Isaias 19:1-25

  • Mensahe sumpad Ehipto (1-15)

  • Nakabatan na Ehipto si Jehova (16-25)

    • Altar parad si Jehova diad Ehipto (19)

19  Say mensahe sumpad Ehipto:+ Akalugan si Jehova ed lurem a maples a mamapaarap ed Ehipto. Onggiwgiw ed arapan to iray andi-kakanaan a dirios na Ehipto,+Tan natunaw so puso na Ehipto.   “Dagdagen ko iray Ehipsio ya onsumpad kapara ran Ehipsio,Tan manlalaban so balang sakey,Labanan day agi ra tan kapara ran too,Manlalaban iray syudad tan panarian.   Tan nawetwet so Ehipto,Tan guloen ko iray plano ra,+ Onasingger ira ed andi-kakanaan a dirios,Diad saray managsalamangka tan espiritista, tan ed saray managparles.+   Iyawat koy Ehipto ed masebeg a katawan,Tan maruksan ari so manguley ed sikara,”+ so imbaga na tuan Katawan a Jehova na saray armada.   Naekatan so dayat,Tan naekatan tan namagaan so ilog.+   Tan ombanget iray ilog;Onekat tan namagaan iray kanal na Nilo ed Ehipto. Nabulok iray tanubong tan dikarika.+   Namagaan iray karikaan ed gilig na Ilog Nilo, diad tambib na Nilo,Tan amin a dalin ya atanemay bukel diad abay na Nilo.+ Nitikyab iratan, tan naandi la.   Tan onermen iray sumisigay,Onakis iramay manbabanwit diad Nilo,Tan ondaiset iramay mangipepelag na iket da diad ilog.   Nabaingan iramay managlaga na lino+Tan saramay manggagaway amputin abel diad panaglagaan. 10  Nasakitan iray managlaga to;Manermen so* amin ya uupaan a komikimey. 11  Makulangkulang iray prinsipe na Zoan.+ Agmakatunongan a simbawa so iiter na saray sankakabatan a mananimbawa na Faraon.+ Panon yon ibaga ed Faraon: “Sakey ak ya ilalak na saray marunong,Sakey ak ya ilalak na arari ed inmuunan panaon”? 12  Kawalaan la sirin na saramay marunong a lalakim?+ Ibaga ra komon ed sika no amta ra so ginetma nen Jehova na saray armada parad Ehipto. 13  Makulangkulang so ginawa na saray prinsipe na Zoan;Apalikdo iray prinsipe na Nof;*+Say Ehipto et imbalang na papangulo na saray tribu to. 14  Sikatoy inikdan nen Jehova na awetwet a nonot;+Tan imbalang na saray lider so Ehipto diad antokaman a gagawaen to,Singa sakey ya abuek a nakakarunyas ed uta to. 15  Tan anggapo lay kimey a nagawaan na Ehipto,Balanglan parad ulo odino ikol, simit odino ataragey a dikarika.* 16  Diad satan a panaon, say Ehipto et magmaliw a singa saray bibii, sikatoy onggiwgiw tan ontakot lapud akaayag a lima nen Jehova na saray armada, ya intagey to pian onsumpad satan.+ 17  Tan magmaliw a pakataktakotan na Ehipto so dalin na Juda. Ontakot ira no nabitla itan lapud samay desisyon nen Jehova na saray armada nipaakar ed sikara.+ 18  Diad satan a panaon, limaran syudad na Ehipto so mansalitay lenguahe na Canaan+ tan mansamba na katooran ed si Jehova na saray armada. Sakey ed saratan a syudad et natawag a Syudad na Panaggeba. 19  Diad satan a panaon, walay altar parad si Jehova diad pegley na dalin na Ehipto, tan walay lusek parad si Jehova diad ketegan. 20  Magmaliw itan a tanda tan pantasi ed si Jehova na saray armada diad dalin na Ehipto; ta ontawag ira ed si Jehova lapud saray managpairap, tan ibaki to so sakey a manangiliktar, sakey a makapadinayew, a mangiliktar ed sikara. 21  Tan nakabatan na saray Ehipsio si Jehova, tan diad satan ya agew et bidbiren na saray Ehipsio si Jehova, tan mangiyapay ira na saray bagat tan regalo, tan misipanan irad si Jehova tan sumpalen da itan. 22  Dusaen nen Jehova so Ehipto.+ Dusaen to tan paabigen to itan; tan ompawil ira ed si Jehova, tan ebatan to iray kerew da tan paabigen to ra. 23  Diad satan a panaon et walay manunan dalan+ manlapud Ehipto ya anggad Asirya. Insan say Asirya et onlad Ehipto, tan say Ehipto et onlad Asirya, tan manlingkor ed Dios so Ehipto tan say Asirya. 24  Diad satan a panaon, miulop so Israel ed Ehipto tan Asirya,+ sakey a bendisyon ed pegley na dalin, 25  ta bendisyonan la ra nen Jehova na saray armada, ya ikuan to: “Narayew so totook, say Ehipto, tan say kimey na saray limak, say Asirya, tan say tawir ko, say Israel.”+

Paimanod leksab

Odino “Manermen so kamarerwa na.”
Odino “Memphis.”
Odino posiblin, “sanga na kiew a palma odino tanubong.”