Isaias 56:1-12

  • Saray bendisyon parad saray dayo tan eunoko (1-8)

    • Abung a panagpikasian na amin (7)

  • Saray bulag a managbantay, emel ya aso (9-12)

56  Oniay inkuan nen Jehova: “Ipatnag yoy inkahustisya,+ tan manggawa kayoy inkatunong,Ta asingger lan onsabi so panangiliktar koTan magano lan niparungtal so inkatunong ko.+   Maliket so toon manggagawad sayaTan say anak na too a tutumboken to iyan maong,A ngingilinan toy sabaton tan agto papabandayen+Tan aamperen toy lima to a manggaway antokaman a mauges.   Agkomon ibaga na dayo ya akikasakey ed si Jehova,+‘Seguradon isian ak nen Jehova ed saray totoo to.’ Tan agkomon ibaga na eunoko, ‘Sakey ak ya amagaan a kiew.’”  Ta oniay inkuan nen Jehova ed saray eunoko a manngingilin ed saray sabaton ko tan pinili ran gawaen so panliketan ko tan tutumboken dan maong so impisipanan ko:   “Iter kod sikara so sakey a pakanodnonotan tan sakey a ngaran diad abung ko tan diad loob na saray padir na satan,Sakey a bengatlan magmaong nen saray ananak a lalaki tan bibii. Iter kod sikara so sakey ya andi-anggaan a ngaran,Sakey a ngaran ya agnaandi.   Diad saray dayo ya akikasakey ed si Jehova pian manlingkor ed sikato,Pian aroen da so ngaran nen Jehova+Tan magmaliw iran lingkor to,Amin iramay manngingilin na Sabaton tan agda itan papabandayenTan tutumboken dan maong so impisipanan ko,   Iyakar ko met ira ed masanton palandey ko+Tan paliketen ko ra ed loob na abung kon panagpikasian. Awaten ko iray interon apay dan popoolan tan saray bagat da diad altar ko. Ta say abung ko et natawag ya abung a panagpikasian na amin a totoo.”+  Oniay imbaga na Soberanon Katawan a Jehova, say manitipon ed saramay nitaytayak a totoo na Israel:+ “Itipon kod sikato iray arum a totoo likud nid saramay atipon la.”+   Amin yon atap ya ayayep ed uma, dago kayo pian mangan kayo,Amin yon atap ya ayayep ed katakelan.+ 10  Bulag iray managbantay to,+ anggapo ed sikara so angimano.+ Amin da et singa emel ya aso ya agmakadangol.+ Maning-ingas tan mandukdukol ira; labalabay day onugip. 11  Singa ra ason masisiba;*Ag-ira napepenek. Managpastol ira ya andiay pakatalos.+ Inmarap iran amin ed dalan a labay dan laen;Maagum ya aanapen na kada sakey so pinabangan to tan ikuan ton: 12  “Gali dia, ta mangala ak na alak,Tan oninum tayoy anggad labalabay tayo.+ Tan nabuas et singa met lanlamang natan, mas maong ni ingen!”

Paimanod leksab

Odino “walaay mabiskeg a kamarerwa.”