Isaias 33:1-24

  • Panangukom tan ilalo parad saray matunong (1-24)

    • Si Jehova so Ukom, Manangiter na Ganggan, tan Ari (22)

    • Anggapoy mangibagay: “Mansasakit ak” (24)

33  Pakaskasi ka la, sikan managderal ya anggapoy manederal ed sika;+Sikan traidor ya anggapoy mantratraidor ed sika! Sano mangangga lay panagderal mo, sika met so naderal.+ Sano mangangga lay pantratraidor mo, sika met so traidoren da.   O Jehova, kasian mo kami.+ Sika so kawalaay ilalo mi. Magmaliw ka komon a taklay* mi+ a kinabuasan,On, say kililiktar mi diad panaon na gonigon.+   Diad ungol na panggugulo et ombatik iray totoo. Sano onalagey ka et mantatayak iray nasyon.+   Singa pantitipon na saray masisiban duron, ontan met so pakatipon ed samsam mo;Dagsaen itan na saray totoo a singa amungkog a duron.   Nitandoro si Jehova,Ta sikatoy manaayam ed sankatageyan a pasen. Panoen toy Sion na inkahustisya tan inkatunong.   Sikato so lapuay inkaligen ed saray panaon mo;Say baleg a kililiktar,+ karunongan, pikakabat, tan say takot ed si Jehova+—Saya so kayamanan to.   Oneyag ed karsada iramay totoon pandidinayewan da;Onakis na ampaipait iray mensahero na kareenan.   Ataynanan iray manunan dalan;Anggapo lay ondadalan ed saray karsada. Sinumlang to* so sipanan;Impulisay to iray syudad;Agto inkabkabilangan so too.+   Nanermen* tan kinmapuy so dalin. Abaingan so Lebanon,+ abulok la. Nagmaliw a singa desierto so Saron,Tan impagpag na Basan tan Carmel iray bulong da.+ 10  “Onalagey ak natan,” so inkuan nen Jehova,“Itandorok natan so sarilik;+Iyatagey ko natan so sarilik. 11  Mangilukon kayo na amagan dika tan mangiyanak kayo na dayami. Upoten kayo na mismon espiritu yo a singa apoy.+ 12  Tan saray totoo et magmaliw a singa apoolan a dena. Napoolan ira a singa saray pinutot a sabit.+ 13  Sikayo ran walad arawi, dengel yo no antoy gawaen ko! Tan sikayo ran walad asingger, bidbir yoy pakayarik! 14  Tinmakot iramay makasalanan diad Sion;+Ginmiwgiw iramay apostata: ‘Siopad sikatayo so makayarin manbilay ed kawalaay manguupot ya apoy?+ Siopad sikatayo so makayarin manbilay ed kawalaay agnaerep ya apoy?’ 15  Samay manutumbok ed inkatunong,+Mansasalita na kaptekan,+Mangipupulisay ed agmanepeg tan masaol a nabang,Ya agmangaawat na pasuksok imbes ya anamoten to itan,+Ag-ondedengel ed saray plano a pamatey,Tan ililikdem toy mata to pian agto nanengneng so mauges 16  —Sikatoy manayam ed atagey a pasen;Say maligen a salimbengan* to et diad saray mabaton pasen a panag-amotan.Sikatoy naikdan na tinapay,Tan sikatoy agnaandiay danum.”+ 17  Sakey a maglorian ari so nanengneng mo;Sakey a dalin ed arawi so nabantag da. 18  Nanonotan* mod pusom iyan makapataktakot a bengatla: “Kawalaan to imay sekretaryo? Kawalaan to imay managbayar na buis?+ Kawalaan to imay manbibilang na saray tori?” 19  Anggapo lay nanengneng mon agmangitaltalek a totoo,Totoon say lenguahe ra et agaylay irap* a talosan,Ya agmo natalosan so ata-atan dila ra.+ 20  Nengneng moy Sion, say syudad a kawalaan na saray piesta tayo!+ Nanengneng mo a say Jerusalem et mareen ya ayaman,Sakey a tolda ya agbalot niyalis.+ Agnabagot iray palpal to,Tan agnapultot iray lubir to. 21  Imbes, salimbengan itayo na Maglorian Dios a Jehova diad satan a pasen,A singa saray ilog tan maawang iran kanal,Ya agmakaloob ed saratan so grupo na saray barkoTan anggapoy makadalan a baleg a barko. 22  Ta si Jehova so Ukom tayo,+Si Jehova so Manangiter na Ganggan ed sikatayo,+Si Jehova so Ari tayo;+Sikato so mangiliktar ed sikatayo.+ 23  Naukbar iray lubir mo;Agda nipaalagey so posten pangisisingeray layag tan agda nibuskag so panaglayag. Diad satan a panaon et panaapagan so dakel a samsam;Anggan say piley et mangala na dakel a samsam.+ 24  Tan anggapoy manaayam ditan a mangibagay: “Mansasakit ak.”+ Naperdona lay kasalanan na saray totoon manaayam ed satan a dalin.+

Paimanod leksab

Odino “biskeg.”
Manutukoy ed kabusol.
Odino posiblin, “Amagaan.”
Odino “Say atagey tan maligen a pasen.”
Odino “Dalepdepen.”
Literal, “kaaralem.”