Isaias 24:1-23

  • Ekalen nen Jehova so amin a walad dalin (1-23)

    • Si Jehova so Ari ed Sion (23)

24  Ekalen nen Jehova so amin a walad dalin tan agla itan napanayaman.+ Ibalintuag to itan*+ tan itaytayak to iray manaayam ditan.+   Nampadpara so nagawa ed kada sakey: Saray totoo ontan met ed saserdote,Say lingkor ontan met ed katawan to,Say lingkor ontan met ed amo ton bii,Say managsaliw ontan met ed managlako,Say managpabayes ontan met ed ombabayes,Say managpautang ontan met ed akautang.+   Naandi so amin a walad satan a dalin;Nasamsam so amin a wadtan,+Ta si Jehova a mismo so angibaga ed saya.   Maneermen* so dalin;+ nadederal la itan. Nalelenes so mabunan dalin; namamagaan la itan. Onleletey iray prominentin totoo ed satan a dalin.   Say dalin et dinutakan na saray manaayam ditan,+Ta sinumlang da iray ganggan,+Inuman da so totontonen,+Tan agda tinoor so manbayag* a sipanan.+   Kanian nisamba itan a dalin,+Tan ebatan na saramay manaayam ditan so kasalanan da. Kanian dinmaiset iray manaayam ed satan a dalin,Tan dagdaiset so akera.+   Maneermen* so balon alak, nalelenes so kaubasan,+Tan onaakis iramay maliket.+   Tinmunda lay maligsan tanol na saray tamburin;Angangga lay ingal na saray manliliket;Tinmunda lay maliket a tanol na arpa.+   Anggapoy mangakansion legan iran oniinum na alak,Tan ampait lay pakataway dad de-alkohol ya iinumen. 10  Aderal la so ataynanan a baley;+Nikapot lay kada abung pian anggapoy makaloob. 11  Maneyag ira diad saray karsada lapud panaanap day alak. Naandi lay amin a panliliket;Anggapo lay gayaga ed dalin.+ 12  Ataynanan ya ageray so syudad;Nagba so puerta tan nagmaliw a bunton na geray.+ 13  Ta ontan so nagawa ed dalin, ed limog na saray totoo: Singa panagpaspas ed kiew ya olibo,+Singa panagtudtor sano asumpal lay panagburbor na ubas.+ 14  Ikasil da iray boses da,Oneyag ira ed liket. Iyabawag day katagyan nen Jehova manlapud dayat.*+ 15  Kanian igloria ray Jehova diad pasen na liwawa;*+Diad saray isla ed dayat et igloria ray ngaran nen Jehova a Dios na Israel.+ 16  Narerengel mi iray kansion manlapud sampot na dalin: “Gloria* parad Matunong a Dios!”+ Balet inkuan ko: “Kinmapuy ak, kinmapuy ak! Pakaskasi ak la! Say managsaol et mansasaol;Say managsaol et mansasaol ed panamegley na panamalikdo.”+ 17  Say takot, abot, tan patit so manatalaran ed sikan manaayam ed satan a dalin.+ 18  Napelag ed abot so siopaman ya ibabatikan toy makapataktakot a tanol,Tan naerel ed patit so siopaman a makapaway ed abot.+ Ta nalukasan iray puerta na danum diad tawen,Tan nayegyeg iray pundasyon na dalin. 19  Linmetak so dalin;Yinmegyeg so dalin;Atentenyeg so dalin.+ 20  Say dalin et mantugingging a singa toon abuek,Tan singa alolong ya iyuyugayog na dagem. Ambelbelat so kasalanan to,+Kanian natumba itan tan aglan balot makaalagey. 21  Diad satan ya agew et imanoen nen Jehova so armada ed katawenan,Tan saray arari ed tapew na dalin. 22  Tan natipon iraA singa saray priso ya atipon ed abot,Tan nakapotan ira ed bartolina;Kayari na dakel ya agew et imanoen ira. 23  Napabanday so tulaw a bulan,Tan nabaingan so masnag ya agew,+Ta si Jehova na saray armada et nagmaliw a maglorian Ari+ ed Palandey Sion+ tan diad Jerusalem, Diad arapan na mamatatken na saray totoo to.*+

Paimanod leksab

Odino “Keskesen toy tapew na satan.”
Odino posiblin, “Namamagaan.”
Odino “abayag la.”
Odino posiblin, “Nauupot.”
Odino “sagur.”
Odino “diad bukig.”
Odino “Parakep.”
Literal, “arapan na mamatatken to.”