Isaias 4:1-6

  • Pitoran bibii ed kada sakey a laki (1)

  • Magmaliw a magloria imay pasimiten nen Jehova (2-6)

4  Tan diad satan ya agew et bembenan na pitoran bibii so sakey a laki,+ ya ibaga ra: “Kanen mi so dilin tinapay miTan isulong mi so dilin kawes mi;Basta abuloyan mo kamin natawag ed ngaran moPian naandi so kababaingan mi.”*+  Diad satan ya agew, samay pasimiten nen Jehova et magmaliw a makapadinayew tan magloria, tan say bunga na dalin et magmaliw a sengegay pampasirayew tan karakpan na saramay akaliktar a totoo na Israel.+  Siopaman a nakera ed Sion tan natilak ed Jerusalem et natawag a masanto, amin iramay walad Jerusalem a nisulat pian manbilay.+  Sano urasan nen Jehova so karutakan na saray bibiin ananak na Sion+ tan ekalen tod Jerusalem so panamaagus na dala diad panamegley na espiritu na panangukom tan diad panamegley na espiritun mandarlang,*+  manggawa met si Jehova na lurem tan asewek no agew, tan maliwliwawa tan mandarlang ya apoy no labi diad interon pasen na Palandey Sion tan diad pasen a pandaragupan ditan;+ ta walay siroman diad tagey na interon maglorian pasen.  Tan walay sakey ya alolong a pansiroman ed petang no agew,+ tan pansalimbengan tan proteksion no walay bagyo tan uran.+

Paimanod leksab

Salanti, say kabandayan na pagmaliw ya andiay asawa tan ananak.
Odino “mangekal.”