Isaias 7:1-25

  • Mensahe parad si Arin Ahaz (1-9)

    • Sear-jasub (3)

  • Tanda nipaakar ed si Emmanuel (10-17)

  • Pansumpalan na ag-inkamatoor (18-25)

7  Diad saray agew na ari na Juda a si Ahaz+ ya anak nen Jotam ya anak nen Uzias, linman akiguerra ed Jerusalem si Arin Rezin na Sirya tan si Peka+ ya anak nen Remalias ya ari na Israel, balet agto* itan asakop.+  Oniay nibalita ed sankaabungan nen David: “Say Sirya et akikasakey ed puersa na Efraim.” Tan ginmiwgiw ed takot so puso nen Ahaz tan puso na saray totoo, a singa saray bulong na kiew ya isisiplog na dagem.  Diad saman et inkuan nen Jehova ed si Isaias: “La ka, minengnengan kad si Ahaz, ipangasim, sika tan say anak mon si Sear-jasub,*+ diad sampot na banawang* na bandad tagey a tiponay danum,+ diad abay na karsadan mamaarap ed uma na managpesak.  Ibagam ed sikato, ‘Mansiansia ka labat a kalmado. Agka natatakot, tan agmo aabuloyan ya ontalaw so pusom ed sarayan dua ya aliling day manasewek iran nguro na kiew, lapud petang na sanok nen Rezin tan say Sirya tan say anak nen Remalias.+  Ta mauges so getma ed sika na Sirya tan Efraim tan say anak nen Remalias, ya inkuan da:  “Onla itayon milaban ed Juda, tan buyaken* tan sakopen tayo itan,* tan turoen tayo so anak nen Tabeel pian magmaliw ya ari ditan.”+  “‘Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “Ag-itan ontalona,Tan ag-itan nagawa.   Ta say ulo na Sirya et Damasco,Tan say ulo na Damasco et si Rezin. Diad loob labat na 65 taon,Sigpot a nabuybuyak so Efraim tan naandi bilang sakey a nasyon.+   Say ulo na Efraim et Samaria,+Tan say ulo na Samaria et say anak nen Remalias.+ No anggapoy malet a pananisia yo,Agkayo magmaliw a maligen.”’” 10  Oniay imbaga ni nen Jehova ed si Ahaz: 11  “Kerew kad si Jehova a Dios mo na sakey a tanda;+ nayarin singa itan kaaralem na Lubok* odino singa kaatagey na tawen.” 12  Balet inkuan nen Ahaz: “Agak onkerew, tan agko suboken si Jehova.” 13  Insan inkuan nen Isaias: “Ipangasim, dengel ka, O sankaabungan nen David. Kasin kulang nid sikayo so panusubok yod anos na totoo? Kasin suboken yo met so anos na Dios?+ 14  Kanian ikdan kayo nen Jehova na sakey a tanda: Manlukon so kalangweran a bii,* tan mangiyanak na sakey a laki,+ tan sikatoy ingaran ton Emmanuel.*+ 15  Mantikilya tan dilo so kanen to diad panaon ya amta to lan ipulisay so mauges tan pilien so maong. 16  Ta antis a naamtaan na ugaw ya ipulisay so mauges tan pilien so maong, say dalin na samay duaran ari a tatakotan mo et sigpot a nataynanan.+ 17  Iyakar nen Jehova ed sika tan ed totoom tan ed sankaabungan na amam so mairap a panaon ya agnin balot agawa nanlapu lad agew ya insian na Efraim ed Juda,+ ta ibaki To so ari na Asirya.+ 18  “Diad satan ya agew et paswitan nen Jehova iray apangat manlapud saray arawin aagusan na danum ed Nilo diad Ehipto tan saray bayaong* ed dalin na Asirya, 19  tan onsabi ran amin tan manayam irad saray aralem a lawak,* diad saray letak na angkakabaleg a bato, diad saray masabit a kiew, tan diad amin a pasen a walay danum. 20  “Diad satan ya agew, usaren nen Jehova so sakey ya inupaan a managkiskis na buek manlapud rehyon na Ilog,* say ari na Asirya,+ pian kiskisan to so ulo tan bago na sali, tan ekalen to pati say balbas. 21  “Diad satan ya agew, say sakey a too et pansiansiaen ton mabilay so sakey a malangwer a baka tan duaran karnero. 22  Tan lapud karakel na gatas, sikatoy mangan na mantikilya, ta mantikilya tan dilo so kanen na amin ya atilak diad dalin. 23  “Diad satan ya agew, saray masabit a kiew tan dikarika so naromog labat ed saramay pasen a datin kawalaan na 1,000 kaubasan a manbili na 1,000 piraso na pilak. 24  Onla ditan iray lalakin akaawit na pana, lapud say interon dalin et napano na saray masabit a kiew tan dikarika. 25  Tan agka la onasingger ed kapalandeyan a datin napapalinan lapud takot mod saray masabit a kiew tan dikarika; tan magmaliw iratan a panagpastolan na saray baka tan saray karnero.”

Paimanod leksab

Odino posiblin, “agda.”
Kabaliksan toy “Pigara Labat ya Akera so Ompawil.”
Odino “aagusay danum.”
Odino posiblin, “gonigonen.”
Odino “bungawan tayo iray padir to.” Literal, “lengaten tayo itan.”
Odino “Sheol,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “so marikit.”
Kabaliksan toy “Walad Sikami so Dios.”
Odino “ampingilan.”
Odino “kulos.”
Salanti, say Eufrates.