Isaias 48:1-22

  • Nipetek tan alinisan so Israel (1-11)

  • Onkiwas si Jehova sumpad Babilonia (12-16a)

  • Makagunggona so bangat na Dios (16b-19)

  • “Paway kayod Babilonia!” (20-22)

48  Dengel yo iya, O sankaabungan nen Jacob,Sikayo a tatawagen yoy sarili yo ed ngaran na Israel+Tan sikayo a nanlapud danudanum* na Juda,Sikayo a mansasamba ed ngaran nen Jehova+Tan ontatawag ed Dios na Israel,Anggaman aliwan diad katuaan tan inkatunong.+   Ta tatawagen day sarili ra unong ed ngaran na masanton syudad+Tan onkekerew iray tulong ed Dios na Israel,+A say ngaran to et Jehova na saray armada.   “Imbagak lad sikayo nensaman iray apalabas* a bengatla. Pinmaway iratan ed mismon sangik,Tan impaamtak iratan.+ Insan kinmiwas ak a tampol, tan agawa iratan.+   Lapud amtak so inkabenger yo—A say beklew yo et singa ulat a balatyang tan say moling yo et singa gansa+   Imbagak lad sikayo nensaman. Sakbay itan a nagawa et impaamtak lad sikayo,Pian agyo ibagan, ‘Say idolo mi so nanggawa ed saya;Say inukit ya imahen mi tan say metal ya imahen mi so angibaga ed saya.’   Nadngel yo tan anengneng yon amin iya. Agyo kasi itan iyabawag?+ Manlapud natan et ipaamtak ed sikayo iray balon bengatla,+Saray agni niparungtal a sekreto ya agyo ni naamtaan.   Natan labat napalsa irayan bengatla, tan aliwan nensaman,Saray bengatlan agyo ni nadngel antis na sayan agew,Pian agyo ibagan, ‘Amta mi la iratan.’   Andi, agyo ni nadngelan,+ agyo ni naamtaan,Tan ag-alukasan so layag yo nensaman. Ta amtak ya agkayo napanmatalkan,+Tan tatawagen kayon makasalanan manlapu lad inkiyanak yo.+   Balet pokpokan koy sanok ko nisengeg ed ngaran ko;+Kontrolen koy sarilik parad kirayewan ko,Tan agta kayo paandien.+ 10  Pinapuro ta kayo, balet aliwan singa ed pilak.+ Sinubok* ta kayo ed kairapan a singa hurno a panagtunawan.+ 11  Nisengeg ed ngaran ko, on, nisengeg ed ngaran ko et onkiwas ak,+Ta abuloyan ko kasin napabanday ak?+ Agko iter so gloriak ed anggan siopa.* 12  Dengel kad siak, O Jacob, tan sika Israel a tinawag ko. Agak anguman.+ Siak so unaan; siak met so unor.+ 13  Say mismon limak so angiletneg ed pundasyon na dalin,+Tan say kawanan a limak so angibilkag ed katawenan.+ Sano tawagen ko ra, onalagey iran amin. 14  Mantitipon kayon amin, tan dengel kayo. Siopa ed sikara so angibaga ed sarayan bengatla? Sikatoy pinabli nen Jehova.+ Gawaen to so panliketan to sumpad Babilonia,+Tan onsumpad saray Caldeo so taklay to.+ 15  Siak a mismo so nansalita, tan sikatoy tinawag ko.+ Sikatoy inyakar ko, tan ontalona ed bilay to.+ 16  Singger kayod siak, tan dengel yo iya. Manlapu lad gapo et agak nansalita a masekreto.+ Wadman ak sanen agawa itan.” Tan natan, say Soberanon Katawan a Jehova et imbaki to ak, tan say* espiritu to. 17  Oniay inkuan nen Jehova, say Mananondon mo, say Masanton Dios na Israel:+ “Siak si Jehova a Dios mo,Say mangibabangat ed sika pian nagunggonaan ka,*+Say mangiwawanwan ed sika diad dalan a nepeg mon panakaran.+ 18  No dengelen mo labat komon iray ganggan ko!+ Diad ontan, say kareenan mo et magmaliw a singa ilog+Tan say inkatunong mo et singa saray daluyon na dayat.+ 19  Say ilalak mo* tan kapolian mo et magmaliw a singa karakel na buer.+Agbalot naandi odino naderal ed arapan ko so ngaran da.” 20  Paway kayod Babilonia!+ Ibatikan yo iray Caldeo! Maliket yon ipakabat iya! Iyabawag yo!+ Ipasabi yo anggad sampot na dalin.+ Ibaga yo: “Dinondon la nen Jehova so lingkor ton Jacob.+ 21  Ag-ira napgaan sanen impanakar to rad saray desierto.+ Pinapaway toy danum ed bato parad sikara;Pinaletak to so bato tan pinabusitsit to so danum.”+ 22  “Anggapoy kareenan ed saray mauges,” so inkuan nen Jehova.+

Paimanod leksab

Odino posiblin, “sikayo a kailalakan.”
Literal, “akauna.”
Odino “Inusisa.” Odino posiblin, “Pinili.”
Odino “Agko iyapag so gloriak ed anggan siopa.”
Odino “a kaiba so.”
Odino “parad dilin pankaabigan mo.”
Literal, “binim.”