Ama mi.+ Sikami so pitek, tan sika so Managdamili* ed sikami;+Amin mi et kimey na limam.   Agka onsasanok a maong, O Jehova,+Tan agmo nononoten iray kasalanan mi ed andi-anggaan. Nengneng mo kami, ipangasim, ta amin mi et totoom. 10  Nagmaliw a kalawakan iray masanton syudad mo. Nagmaliw a kalawakan so Sion,Agla napanayaman so Jerusalem.+ 11  Say masanto tan magloria* ya abung* mi,A nandayewan ed sika na inmuunan atateng mi,Et apoolan la,+Tan aderal so amin a bengatlan papablien mi. 12  Lapud saya, agka ni kasi onkiwas, O Jehova? Kasin manpareen ka tan paulyanan mo kamin manirap na alablabas?+

Paimanod leksab

Odino “maanos a manaalagar.”
Literal, “diad lima na.”
Literal, “tinunaw.”
Odino “amorma.”
Odino “marakep.”
Odino “templo.”