Isaias 65:1-25

  • Panangukom nen Jehova ed saray mandadayew ed idolo (1-16)

    • Dios na Suerte tan dios na Kapalaran (11)

    • “Mangan iray lingkor ko” (13)

  • Balon tawen tan balon dalin (17-25)

    • Pangipaalagey na kaabungan; pantanem na kaubasan (21)

    • Anggapoy mansagpot ed andi-kakanaan (23)

65  “Inabuloyan kon anapen ak na saramay agnantepet nipaakar ed siak;Inabuloyan kon naromog ak na saramay agnananap ed siak.+ Inkuan ko, ‘Wadia ak, wadia ak!’ ed sakey a nasyon ya ag-ontatawag ed ngaran ko.+   Sanagew kon iyuunat iray limak ed totoon benger,+Saramay manaakar ed dalan a mauges,+Ya ontutumbok ed dilin kanonotan da;+   Totoon naynay a mangiinsulto ed siak ya arap-arapan,+A manbabagat ira ed saray hardin+ tan papaaseweken da iray bagat da diad tapew na saray laryo.   Onyuyurong ira ed saray lubok,+Tan mamapalabas ira na labi diad saray maamot a pasen,*Mamangan ira na karne na baboy,+Tan walad saray pananginan da so digo na makapadimla* iran bengatla.+   Ibabaga ran, ‘Ditan ka labat; agka onaasingger ed siak,Ta mas masanto ak nen say sika.’* Singa iraya asewek ed eleng ko, singa apoy a mandarlang a sanagew.   Nisulat iya ed arapan ko;Agak manpareen,Noagta ombales ak ed sikara,+Idapok ed sikara so panangibales diad sukat a manepeg ed sikara*   Lapud saray kasalanan da tan saray kasalanan na inmuunan atateng da,”+ so inkuan nen Jehova. “Ta pinaasewek da iray bagat da ed saray palandeyTan pinabanday da ak ed saray pukdol,+Sukaten ko nin unona so bayar a manepeg ed sikara.”*   Oniay inkuan nen Jehova: “No panon a say balon alak et naromog ed saray monil na ubas,Tan walay mangibagan, ‘Agyo itan dederalen, ta walay maabig* a naala ed satan,’ Ontan met so gawaen ko nisengeg ed saray lingkor ko;Agko ra deralen ya amin.+   Papawayen ko ed Jacob so sakey ya ilalak*Tan papawayen ko ed Juda imay manawir ed saray palandey ko;+Tan kayarianen itan na saray pinilik,Tan manayam ditan iray lingkor ko.+ 10  Say Saron+ et magmaliw a panagpastolan na saray karneroTan say Lawak* na Acor+ et magmaliw a panagpainawaan na saray baka,Parad saray totook a manaanap ed siak. 11  Balet sakey kayo ed saray mangibebeneg ed si Jehova,+Saray mangililingwan ed masanton palandey ko,+Saray mangipaparaan na lamisaan parad dios na Suerte,Tan saray papanoen da na tinimplaan ya alak iray kopa parad dios na Kapalaran. 12  Kanian iyawat ta kayod espada,+Tan ondakmomo kayon amin sano pateyen da kayo,+Ta tinmawag ak, balet agkayo inmebat,Nansalita ak, balet agkayo dinmengel;+Nantultuloy kayon nanggaway mauges ed pakanengneng ko,Tan pinili yo no antoy agko panliketan.”+ 13  Kanian oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “Mangan iray lingkor ko, balet naerasan kayo.+ Oninum iray lingkor ko,+ balet napaet kayo. Manliket iray lingkor ko,+ balet nabaingan kayo.+ 14  Oneyag ed liket iray lingkor ko lapud maabig a kipapasen na puso,Balet onakis kayo lapud inkasakitan na pusoTan manugaog kayo lapud nagogonigon ya espiritu. 15  Mangitilak kayoy sakey a ngaran ya usaren na saray pinilik ed pangisamba,Tan balang sakey ed sikayo et pateyen na Soberanon Katawan a Jehova,Balet tawagen tod sananey a ngaran iray lingkor to;+ 16  Pian siopaman ya onkekerew na bendisyon diad dalinEt bendisyonan na Dios na katuaan,*Tan siopaman a mansasamba diad dalinEt mansamba ed panamegley na Dios na katuaan.*+ Ta nalingwanan la iray pakakagonigonan* da nensaman;Niyamot la iratan ed pakanengneng ko.+ 17  Ta manggawa ak na balon tawen tan balon dalin;+Tan agla nanonotan iray apalabas a bengatla,Tan agla iratan mansiansia ed puso.+ 18  Kanian manggayaga kayo tan manliket kayo ed andi-anggaan lapud saray gawaen ko. Ta gawaen kon say Jerusalem et sengegay panliketTan saray totoo to et sengegay panggayaga.+ 19  Manliket ak ed Jerusalem tan manggayaga ak ed totook;+Anggapo lay narengel ed sikato a tanol na pannangis odino panakis lapud gonigon.”+ 20  “Anggapo lay kapangiyanak ed satan a pasen a manbilay labat na pigaran agew,Odino sakey a matatken ya agto nakompleto iray agew to. Ta siopaman ya ompatey a mantaoy sanlasus et ipasen ya ugaw ni,Tan naayew imay makasalanan, anggaman mantaon la na sanlasus.* 21  Mangipaalagey ira na kaabungan tan manayam ira ditan,+Tan mantanem ira na kaubasan tan kanen day bunga to.+ 22  Ag-ira mangipaalagey tan sananey so manayam,Ag-ira mantanem tan sananey so mangan. Ta say bilay na totook et singa karukey na bilay na sakey a kiew,+Tan sigpot a panliketan na saray pinilik so kimey na saray lima ra. 23  Ag-ira mansagpot ed andi-kakanaan,+Tan ag-ira mangiyanak na ugugaw a managmak na gonigon,Lapud sikara so ilalak* a benendisyonan nen Jehova,+Tan kaiba da ray kapolian da.+ 24  Ebatan ko la ra antis iran ontawag;Dengelen ko ra legan a mansasalita ni ra. 25  Saniba lan mangan so lobo tan say kordero,Say leon et mangan lay dayami a singa say baka,+Tan dabok la so kanen na uleg. Ag-ira mamasakit odino manggaway antokaman a makaderal diad interon masanton palandey ko,”+ so inkuan nen Jehova.

Paimanod leksab

Odino posiblin, “saray alolong a panagbantayan.”
Odino “marutak.”
Odino posiblin, “Ta naalisan ta kay inkasantok.”
Literal, “diad pagew da.”
Literal, “diad pagew da.”
Literal, “bendisyon.”
Literal, “bini.”
Odino “Abeban Patar.”
Odino “katooran.” Literal, “Amen.”
Odino “katooran.” Literal, “Amen.”
Odino “kairapan.”
Odino posiblin, “Tan samay agto nasabi so sanlasus et ipasen a naayew.”
Literal, “bini.”