Isaias 1:1-31

  • Sakey ya ama tan saray rebelyoson ananak to (1-9)

  • Kabusol nen Jehova so panagdayew a pormalidad (10-17)

  • “Pantongtongan tayo ray kaukolan ya ipetek” (18-20)

  • Nipaalagey lamet so Sion bilang matoor a syudad (21-31)

1  Say pasingawey ya anengneng nen Isaias*+ ya anak nen Amoz nipaakar ed Juda tan Jerusalem diad panaon nen Uzias,+ Jotam,+ Ahaz,+ tan si Hezekias,+ ya arari na Juda:+   Dengel ka, O tawen, tan ontan met ed sika, O dalin,+Ta inkuan nen Jehova: “Amabaleg ak na saray ananak,+Balet nanrebelde rad siak.+   Amta na baka imay angaliw ed sikato,Tan amta na asno so kuwadra a ginaway akankien ed sikato;Balet say Israel et agto ak kabat,*+Say dilin totook et andiay pakatalos.”   Pakaskasi iyan makasalanan a nasyon,+Say totoon napno na kasalanan,Sakey a poli na mauges a totoo, ananak a manggagaway mauges! Tinaynan da si Jehova;+Agda nirespeto so Masanton Dios na Israel;Sikatoy imbeneg da.   Iner ni so nayarin pamekpekan ed sika, legan mon aaruman so panrerebeldem?+Asugatsugat lay interon ulom, Tan mansasakit lay interon pusom.+   Manlapud dapan ya anggad ulo et anggapoy nanengneng a limpio. Wala ray salger tan larag a binmebetag tan sugasugat—Ag-iratan atambal* odino abedberan odino apuyokan na larak.+   Ataynanan so dalin yo. Apoolan iray syudad yo. Uupoten na saray dayo so bunga na dalin yo diad mismon arapan yo.+ Singa itan dalin ya agnapanayaman kayarin dineral na saray dayo.+   Say anak a bii na Sion et ataynanan a singa sakey a siroman* ed kaubasan,Singa alolong ed taneman na pipino,Singa syudad a sasakopen.+   No si Jehova na saray armada et ag-angiliktar na pigara ed sikatayo,Nagmaliw itayo lan singa Sodoma,Tan mipadpara itayo lad Gomorra.+ 10  Dengel yoy salita nen Jehova, sikayo ran diktador* ed Sodoma.+ Imano yoy ganggan* na Dios tayo, sikayo ran totoo na Gomorra.+ 11  “Antoy nagunggonak ed dakerakel iran bagat yo?”+ so inkuan nen Jehova. “Sinmawa ak la ed saray apay yon popoolan a kalakian a karnero+ tan say taba na matataban ayayep,+Tan agla makapaliket ed siak iray dala+ na saray kilaw a kalakian a baka+ tan kordero tan kanding.+ 12  Sano onloob kayo pian onarap ed siak,+Siopay angiganggan ed sikayo,Pian gatin-gatinan yo iray sular na templok?+ 13  Agkayo la mangiyaapay na saray andi-kakanaan ya apay a kakanen. Say insenso yo et makapadimla ed siak.+ Say panseselebra yo ed balon bulan+ tan sabaton,+ tan saray iyuuksoy yon pandaragup+—Agko nitepel so panguusar yoy mahiko+ ed ontan iran sagradon pantitipon. 14  Kabusol ko* so panseselebra yod saray balon bulan tan saray piesta yo. Nagmaliw iratan a makapabelat ed siak;Naksawan ak lan mangitetepel ed saratan. 15  Tan sano iyunat yod siak iray lima yo,Agta kayo nengnengen.+ Anggano dakerakel so pikakasi yo,+Agko dedengelen iratan;+Saray lima yo et napnoy dala.+ 16  Urasan yoy inkasikayo, magmaliw kayon malinis;+Ekal yo iray mauges a kagagawa yo;Tunda kayo lan manggaway mauges.+ 17  Aral yoy manggawa na maabig, ikana yoy inkahustisya,+Ipetek yo so managpairap,Idepensa yo iray kanepegan na ugaw ya ulilad ama,*Tan iyagel yo so abalon bii.”+ 18  “Dago kayo natan, tan pantongtongan tayo ray kaukolan ya ipetek ed baetan tayo,” so inkuan nen Jehova.+ “Anggano saray kasalanan yo et ambalbalanga,Napaputi iratan a singa niebe;+Anggano singa iratan ambalbalangan abel,Magmaliw iratan a singa bagoy karnero. 19  No mabulos kayon ondengel,Kanen yo iray maabig a bengatla ed dalin.+ 20  Balet no agkayo ondengel tan manrebelde kayo,Akmonen kayo na espada,+Ta saya so inkuan a mismo nen Jehova.” 21  Agayla, nagmaliw ya imoral a bii+ so matoor a syudad!+ Iiter toy hustisya nensaman;+Walad sikato so inkatunong,+Balet natan et saray managpatey.+ 22  Say pilak mo et nagmaliw lan dutak,+Tan say serbesam* et alaokan lay danum. 23  Saray prinsipem et benger tan kaiba na matatakew.+ Labalabay dan amin so mangawat na pasuksok tan onkerew na regalo.+ Agda iiter so hustisya ed ulilad ama,*Tan agbalot makakasabi ed sikara so kaso ya insegep na sakey ya abalon bii.+ 24  Kanian oniay imbalikas na tuan Katawan, si Jehova na saray armada,Say Makapanyarin Dios na Israel: “Paandien ko iray kalaban ko,Tan ombales ak ed saray mamubusol ed siak.+ 25  Dusaen ta ka,Ekalan ta kay dutak* a singa panaglinis ya usaran na sabon,Tan ekalan ta kay amin a dutak.+ 26  Ipawil ko lamet iray uko-ukom mo a singa diad gapo,Tan saray mananimbawam a singa nen inmuna.+ Kayari na saya et natawag kan Syudad na Inkatunong, Matoor a Baley.+ 27  Diad inkahustisya et narondon so Sion,+Tan diad inkatunong et narondon met iray ompapawil a totoo to. 28  Maminpinsan a naderal iray rebelde tan saray makasalanan,+Tan mangangga iramay manataynan ed si Jehova.+ 29  Ta nabaingan ira lapud saray angkabaleg a kiew a pipilaleken yo,+Tan napabanday kayo lapud saray hardin* a pinili yo.+ 30  Ta magmaliw kayon singa baleg a kiew a nalelenes iray bulong to,+Tan singa hardin ya amagaan. 31  Say mabiskeg a laki et magmaliw a singa lubir,*Tan say kimey to et magmaliw a singa dangat;Bansag iratan ya onliob,Ya anggapoy makapangerep.”

Paimanod leksab

Kabaliksan toy “Panangiliktar nen Jehova.”
Odino “agto kabat so katawan to.”
Literal, “apespes.”
Odino “ya alolong.”
Odino “manuley.”
Odino “bilin.”
Odino “Kabusol na kamarerwak.”
Odino “na ulila.”
Odino “serbesam a nanlapud trigo.”
Odino “ed saray ulila.”
Saya so dutak ya ompapaway kayarin tunawen so metal.
Mapatnag a saraya so kiew tan hardin ya uusaren ed panagdayew ed idolo.
Singa lubir a mainomay a napoolan.