Isaias 11:1-16

  • Matunong ya uley na simit nen Jesse (1-10)

    • Manulop so lobo tan kordero (6)

    • Napano so dalin na kakabatan ed si Jehova (9)

  • Nipawil iray akera (11-16)

11  Walay ontubon sanga+ manlapud sengeg nen Jesse;+Tan manbunga so sakey a simit+ a tinmubo ed saray lamot to.   Tan sikatoy napano na espiritu nen Jehova,+Say espiritu na karunongan+ tan pakatalos,Say espiritu na pananimbawa tan inkabiskeg,+Say espiritu na pikakabat tan say takot ed si Jehova.   Tan panliketan to so ontakot ed si Jehova.+ Agto mangukom a base labat ed nanengneng to, Odino mangipetek a base labat ed narengelan to.+   Patas* so pangukom to ed saray pobri,Tan sikatoy mangipetek parad pakagunggonaan na saray mauyamo ed dalin. Sakitan to so dalin ed panamegley na lewet a manlapud sangi to+Tan pateyen to so mauges ed panamegley na linawa* na sangi to.+   Say inkatunong so magmaliw a balkes ed awak to,Tan say katooran so magmaliw a balkes ed balangbang to.+   Manulop so lobo tan say kordero,+Tan saniban ondukol so leopardo tan say kanding,Tan maniiba lay kilaw a baka tan say leon* tan say pinataban ayep;*+Tan sakey a melag ya ugaw so mangidaulo ed sikara.   Maniban mangan so baka tan say oso,Maniiban ondukol iray kilaw da. Say leon et mangan lay dayami a singa say baka.+   Say mansususo nin ugaw et manggalaw ed kawalaay abot na kobra,Tan say apakson ugaw et iyan toy lima to ed abot na maditan uleg.   Anggapo lay gawaen dan makapasakit+Odino makaderal ed interon masanton palandey ko,+Lapud say dalin et napano na kakabatan ed si JehovaA singa saray danum a mamapano ed dayat.+ 10  Diad satan ya agew et onalagey so lamot nen Jesse+ bilang tanda* parad saray totoo.+ Sikato so asinggeran na saray nasyon parad panangigiya,*+Tan magmaliw a magloria so pasen a panaayaman to. 11  Diad satan ya agew et iyawat lamet nen Jehova so lima to, ed komaduan pankanawnawa, pian alaen to so akera ed saray totoo to diad Asirya,+ Ehipto,+ Patros,+ Cus,*+ Elam,+ Sinar,* Hamat, tan saray isla na dayat.+ 12  Itagey to so sakey a tanda* parad saray nasyon tan tiponen to iray nitaytayak a totoo na Israel,+ tan tiponen to iray nitaytayak a totoo na Juda manlapud apatiran suyok na dalin.+ 13  Agla manimon so Efraim,+Tan naandi la iramay mamubusol ed Juda. Agla pangimonan na Efraim so Juda,Tan agmet la busolen na Juda so Efraim.+ 14  Tan onataki ra ed saray gilig na palandey* na saray Filisteo ed sagur;Saniba iran manamsam ed saray totoo ed Bukig. Iyunat day lima ra ya onsumpad* Edom+ tan Moab,+Tan uleyan da iray Ammonita.+ 15  Palduaen* nen Jehova so baybay* na dayat na Ehipto+Tan iyayag toy lima to ed Ilog.*+ Diad mandarlang a linawa* to et pekpeken to itan diad pitoran kulos na satan,*Tan panakaren to ditan iray totoo. 16  Tan niwala so sakey a maawang a dalan+ a papaway ed Asirya parad saray akeran totoo to,+A singa met samay dinalan na Israel sanen pinmaway ira ed Ehipto.

Paimanod leksab

Odino “Matunong.”
Odino “espiritu.”
Odino posiblin, “Tan saniban mangan so kilaw a baka tan say leon.”
Odino “mabiskeg tan malangwer a leon.”
Odino “palitek a pinagkatanda.”
Odino “Sikato so anapen na saray nasyon.”
Salanti, Babilonia.
Odino “Etiopia.”
Odino “palitek a pinagkatanda.”
Odino “Uleyan da so.”
Literal, “ed takeb.”
Odino posiblin, “Paekaten.”
Literal, “dila.”
Salanti, say Eufrates.
Odino “ya espiritu.”
Odino posiblin, “pekpeken to itan pian magmaliw a pitoran kulos.”