Isaias 41:1-29

  • Managsakop a nanlapud bubutayan na agew (1-7)

  • Apili so Israel bilang lingkor na Dios (8-20)

    • “Abraham a kaarok” (8)

  • Inangat iray arum a dirios (21-29)

41  “Mandeen kayo tan dengel kayod siak,* sikayo ran isla;Manpabiskeg lamet komon iray nasyon. Onasingger ira komon insan ira mansalita.+ Mantitipon itayo parad panangukom.   Siopay anuro ed samay nanlapud bubutayan na agew,*+Ya anawag ed sikato ed inkatunong pian onlad salian To,*Pian iyawat tod sikato iray nasyonTan ibaki ton manakop ed saray arari?+ Siopay nanggawad sikara a singa dabok ed arap na espada to,Singa dayami ya intikyab na dagem ed arap na pana to?   Inusilan to ra, tan agnaamper so idadalan toDiad saray basbas ya agni adalan na sali to.   Siopay kinmiwas tan nanggawa ed saya,A manatawag ed saray henerasyon manlapu lad gapoy gapo? Siak, si Jehova, so Sankaunaan;+Tan diad saramay sankaunoran et agak manguman.”+   Anengneng itan na saray isla tan tinmakot ira. Ginmiwgiw iray sampot na dalin. Inmasingger ira tan dinmago ra.   Tinulongan na balang sakey so kaiba to,Tan inkuan tod agi to: “Manpabiskeg ka.”   Kanian pinabiskeg na marunong a komikimey imay latero;+Samay managpino a manguusar na masoSo amabiskeg ed samay managpanday. Oniay inkuan to nipaakar ed impan-inang: “Marakep.” Insan to impasak pian agnatumba.   “Balet sika so lingkor ko, O Israel,+Sika so pinilik, O Jacob,+Say ilalak* nen Abraham a kaarok,+   Sika, ya inalak manlapud saray sampot na dalin,+Tan sika, a tinawag ko manlapud saray sankaarawian a pasen ditan. Inkuan kod sika, ‘Sika so lingkor ko;+Pinili ta ka; agta ka impulisay.+ 10  Agka ontatakot, ta wala ak ed sika.+ Agka ompapaga, ta siak so Dios mo.+ Pabiskegen ta ka, on, tulongan ta ka.+Talagan bembenan ta ka ed kawanan a limak unong ed inkatunong ko.’ 11  Napabaingan tan nipaabeba iramay amin ya onsasanok ed sika.+ Naandi tan naderal iramay milalaban ed sika.+ 12  Anapen mo iramay onsusumpa ed sika, balet agmo la ra naromog;Saramay milalaban ed sika et magmaliw a singa labat anggapo.+ 13  Ta siak, si Jehova a Dios mo, so mamemben ed kawanan a limam,Say mangibabaga ed sika na, ‘Agka ontatakot. Tulongan ta ka.’+ 14  Agka ontatakot, sikan melag a bigis* a Jacob,+Sikayo ran totoo na Israel. Tulongan ta kayo,” so imbaga nen Jehova, say Mananondon yo,+ say Masanton Dios na Israel. 15  “Ginawa ta kan kagawaan a panag-ilik,+Sakey a balon panag-ilik a doblin tarem iray ngipen to. Dalanan mo iray palandey tan mekmeken mo raTan pagmaliwen mon singa taep iray pukdol. 16  Taepan mo ra,Tan itikyab ira na dagem;Itaytayak ira na maksil a dagem. Manliket ka ed si Jehova,+Tan manpasirayew ka lapud Masanton Dios na Israel.”+ 17  “Manaanap na danum iray pobri tan mairap-bilay, balet anggapoy naromog da. Amagaan lay dila ra lapud inkapgaan.+ Siak si Jehova, ebatan ko ra.+ Siak a Dios na Israel et agko ra ikaindan.+ 18  Mamawala ak na saray ilog ed saray pukdol ya anggapoy tanem+Tan saray subol ed saray patar a lawak.+ Pagmaliwen kon maranum a pasen so kalawakanTan ompaway iray subol na danum diad amagan dalin.+ 19  Itanem kod kalawakan so kiew a sedro,Say acacia tan say mirto tan say saleng.+ Itanem kod patar a desierto so kiew ya enebro,Pati say kiew a fresno tan sipres,+ 20  Pian nanengneng tan naamtaan na amin a totooTan imanoen da tan natalosan da,A say lima nen Jehova so nanggawa ed saya,Tan say Masanton Dios na Israel so amawala ed satan.”+ 21  “Iyarap yoy kaso yo,” so inkuan nen Jehova. “Ipaway yo iray argumento yo,” so inkuan na Ari na Jacob. 22  “Ipanengneng yoy prueba yo tan ibaga yod sikami iray nagawa ed arapen. Ibaga yod sikami iray apalabas* a bengatla,Pian namorekdek mi iratan* tan naamtaan mi no antoy pansumpalan na saratan. Odino ipaamta yod sikami iray bengatlan onsabi.+ 23  Ibaga yo no antoy nagawa ed arapen,Pian naamtaan min dirios kayo.+ On, manggawa kayoy maong odino mauges,Pian onkelaw kami sano nanengneng mi itan.+ 24  Singa kayo labat la anggapo,Tan anggapoy kakanaan na agawaan yo.+ Makapadimla so siopaman a mamili ed sikayo.+ 25  Walay tinurok ed amianen, tan sikatoy onsabi,+Sakey a manlapud bubutayan na agew*+ ya ontawag ed ngaran ko. Igatin-gatin to iray manuley* a singa ra pitek,+ Singa managdamili a mangigatin-gatin ed pitek. 26  Siopa lay angibaga na nipaakar ed saya manlapu lad gapoy gapo, pian naamtaan mi,Odino manlapu la nensaman, pian nikuan min, ‘Sikatoy duga’?+ On, anggapoy angipaamta! Anggapoy angiyabawag! Anggapoy nadngel dan anggan sakey ya imbaga yo!”+ 27  Siak so akaunan angibaga ed Sion: “Nengneng yo no antoy nagawa!”+ Tan mangibaki ak ed Jerusalem na mangipasabi na maong a balita.+ 28  Balet onnenengneng ak, tan anggapoy anggan sakey;Anggapo ed sikara so makapangiter na simbawa. Tan intultuloy kon kinerew so ebat da. 29  Amin da et katilaan.* Anggapoy kakanaan na saray kimey da. Singa dagem tan anggapoy kakanaan iray metal ya imahen da.+

Paimanod leksab

Odino “Mandeen kayo ed arapan ko.”
Odino “nanlapud bukig.”
Salanti, pian manlingkor ed Sikato.
Literal, “bini.”
Salanti, agto nidepensay inkasikato tan pakaskasi.
Literal, “akauna.”
Odino “nipapuso mi.”
Odino “manlapud bukig.”
Odino “iray kasandin manuley.”
Odino “singa anggapo.”