Isaias 27:1-13

  • Pinatey nen Jehova so Leviatan (1)

  • Kansion nipaakar ed Israel bilang sakey a kaubasan (2-13)

27  Diad satan ya agew et usaren nen Jehova so maruksa tan baleg tan mabiskeg ya espada to,+Pian kabilen to so Leviatan,* say uleg a makilas,Say Leviatan a mankiwel-kiwel ya uleg,Tan pateyen to iyan baleg ya uleg a manaayam ed dayat.   Diad satan ya agew et mangansion kayod sikato:* “Sakey a kaubasan a mamapawalay maburan alak!+   Siak si Jehova, a manasalimbeng ed sikato.+ Sikatoy naynay a sasalogen ko.+ Sikatoy sasalimbengan ko ed agew tan labi,Pian anggapoy mamasakit ed sikato.+   Naandi lay sanok kod sikato.+ Siopay milaban ed siak a mangusar na saray masabit a kiew tan dikarika? Gatinan ko iratan tan poolan kon maminpinsan.   No andi, sikatoy onla komon ed salimbengan ya intaryak. Sikato komoy mikareenan ed siak;Pikakareenan ed siak so gawaen to komon.”   Diad saray onsabin agew et onlamot so Jacob,Manrosas tan onsimit so Israel,+Tan panoen day bunga so dalin.+   Kasin sikatoy nepeg a sakitan a singa ed paraan na impamasakit ed sikato? Odino kasin sikatoy nepeg a pateyen a singa ed paraan na impamatey ed saray inaatey to?   Diad panamegley na makapakigtot ya eyag, misuppiatan kad sikato sano sikatoy pataynanen mo. Sikatoy paekalen to diad panamegley na manlaldis a boses to a singa kakasil na dagem a manlalapud bukig.+   Kanian lapud saya et nasakbongan so kasalanan nen Jacob,+Tan saya so bunga sano naekal so kasalanan to: Pagmaliwen ton singa atemek a tisaSo amin a bato na altar,Tan anggapoy nakeran sagradon poste* odino panagpoolan na insenso.+ 10  Ta nataynanan so apadiran a syudad;Nataynanan iray panagpastolan tan napaulyan a singa kalawakan.+ Mankabkab tan ondukol ditan so kilaw a bakaTan upoten to iray sanga na satan a syudad.+ 11  Sano namagaan iray sanga na satan,Puteren ira na saray onsabin bibii,Tan pamparlang da iratan. Ta andiay pakatalos iray totoo ditan.+ Kanian ag-ira kasian na Dios a nanggawa ed sikara,Tan ag-ira abobonan na Dios ya amorma ed sikara.+ 12  Diad satan ya agew, paspasen nen Jehova iray prutas ed aagusan na Ilog* ya anggad Kulos* na Ehipto,+ tan dokdoken to kayon sansakey, O totoo na Israel.+ 13  Diad satan ya agew et paknolen so baleg a tambuyog,+ tan saramay nibantak ed dalin na Asirya+ tan saramay nitaytayak ed dalin na Ehipto+ et ondago tan ondakmomo ed si Jehova diad masanton palandey ed Jerusalem.+

Paimanod leksab

Nengnengen so Glosaryo.
Mapatnag a manutukoy ed Israel ya adeskribe dia bilang sakey a bii tan niyaliling ed sakey a kaubasan.
Nengnengen so Glosaryo.
Salanti, say Eufrates.
Nengnengen so Glosaryo.