Isaias 57:1-21

  • Naandi so matunong tan saray matoor (1, 2)

  • Niparungtal so espiritual a prostitusyon na Israel (3-13)

  • Ligliwa parad saray pakaskasi (14-21)

    • Singa madaluyon a dayat iray mauges (20)

    • Anggapoy kareenan ed saray mauges (21)

57  Naandi la so matunong a too,Balet anggapoy angimano ed satan. Anggapo la* iray matoor a totoo,+Balet anggapoy makakatebek a naandi so matunong a tooLapud* kadederal.   Sikatoy mareen la. Nampainawa ra ed dukolan* da, amin iramay nanakar ed kaptekan.   “Balet sikayo, dago kayo dia,Sikayo ran ananak na biin managparles,Sikayo ran ananak na mikakalugoran tan imoral a bii:   Siopay eelek-elekan yo? Siopay luludlureyen yo, tan kakantiawan yo? Agta ananak kayo na kasalanan,Saray ilalak na katilaan,+   Saray totoon mandarlang so pilalek da diad kawalaan na saray angkakabaleg a kiew,+Diad silong na kada masalompapak a kiew,+A papateyen da iray ugugaw diad saray lawak,*+Diad silong na angkakabaleg a bato?   Saray makinis a bato ed lawak* so betang mo.+ On, saratan so apag mo. Inyibung mo ni ingen ed saratan iray apay ya iinumen tan angiyapay ka na saray regalo.+ Napenek* ak kasi na sarayan bengatla?   Inliram so dukolan mo diad toktok na atagey a palandey,+Tan tinmatdang ka ditan a mangiyapay na bagat.+   Inyan mod beneg na puerta tan diad lusek so pakanodnonotan ed sika. Tinaynan mo ak tan nanlakseb ka;Sinmegep ka tan pinaawang moy dukolan mo. Tan akisipanan kad sikara. Labalabay mo ran kaiba ed dukolan da,+Tan onnenengneng ka ed kayarian na laki.*   Linmeksab kan amaarap ed si Melec* a sankaawit moy larakTan dakel a pabalingit. Imbakim ed arawin pasen iray mensaherom,Kanian linmasur ka ed Lubok.* 10  Nansagpotan mon tumboken iray dakerakel a paraan mo,Balet agmo imbagan, ‘Anggapo lay ilalo!’ Binmiskeg ka lamet. Kanian agka ontutunda.* 11  Siopay pakakakebbiewan mo tan tatakotan moKanian mantitila ka?+ Agmo ak anonotan.+ Anggapon balot so impapusom.+ Agak inmesel tan pinalabas ko iray ginawam*+ Kanian agmo ak tinakotan. 12  Iyabawag koy ‘inkatunong’ mo+ tan saray gawam,+Tan agka nagunggonaan ed saratan.+ 13  Sano onkerew kay tulong,Agka iliktar na saray dakel ya idolom.+ Amin iratan et itikyab na dagem,Sakey a sibok labat so mangipalir ed saratan,Balet samay pasasalimbengan ed siak so manawir ed dalinTan kayarianen to so masanton palandey ko.+ 14  Ibaga ra, ‘Manggawa kayo, manggawa kayoy karsada! Iparaan yo so dalan!+ Ekal yoy antokaman a makasbel ed dalanen na totook.’” 15  Ta oniay inkuan na Sankatagyan,A manbibilay* ed andi-anggaan+ tan say ngaran to et masanto:+ “Manaayam ak ed atagey tan masanton pasen,+Balet manaayam ak met a kaiba na saramay napapairap tan niyabeba ed espiritu,Pian pabiskegen koy espiritu na saray pakaskasiTan pabiskegen koy puso na saray napapairap.+ 16  Ta agko ra sumpaen ed andi-anggaanTan agak naynay ya onsanok;+Ta onkapuy so espiritu na too lapud siak,+Anggan saray onlilinawa a pinalsak. 17  Sinmanok ak lapud makasalanan tan maagum a panaanap toy pinabangan to,+Kanian sikatoy dinusak, sinaniban koy lupak, tan sinmanok ak. Balet sikatoy nantultuloy a nanrebelde,+ inunor to so panlabayan na puso to. 18  Anengneng ko iray gagawaen to,Balet sikatoy paabigen ko+ tan iwanwan ko+Tan sikatoy ligliwaen ko lamet*+ pati saray maneermen a kaiba to.”+ 19  “Pawalaen ko so bunga na saray bibil. Niwala so mantultuloy a kareenan ed samay walad arawi tan ed samay walad asingger,+Tan sikatoy paabigen ko,” so inkuan nen Jehova. 20  “Balet saray mauges et singa ra madaluyon a dayat ya agnapareen,Tan say danum to et ag-ontutundan mangiyaanor na dika tan dutak. 21  Anggapoy kareenan ed saray mauges,”+ so inkuan na Dios ko.

Paimanod leksab

Odino posiblin, “Manlapud.”
Salanti, lapud ipapatey.
Salanti, diad lubok.
Odino “kulos.”
Odino “Naligliwa.”
Odino “kulos.”
Posiblin manutukoy ed panagdayew ed idolo.
Odino posiblin, “ari.”
Odino “Sheol,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “nakekesawan.”
Odino “tan inyamot ko iray bengatla.”
Odino “mansiasiansia.”
Odino “sikatoy balesen ko na ligliwa.”