Isaias 31:1-9

  • Manlapud Dios so napanmatalkan a tulong, aliwan ed totoo (1-9)

    • Saray kabayo na Ehipto et laman (3)

31  Pakaskasi la iramay oonlad Ehipto pian onkerew na tulong,+Saramay mandedepende ed saray kabayo,+A manmamatalek ed saray karwahen pan-guerra, lapud dakerakel iratan,Tan ed saray kabayon parad guerra,* lapud mabisbiskeg iratan, Balet ag-ira nanilalo ed Masanton Dios na Israel,Tan agda inanap si Jehova.   Balet ta sikatoy makabat tan idapo to so kadederal,Tan agto babawien iray salita to. Sikatoy onsumpad sankaabungan na saray manggagaway maugesTan ed saramay ontutulong ed saray manggagaway aliwa.+   Balet saray Ehipsio et totoo labat, aliwan Dios;Saray kabayo ra et laman, aliwan espiritu.+ Sano iyunat nen Jehova so lima to,Napatir so siopaman ya ontutulongTan natumba so siopaman a tutulongan;Amin da et maminpinsan a naandi.   Ta oniay inkuan nen Jehova ed siak: “Singa leon a manngernger, sakey a mabiskeg tan malangwer a leon ed abay na narel ton ayep,A sano nantitipon so interon grupo na saray managpastol pian ablogen da itan,Ag-itan ontakot ed boses daOdino napagyaw ed ingal da,Ontan met so pilaban nen Jehova na saray armadaNisengeg ed Palandey Sion tan say pukdol to.   Singa saray manok a maples ya ontitikyab, ontan met so pangiyagel nen Jehova na saray armada ed Jerusalem.+ Sikatoy idepensa tan isalba to. Sikatoy iyagel tan iliktar to.”  “Pawil kayod samay parungtalan yon nanrebeldian, sikayo ran totoo na Israel.+  Ta diad satan ya agew et ipulisay na balang sakey ed sikayo iray andi-kakanaan a dirios ton gawad pilak tan balitok, a ginawa na mismon lima yo tan sengegay impankasalanan yo.   Tan say Asiryano et ompatey ed espada ya agnanlapud too;Tan sikatoy akmonen na espada ya agnanlapud too.+ Sikatoy ombatik lapud satan ya espada,Tan magmaliw ya aripen iray kalangweran a lalaki to.   Samay nanmatalekan to* et naandi lapud takot,Tan saray prinsipe to et ontakot lapud palitek a pinagkatanda,” so inkuan nen Jehova,A say liwawa* to et walad Sion tan say hurnoan to et walad Jerusalem.

Paimanod leksab

Odino “ed saray lalakin de-kabayoan.”
Literal, “baleg a bato to.”
Odino “apoy.”