Isaias 8:1-22

  • Say iyataki na Asirya (1-8)

    • Maher-salal-has-baz (1-4)

  • Ag-ontatakot—“Walad sikami so Dios!” (9-17)

  • Si Isaias tan saray ananak to so onkanan tanda (18)

  • Ontupleg ed ganggan, aliwan ed saray demonyo (19-22)

8  Oniay imbaga nen Jehova ed siak: “Mangala kay baleg a tablan panagsulatan+ tan diad panamegley na ordinaryon panagsulat* et isulat mo ed satan so ‘Maher-salal-has-baz.’*  Tan kerewen kod sika a paletan mo itan ed sulat diad panamegley* na matoor iran tasi, si Urias+ a saserdote tan si Zacarias ya anak nen Jeberekias.”  Insan inakdolan* koy propetesa,* tan sikatoy nanlukon tan sinmabi panaon et inyanak toy sakey a laki.+ Diad saman et inkuan nen Jehova ed siak: “Sikatoy ingaran moy Maher-salal-has-baz,  ta antis a naaralan na ugaw so mangibagay, ‘Ama!’ tan ‘Ina!’ saray kayamanan na Damasco tan saray asamsam ed Samaria et awiten na totoo diad ari na Asirya.”+  Oniay inkuan ni nen Jehova ed siak:   “Lapud ag-inawat na sarayan totoo so danum na Siloa* a mareen ya onaagus,+Tan manliliket ira lapud si Rezin tan say anak nen Remalias,+   Kanian iyakar nen Jehova ed sikaraSo angkakabaleg tan dakerakel a danum na Ilog,*Say ari na Asirya+ tan say amin a gloria to. Panoen to iray kulos toTan onleppua ed saray tambib to   Tan onagus ya anggad Juda. Delapen tan dalanan to itan, ya anggad beklew so nasabi to;+Sakbongan na akabuskag iran payak to so interon dalin mo,O Emmanuel!”*+   Pasakitan yo ra, sikayo ran totoo, balet nabuybuyak kayo. Dengel kayo, amin yon walad ararawin pasen na dalin! Manparaan kayon milaban,* balet nabuybuyak kayo!+ Manparaan kayon milaban, balet nabuybuyak kayo! 10  Manplano kayo, balet naderal itan! Mansalita kayo na anggan anto, balet ag-itan nagawa,Lapud walad sikami so Dios!*+ 11  Oniay inkuan nen Jehova ed siak legan a walad siak so mabiskeg a pakayari to, pian pasakbayan to ak ya ag-ontumbok ed saray kagagawa na sarayan totoo: 12  “Agyo ipapasen a pankokomplot imay ipapasen na sarayan totoo a pankokomplot! Agyo tatakotan imay tatakotan da;Agkayo onggigiwgiw lapud satan. 13  Si Jehova na saray armada—sikato so nepeg yon ipasen a masanto,+Sikato so nepeg yon takotan,Tan sikato so nepeg a sengegay panggiwgiw yo.”+ 14  Sikatoy magmaliw a singa santuaryo,Balet singa baton onkenaTan singa baleg a baton mangitumba+Ed duaran sankaabungan na Israel,Singa kalot tan patitEd saray manaayam ed Jerusalem. 15  Dakel ed sikara so napatir tan natumba tan napiley;Napatitan tan naerel ira. 16  Lukot mo so nisulat a kaletan;*Selyadoan mo so ganggan* ed saray disipulok! 17  Itultuloy koy manilalo* ed si Jehova,+ anggaman agto iyarap so lupa to ed sankaabungan nen Jacob,+ tan manilalo ak ed sikato. 18  Siak tan saray anak ya inter nen Jehova ed siak+ so onkanan tanda+ tan milagro ed Israel a manlapud si Jehova na saray armada, a sikatoy manaayam ed Palandey Sion. 19  Tan sano ibaga rad sikayo: “Mantepet tayod saray espiritista odino ed saray managparles a maneesaes tan manmimitimiti,” agta nepeg a mantepet iray totoo ed Dios da? Kasin saray inaatey so nepeg dan tepetan parad saray mabilay?+ 20  Say ganggan tan say nisulat a kaletan* so nepeg dan iyaplika! No aliwan unong ed saya so ibabaga ra, anggapoy liwawa* ed sikara.+ 21  Tan balang sakey et maniirap tan narasan ya ondalan ed satan a dalin;+ tan lapud sikatoy narasan tan nasasanokan, isamba toy ari to tan say Dios to sano sikatoy ontangay ed tawen. 22  Insan sikatoy onnengneng ed dalin balet say nanengneng to et puro gonigon tan kabilungetan, inkawetwet tan kairapan, tan kaermenan tan bilunget.

Paimanod leksab

Nayarin mankabaliksay “Mangganat ya Onlad Samsam, Onlan Tampol ed Asamsam.”
Literal, “diad panamegley na panagsulat na toon mortal.”
Odino “a tasian itan; a paneknekan itan.”
Literal, “inasinggeran.”
Salanti, say asawa nen Isaias.
Say Siloa et sakey a banawang ya aagusay danum.
Salanti, say Eufrates.
Nengnengen so Isa 7:14.
Odino “Balkesan yoy inkasikayo.”
Say Hebreon salita parad “walad sikami so Dios” et Emmanuel. Nengnengen so Isa 7:14; 8:8.
Odino “so testimonya.”
Odino “bilin.”
Odino “Magunaet ak a manalagar.”
Odino “say testimonya.”
Literal, “palbangon.”