Isaias 55:1-13

  • Imbitasyon a mangan tan oninum ya anggapoy bayar (1-5)

  • Anapen si Jehova tan say napanmatalkan a salita to (6-13)

    • Mas atagey iray dalan na Dios nen saray dalan na too (8, 9)

    • Seguradon nasumpal so salita na Dios (10, 11)

55  Gali dia, amin yon napgaan,+ dago kayo tan mangala kayoy danum!+ Sikayo ran anggapoy kuarta, dago kayo, mangaliw kayo tan mangan kayo! On, dago kayo, mangaliw kayoy alak tan gatas+ ya anggapoy bayar tan anggapoy kantidad.+   Akin a say panggagastosan yo et aliwan tinapay,Tan akin a gagastosen yoy sueldo* yo ed bengatlan agmakapenek? Dengel kayon maong ed siak, pian kanen yo so maong a bengatla,+Tan manliket kayo* ed saray sankananaman a naakan.*+   Dengel kayo tan dago kayod siak.+ Dengel kayo, pian mantultuloy so pambilay yo,*Tan manggawa ak na andi-anggaan a pisisipanan ed sikayo+Unong ed pangipapatnag koy matoor a panangarok ed si David, a satan et napanmatalkan.*+   Sikatoy ginawak a tasi+ ed saray nasyon,Sakey a lider+ tan manuley+ ed saray nasyon.   Tawagen mo so sakey a nasyon ya agmo kabat,Tan ombatik ed sika iramay walad sakey a nasyon ya agmikabat ed sika Nisengeg ed si Jehova a Dios mo,+ say Masanton Dios na Israel,Lapud igloria to ka.+   Anap yo si Jehova legan a sikatoy naromog ni.+ Tawag kayod sikato legan a sikatoy asingger ni.+   Ibeneg komon na marelmeng a too so kagagawa to+Tan ibeneg na mauges a too iray kanonotan to;+Sikatoy ompawil komon ed si Jehova, a mangipatnag na panangasi ed sikato,On, diad Dios tayo, ta baleg so panamerdona to.*+   “Ta agmipara so kanonotan ko ed saray kanonotan yo,+Tan agmipara iray dalan ko ed saray dalan yo,” so imbaga nen Jehova.   “Ta no panon a say tawen et mas atagey nen say dalin,Mas atagey met iray dalan ko nen saray dalan yo,Tan say kanonotan ko nen saray kanonotan yo.+ 10  Ta no panon a say uran tan niebe et ompelag manlapud tawen,Tan ag-ompawil diman anggad agnasalog so dalin pian ombuna tan manbunga iray tanaman,Tan niiter so bini ed tomatanem tan say tinapay ed samay mangan, 11  Ontan met so salitan ompaway ed sangik.+ Ag-itan ompawil ed siak ya anggapoy resulta,+Noagta seguradon sumpalen na satan so panlabayan ko,*+Tan seguradon ontalona ed pangibakian ko. 12  Ta malikeliket kayon ompaway,+Tan mareen kayon ompawil.+ Manggayaga tan oneyag ed liket iray kapalandeyan tan saray pukdol diad arapan yo,+Tan ontipak so amin a kakiewan ed uma.+ 13  Ontubo so kiew ya enebro imbes a saray sabisabit,+Tan ontubo so kiew a mirto imbes a makaturok a tanaman. Tan lapud saya et magmaliw a bantog si* Jehova,+Sakey ya andi-anggaan a tanda ya agbalot naandi.”

Paimanod leksab

Odino “kuartan nansagpotan.”
Odino “so kamarerwa yo.”
Literal, “ed inkataba.”
Odino “na kamarerwa yo.”
Odino “napandependian.”
Odino “ta sikatoy mabulos a mamerdona.”
Odino “linawak.”
Odino “magmaliw a kabkabat so ngaran nen.”